Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Francja

Autor treści:
Francja

Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która poniosła szkodę (na przykład doznała uszczerbku na zdrowiu, doszło do kradzieży lub zniszczenia jej mienia itp.) w wyniku czynu uznanego za przestępstwo w prawie francuskim. Ofierze przestępstwa przysługują pewne prawa przed procesem, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

Postępowanie karne we Francji dzieli się na postępowanie przygotowawcze i przewód sądowy. W zależności od rodzaju popełnionego czynu postępowanie przygotowawcze przybiera różne formy. Są to: dochodzenie policji (l’enquête de police) prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratora Republiki oraz śledztwo (l’enquête judiciaire, instruction) prowadzone pod nadzorem sędziego śledczego przez policję lub przez samego sędziego śledczego.

Na końcowym etapie postępowania przygotowawczego, na podstawie zebranych dowodów, sprawę można umorzyć bądź skierować do sądu. W drugim przypadku sąd bada zgromadzone dowody i rozstrzyga co do winy domniemanego sprawcy czynu. Jeżeli domniemany sprawca zostanie uznany za winnego, sąd nałoży na niego karę. W przeciwnym razie domniemany sprawca zostaje uniewinniony.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.