Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Cypr

Autor treści:
Cypr

Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która doznała szkody (np. uszkodzenia ciała, zniszczenia lub kradzieży mienia) w wyniku zdarzenia stanowiącego przestępstwo zgodnie z prawem krajowym. Prawo przyznaje ofiarom przestępstw pewne indywidualne prawa, z których mogą one korzystać przed rozpoczęciem postępowania, w jego trakcie lub po jego zakończeniu.

Na Cyprze postępowanie karne rozpoczyna się od dochodzenia prowadzonego przez policję. Po jego zakończeniu sprawa zostaje skierowana do Prokuratora Generalnego Republiki, który podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania karnego przed sądem. Jeżeli zgromadzony materiał dowodowy przeciwko sprawcy czynu jest wystarczający, Prokurator Generalny kieruje sprawę do sądu. Po dokonaniu oceny zgromadzonego materiału dowodowego sąd orzeka o winie oskarżonego, a następnie wydaje wyrok skazujący lub uniewinniający.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.