Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Węgry

Autor treści:
Węgry

Jestem ofiarą przestępstwa. Z kim mam się skontaktować, aby uzyskać wsparcie i pomoc?

Ofiara przestępstwa może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na najbliższym komisariacie policji lub dzwoniąc pod numer 107 lub 112.

Pracownicy państwowej służby udzielającej wsparcia ofiarom (Áldozatsegítő Szolgálat) i służby ds. pomocy prawnej (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat) oferują pomoc w najbliższym biurze rejonowym. Pracownicy bezpłatnej infolinii wsparcia dla ofiar przestępstw (Áldozatsegítő Vonal) (+36-80-225-225) zapewniają non stop natychmiastową pomoc przez telefon na terytorium Węgier.

Krajowa Infolinia Kryzysowa (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) oferuje pomoc ofiarom przemocy domowej, przemocy w rodzinie, znęcania się nad dzieckiem, zmuszania do prostytucji lub handlu ludźmi pod numerem +36-80-205-520.

Infolinia wsparcia dla ofiar przestępstw

 • Policja: 107
 • Ogólny numer alarmowy: 112
 • Infolinia dla świadków (Telefontanú): +36-80-555-111 (za pośrednictwem tej infolinii można anonimowo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa)
 • Infolinia wsparcia dla ofiar przestępstw (Áldozatsegítő Vonal): +36-80-225-225 (bezpłatna infolinia dostępna non stop na terytorium Węgier)
 • Krajowa Infolinia Kryzysowa (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) +36-80-205-520
 • Organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw kobiet Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület:
  • +36-80-505-101 (infolinia dla kobiet i dzieci będących ofiarami znęcania się; na infolinię można dzwonić bezpłatnie, również z telefonów komórkowych, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 18.00–22.00)
  • +36-40-603-006 (dla ofiar przemocy seksualnej, czynna w piątki w godzinach 10.00–14.00; połączenia płatne zgodnie z cennikiem lokalnym)
 • stowarzyszenie Patent Egyesület: +36-70-25-25-254 (bezpłatna pomoc prawna w najważniejszych kwestiach prawnych i psychologicznych dla kobiet, których partnerzy stosują wobec nich przemoc; infolinia czynna w środy w godzinach 16.00–18.00)

Czy wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatnie?

Wsparcie dla ofiar przestępstw jest dostępne nieodpłatnie. W przypadku osób, które nie posługują się językiem węgierskim lub muszą korzystać z usług tłumacza języka migowego w związku z niepełnosprawnością powodującą trudności w komunikowaniu się, koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego pokrywa Skarb Państwa.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organów państwowych?

Służba udzielająca wsparcia ofiarom przestępstw (Áldozatsegítő Szolgálatnál) może:

 • poinformować ofiarę o jej prawach, obowiązkach i możliwościach,
 • udzielić informacji na temat usług opieki społecznej, opieki zdrowotnej i świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zapewnić doraźną pomoc pieniężną (w ciągu 5 dni od dnia popełnienia przestępstwa),
 • udzielić wsparcia emocjonalnego (w tym, w razie konieczności, pomocy psychologicznej),
 • zapewnić poradę prawną i pomoc praktyczną w prostych sprawach,
 • potwierdzić status ofiary,
 • poza powyższym osoby, które doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, i krewni śmiertelnych ofiar przestępstw z użyciem przemocy mogą ubiegać się o kompensatę państwową.

Krajowa Infolinia Kryzysowa (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) może:

 • zapewnić doraźną pomoc obywatelom (głównie kobietom i dzieciom), którzy znajdują się w poważnej sytuacji kryzysowej w związku ze znęcaniem się nad nimi,
 • zapewnić natychmiastowe zakwaterowanie w bezpiecznych schroniskach osobom, które tego potrzebują, po skonsultowaniu się z nimi. Osoby takie zostaną zakwaterowane w schroniskach, w których można mieszkać przez maksymalnie 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony o dodatkowe 30 dni. Zakwaterowanie jest nieodpłatne, a w ramach świadczonej pomocy specjaliści ze schroniska pomogą znaleźć bezpieczne i długoterminowe rozwiązanie problemu oraz będą w kontakcie z asystentem rodziny z właściwego Biura ds. Wsparcia dla Rodzin i Dobra Dzieci.

Służba ds. pomocy prawnej (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat):

 • zapewnia pomoc prawną w sprawach, których okoliczności faktyczne są stosunkowo nieskomplikowane,
 • oraz po spełnieniu warunków określonych w prawie:
 1. zapewnia usługi pozasądowe (poradnictwo, redagowanie dokumentów) nieodpłatnie lub na korzystnych warunkach,
 2. zapewnia reprezentację przez adwokata z urzędu w postępowaniu sądowym i przedsądowym (jeżeli organ śledczy lub prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze w danej sprawie) w postępowaniu karnym. Jeżeli możliwa jest reprezentacja przez adwokata z urzędu, faktyczną pomoc prawną świadczą adwokaci i kancelarie prawne, którzy zawarli umowy ze służbą ds. pomocy prawnej.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organizacji pozarządowych?

Ofiara może skorzystać przede wszystkim z pomocy następujących organizacji pozarządowych:

charytatywnego stowarzyszenia Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület:

 • opieka nad ofiarą doświadczającą skutków przestępstwa,
 • nieodpłatna pomoc prawna,
 • nieodpłatna mediacja,
 • nieodpłatna pomoc psychologiczna,
 • wsparcie finansowe dla osób znajdujących się w potrzebie (wyłącznie po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policji),
 • pomoc w postępowaniach przed innymi organami,
 • pośredniczenie w uzyskiwaniu wsparcia od innych organizacji i instytucji;

organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw kobiet Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület:

 • udzielanie informacji,
 • doraźna pomoc praktyczna dla osób znajdujących się w potrzebie (np. umieszczenie w schronisku dla kobiet, zawiadomienie organów, udzielanie porad na temat dalszych działań i możliwości),
 • spotkania grupowe,
 • pomoc prawna (w razie konieczności przez poradnictwo prawne);

organizacji pozarządowej ESZTER Alapítvány és Ambulancia:

 • pomoc psychologiczna,
 • pomoc prawna;

stowarzyszenia Patent Egyesület:

 • informacje i porady,
 • zapewnianie konsultacji z psychologiem lub pracownikiem socjalnym,
 • zapewnianie pomocy prawnej kobietom będącym ofiarami znęcania się oraz ofiarom przemocy ze względu na płeć i dyskryminacji;

fundacji Névtelen Utak Alapítvány:

 • bezpieczne zakwaterowanie,
 • rehabilitacja,
 • reintegracja.
Ostatnia aktualizacja: 10/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.