Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Czy mogę zaskarżyć orzeczenie?

Ofiara przestępstwa może zaskarżyć wyrok sądu rejonowego (käräjäoikeus) do sądu apelacyjnego (hovioikeus). Co do zasady konieczne jest uzyskanie zgody na dalsze postępowanie, aby sąd apelacyjny mógł w pełni rozpoznać sprawę.

Wyrok sądu apelacyjnego można zaskarżyć do Sądu Najwyższego (korkein oikeus). Aby można było odwołać się do Sądu Najwyższego, konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenie zostanie wydane wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w przepisach.

Jakie prawa przysługują mi po wydaniu wyroku?

W przypadku niektórych poważnych przestępstw ofiara może wnieść o poinformowanie jej o zwolnieniu sprawcy odbywającego karę w zakładzie karnym lub tymczasowo aresztowanego (zob. poniżej).

Czy mam prawo do ochrony po zakończeniu procesu? Przez jaki okres?

Organizacje wspierające ofiary przestępstw udzielają wsparcia i porad również po zakończeniu procesu,

tak długo, jak jest to potrzebne. W przypadku przemocy domowej sporządza się plan bezpieczeństwa w ramach interdyscyplinarnej oceny ryzyka. Nie jest to powiązane z zakończeniem procesu.

Prawo ofiary handlu ludźmi do uzyskania specjalistycznego wsparcia w ramach systemu pomocy dla ofiar handlu ludźmi wygasa w przypadku, gdy w postępowaniu karnym nie zapadnie wyrok skazujący za handel ludźmi.

Jakie informacje uzyskam, jeżeli sprawca zostanie skazany?

Ofiara przestępstwa ma prawo do otrzymania – na wniosek – informacji o wyroku wydanym w postępowaniu karnym. W wyroku sąd określa wymierzoną karę, w tym wymiar kary pozbawienia wolności.

Strony postępowania karnego otrzymują odpis wyroku. Ofiara nie zostanie poinformowana, w którym zakładzie karnym skazany może odbywać karę.

Czy uzyskam informację o tym, że sprawca został zwolniony (w tym o wcześniejszym lub warunkowym zwolnieniu) lub że zbiegł z zakładu karnego?

W przypadku niektórych poważnych przestępstw ofiara może wnieść o poinformowanie jej o zwolnieniu sprawcy odbywającego karę w zakładzie karnym lub tymczasowo aresztowanego, jego ucieczce lub – pod pewnymi warunkami – opuszczeniu przez niego zakładu karnego w inny sposób. Ofiara, która pragnie otrzymać takie powiadomienie, musi zgłosić to organowi prowadzącemu postępowanie przygotowawcze lub prokuratorowi. Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze dostarczy dalszych informacji.

Ofiara otrzyma informacje wyłącznie w przypadku, gdy zostanie uznane, że nie będzie to stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia osadzonego lub tymczasowo aresztowanego.

Czy będę brać udział w wydaniu postanowienia o zwolnieniu lub warunkowym zwolnieniu? Czy mogę na przykład złożyć oświadczenie lub wnieść odwołanie?

Nie, ofiara nie ma takiego prawa.

Ostatnia aktualizacja: 05/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.