Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Grecja

Autor treści:
Grecja

Sekretariat Generalny ds. Równości Płci (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), który podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, prowadzi ośrodki doradcze dla kobiet będących ofiarami przemocy.

Ustanowił on zintegrowaną sieć 62 struktur w celu udzielania pomocy takim kobietom.

Sieć obejmuje działającą non stop infolinię (SOS 15900), 40 ośrodków doradczych i 21 hostelów dla kobiet i ich dzieci.

Z infolinią SOS 15900 można skontaktować się poprzez adres e-mail sos15900@isotita.gr. Infolinia jest obsługiwana non stop przez wszystkie dni w roku w językach greckim i angielskim. Koszty połączeń są naliczane zgodnie z krajową taryfą telefoniczną.

Ośrodki doradcze oferują nieodpłatne wsparcie psychologicznie i porady prawne. Zakres usług jest obecnie rozszerzany, aby uwzględnić w nim zatrudnienie kobiet i kobiety cierpiące z powodu różnych rodzajów dyskryminacji (wsparcie dla uchodźców, samotnych rodziców, członków społeczności romskiej itd.). Dane kontaktowe ośrodków doradczych są dostępne pod adresem http://www.womensos.gr/ i na Facebooku: WomenSOS.gr

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa Sekretariatu Generalnego ds. Równości Płci: http://www.isotita.gr/

Ośrodek Badań nad Równością Płci (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas, KEThI)

Ośrodek Badań nad Równością Płci oferuje wsparcie psychologiczne i pomoc prawną dla ofiar przemocy domowej, prowadzi też hostel dla kobiet, które padły ofiarą przemocy, oraz dla ich dzieci.

Ośrodek Badań nad Równością Płci:

 • jest powołanym w 1994 r. podmiotem prawa prywatnego, który działa pod nadzorem Sekretariatu Generalnego ds. Równości Płci;
 • posiada regionalne i lokalne oddziały udzielające wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej ofiarom przemocy domowej;
 • udziela wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej nieodpłatnie;
 • udziela informacji, porad i wsparcia kobietom, które borykają się z problemami związanymi z zatrudnieniem i wyłączeniem społecznym;
 • we współpracy z prefekturą Aten od 1993 r. prowadzi hostel dla kobiet, które padły ofiarą przemocy, oraz dla ich dzieci.
 • DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: https://kethi.gr/

Krajowy Ośrodek Solidarności Społecznej (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis, EKKA)

Krajowy Ośrodek Solidarności Społecznej prowadzi sieć udzielającą wsparcia socjalnego osobom, rodzinom i grupom społecznym borykającym się z problemami psychospołecznymi lub potrzebującym pilnej pomocy socjalnej.

Krajowy Ośrodek Solidarności Społecznej:

 • jest podmiotem prawa prywatnego z siedzibą w Atenach, który funkcjonuje pod nadzorem Ministerstwa Pracy, Zabezpieczenia Społecznego i Solidarności Społecznej;
 • obejmuje następujące służby:
 • bezpośrednią infolinię pomocy społecznej 197 dla wszystkich obywateli, która działa non stop. Połączenia są bezpłatne;
 • krajową interwencyjną infolinię 1107 służącą ochronie dzieci, do której można kierować pytania dotyczące dzieci i która działa non stop;
 • ośrodki pomocy społecznej w Atenach, Pireusie i Salonikach;
 • hostele dla obywateli borykających się z poważnymi problemami społeczno-finansowymi w regionie Attyki;
 • prowadzi schroniska dla kobiet w sytuacji zagrożenia i ich dzieci w Attyce i Salonikach;
 • oferuje następujące usługi:
 • porady i informacje na temat kwestii związanych z pomocą społeczną;
 • wsparcie socjalne i psychologiczne dla pojedynczych osób i rodzin, oferowanie schronienia kobietom w sytuacji zagrożenia i ich dzieciom (głównie ofiarom przemocy domowej i handlu ludźmi);
 • krótkoterminowe zakwaterowanie dla osób, które przechodzą kryzys lub mają problemy socjalne;
 • współpraca i pośrednictwo w celu ułatwienia dostępu do usług, które oferują inne organizacje w ramach solidarności społecznej;
 • ponadto ośrodek deleguje interwencyjne zespoły wsparcia psychologicznego, w skład których wchodzą przede wszystkim psychologowie i pracownicy socjalni, w sytuacjach klęsk żywiołowych (trzęsienia ziemi, powodzie, pożary), wypadków, katastrof statków, w przypadku których występuje duża liczba ofiar, i innych sytuacji kryzysowych, które dotyczą wielu ludzi i w których obecność takich zespołów zostanie uznana za konieczną.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://www.ekka.org.gr/

Ośrodek Rehabilitacji Medycznej dla Ofiar Znęcania się (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Ośrodek Rehabilitacji Medycznej dla Ofiar Znęcania się prowadzi ośrodek rehabilitacji dla ofiar znęcania się i ich rodzin; szkoli greckich i zagranicznych pracowników opieki zdrowotnej w zakresie badań i leczenia ofiar znęcania się, prowadzi badania naukowe i oferuje środki zachęcające do badań nad problematyką znęcania się i jego konsekwencjami.

Ośrodek Rehabilitacji Medycznej dla Ofiar Znęcania się:

 • prowadzi ośrodek rehabilitacji dla ofiar znęcania się i ich rodzin;
 • szkoli greckich i zagranicznych pracowników opieki zdrowotnej w zakresie badań i leczenia ofiar znęcania się;
 • przyczynia się do szerokiego rozpowszechniania wiedzy na temat praktycznych aspektów znęcania się i różnych form tego zjawiska oraz możliwości rehabilitacji ofiar znęcania się;
 • prowadzi badania naukowe i oferuje środki zachęcające do badań nad problematyką znęcania się i jego konsekwencjami;
 • prowadzi i rozwija ośrodek informacyjny (dokumentacyjny);
 • przyczynia się do zapobiegania występowaniu przypadków znęcania się dzięki realizacji powyższych celów.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://www.mrct.org/

Ośrodek Badań i Pomocy Ofiarom Maltretowania i Wykluczenia Społecznego (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú, EKYThKKA)

Ośrodek Badań i Pomocy Ofiarom Maltretowania i Wykluczenia Społecznego oferuje pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i prawną ofiarom znęcania się i zorganizowanej przemocy, a także ofiarom maltretowania i wykluczenia społecznego.

Ośrodek Badań i Pomocy Ofiarom Maltretowania i Wykluczenia Społecznego:

 • jest organizacją nienastawioną na zysk, która podlega prawu cywilnemu;
 • oferuje pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i prawną ofiarom znęcania się i zorganizowanej przemocy, a także ofiarom maltretowania i wykluczenia społecznego;
 • uwrażliwia społeczeństwo na kwestie praw człowieka i upowszechnia wiedzę na temat istnienia zjawiska przemocy i wykluczenia społecznego, jak również metod ich zwalczania w Grecji i za granicą;
 • oferuje pomoc humanitarną grupom społecznym, które są ofiarami zorganizowanej przemocy, znęcania się, maltretowania i wykluczenia społecznego zarówno w Grecji, jak i za granicą;
 • prowadzi badania naukowe w zakresie problematyki przemocy, znęcania się, maltretowania i wykluczenia społecznego;
 • przyczynia się do zapobiegania występowaniu przypadków znęcania się, maltretowania i wykluczenia społecznego.


DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://www.cvme.gr/

Grecka Rada ds. Uchodźców (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grecka Rada ds. Uchodźców jest organizacją pozarządową, która świadcząc różnego rodzaju pomoc psychologiczno-społeczną i prawną, wspiera uchodźców i osoby ubiegające się o azyl w Grecji.

Grecka Rada ds. Uchodźców:

 • jest organizacją pozarządową, utworzoną w 1989 r. w celu wspierania uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Grecji;
 • pomaga uchodźcom w sprawnej integracji w Grecji, świadcząc różnego rodzaju pomoc psychologiczno-społeczną i prawną;
 • jest jedyną w Grecji nienastawioną na zysk organizacją pozarządową, która zajmuje się wyłącznie osobami ubiegającymi się o azyl w Grecji i uznawanymi za uchodźców;
 • jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Zdrowia i Solidarności Społecznej jako szczególna organizacja dobroczynna;
 • jest jedną z sześciu organizacji pozarządowych w Grecji zajmujących się ochroną praw człowieka i ma status członka Krajowej Komisji ds. Praw Człowieka (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou);
 • jest partnerem wykonawczym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz członkiem Europejskiej Rady ds. Uchodźców i Wypędzonych.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://www.gcr.gr/

Grecki Monitor Helsiński (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Grecki Monitor Helsiński monitoruje kwestie przestrzegania praw człowieka, wydaje publikacje na ten temat oraz prowadzi działania na rzecz praw człowieka w Grecji.

Grecki Monitor Helsiński:

 • powstał w 1992 r.;
 • jest greckim członkiem Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka;
 • monitoruje kwestie przestrzegania praw człowieka, wydaje publikacje na ten temat oraz prowadzi działania na rzecz praw człowieka w Grecji oraz sporadycznie na Bałkanach;
 • uczestniczy w procesie monitorowania greckich i bałkańskich środków masowego przekazu pod kątem rozpowszechniania stereotypów i nawoływania do nienawiści oraz często koordynuje jego przebieg, a także przygotowuje szczegółowe sprawozdania roczne, równoległe/nieoficjalne sprawozdania dla organów traktatowych ONZ, a także specjalistyczne sprawozdania na temat niewłaściwego traktowania oraz wspólnot etnicznych, językowo-etnicznych, wyznaniowych i społeczności imigrantów.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: https://greekhelsinki.wordpress.com/

Amnesty International Grecja (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International zajmuje się działalnością rządów, organizacji międzyrządowych, zbrojnych ugrupowań politycznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów niepaństwowych oraz systematycznie i bezstronnie bada zarówno indywidualne przypadki, jak i powtarzające się przypadki naruszania praw człowieka.

Amnesty International:

 • jest globalnym, niezależnym ruchem ochotników walczących o ochronę praw człowieka;
 • staje w obronie więźniów sumienia, przemocy i ubóstwa;
 • dąży do zlikwidowania przemocy wobec kobiet;
 • zabiega o zniesienie kary śmierci, tortur i ograniczania wolności w imię „wojny z terroryzmem”;
 • walczy z dyskryminacją uchodźców, imigrantów, mniejszości oraz obrońców praw człowieka.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://www.amnesty.org.gr/

Ostatnia aktualizacja: 14/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.