Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Czechy

Autor treści:
Czechy

Za „pokrzywdzonego” (poškozený - termin używany w kodeksie postępowania karnego (trestní řád)) uznaje się osobę, która poniosła szkodę w następstwie czynu uznanego za przestępstwo w kodeksie karnym (trestní zákon). Szkoda może przybierać różne formy, na przykład zniszczenia lub kradzieży mienia. Pokrzywdzonemu przysługują pewne prawa przed procesem, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

Postępowanie karne w Republice Czeskiej rozpoczyna się od sprawdzenia okoliczności faktycznych sprawy oraz przeprowadzenia dochodzenia. Na tym etapie postępowania policja przeprowadza dochodzenie pod nadzorem prokuratora. Jeżeli na tym etapie postępowania zgromadzono wystarczająco dużo dowodów potwierdzających popełnienie przestępstwa przez konkretną osobę, prokurator wydaje postanowienie o przedstawieniu zarzutów, a sprawa zostaje skierowana do sądu. Na etapie postępowania sądowego sąd rozpoczyna przewód sądowy, następnie na podstawie poczynionych ustaleń uznaje oskarżonego za winnego lub niewinnego. Jeżeli sąd uzna oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa, wymierza mu karę. W przypadku uznania oskarżonego za niewinnego akt oskarżenia zostaje wycofany. Postępowanie karne może trwać dalej po wniesienia środka zaskarżenia do sądu wyższej instancji, jeżeli pokrzywdzony dochodzi odszkodowania.

Pokrzywdzony może przystąpić do postępowania w każdym czasie.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.