Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: estoński
Swipe to change

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Estonia

Autor treści:
Estonia

Czy mogę zaskarżyć orzeczenie?

Jako strona postępowania ofiara ma prawo odwołać się od orzeczenia do sądu okręgowego w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia.

Jakie są moje prawa po wydaniu wyroku?

Ofiara ma prawo do otrzymania informacji o przedterminowym zwolnieniu skazanego sprawcy z zakładu karnego, jeżeli złożyła stosowny wniosek w toku postępowania.

Czy mam prawo do ochrony po zakończeniu procesu? Przez jaki okres?

Przebieg postępowania karnego nie wpływa na to, jak długo ofiara może korzystać z usług wsparcia dla ofiar przestępstw. Ofiara może korzystać z takich usług bez ograniczeń czasowych po zakończeniu postępowania karnego.

Jakie informacje uzyskam, jeżeli sprawca zostanie skazany?

Ofiara zostanie powiadomiona o orzeczeniu sądu określającym wymiar kary nałożonej na skazanego. Ofiara zostanie również powiadomiona w razie przedterminowego zwolnienia skazanego sprawcy z zakładu karnego, jeżeli złożyła odpowiedni wniosek.

Czy uzyskam informację o tym, że sprawca został zwolniony (w tym o wcześniejszym lub warunkowym zwolnieniu) lub że zbiegł z zakładu karnego?

Jeżeli ofiara wniosła o to w trakcie przesłuchania, zostanie powiadomiona o zwolnieniu lub ucieczce skazanego sprawcy z zakładu karnego.

Czy będę brać udział w wydaniu postanowienia o zwolnieniu lub warunkowym zwolnieniu? Czy mogę na przykład złożyć oświadczenie lub wnieść odwołanie?

Ofiara może zostać poproszona o przedstawienie swojej opinii w postępowaniu w sprawie o przedterminowe zwolnienie, ale nie może zaskarżyć takiego postanowienia.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.