Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która jest ofiarą czynu lub zaniechania stanowiącego przestępstwo zgodnie z prawem finlandzkim. Ofierze przestępstwa przysługują pewne prawa przed wszczęciem postępowania, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu.

W Finlandii postępowanie karne rozpoczyna się od postępowania przygotowawczego prowadzonego zwykle przez policję. Na tym etapie ustala się, czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa i w jakich okolicznościach, jak również ustala się tożsamość stron. Badany jest także stopień uszczerbku lub szkody spowodowanych przestępstwem oraz analizowane są oświadczenia ofiary.

Jeżeli istnieją wystarczające dowody na popełnienie przestępstwa, prokurator wnosi zarzuty i kieruje sprawę do sądu. W toku postępowania głównego sąd dokonuje oceny dowodów i skazuje oskarżonego albo go uniewinnia. Postępowanie karne może być kontynuowane, jeżeli jedna ze stron wniesie apelację do sądu wyższej instancji.

Pod przedstawionymi poniżej linkami można znaleźć odpowiednie informacje.

1 – Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 – Złożenie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa w toku dochodzenia/śledztwa lub procesu

3 – Moje prawa po zakończeniu procesu

4 – Odszkodowanie

5 – Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.