Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Estonia

Autor treści:
Estonia

Za ofiarę przestępstwa (pokrzywdzonego) uznaje się każdego, kto poniósł bezpośrednią szkodę na osobie, szkodę na mieniu lub doznał krzywdy w wyniku działania niezgodnego z prawem, na przykład poniósł uszczerbek na zdrowiu lub doszło do zniszczenia lub kradzieży jego mienia wskutek zdarzenia stanowiącego przestępstwo w świetle prawa krajowego. Ofierze przestępstwa przysługują szczególne prawa przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu postępowania sądowego.

Postępowanie karne w Estonii rozpoczyna się postępowaniem przygotowawczym, które prowadzi zazwyczaj policja i prokurator. Na tym etapie zbierane są dowody służące ustaleniu, czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz kto jest jego domniemanym sprawcą. Jeżeli zebrane dowody są wystarczające, sprawa kierowana jest na drogę sądową. Postępowanie sądowe kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego winę lub uniewinniającego oskarżonego. W przypadku stwierdzenia winy oskarżonego sąd orzeknie także w przedmiocie wniesionego powództwa cywilnego, ale w przypadku uniewinnienia powództwo to zostanie oddalone. W takiej sytuacji istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym. Sąd może uznać powództwo cywilne w całości lub w części, odmówić jego uznania lub oddalić takie powództwo. Jeżeli pokrzywdzony nie zgadza się z treścią orzeczenia, może je zaskarżyć do sądu wyższej instancji.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.