Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Węgry

Autor treści:
Węgry

Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która poniosła szkodę w wyniku czynu uznanego za przestępstwo w prawie węgierskim, na przykład jeżeli doszło do uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenia bądź kradzieży mienia. Na gruncie prawa węgierskiego ofierze przestępstwa przysługują różne prawa przed procesem, w jego trakcie lub po jego zakończeniu. W postępowaniu karnym ofiara przestępstwa może się zwrócić do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, prokuratora lub sądu – w zależności od etapu postępowania – z prośbą o przekazanie informacji na temat przysługujących jej praw i ciążących na niej obowiązków.

Postępowanie karne rozpoczyna się postępowaniem przygotowawczym. Dochodzenie prowadzi zazwyczaj policja pod nadzorem prokuratora. Z chwilą zakończenia dochodzenia prokurator wydaje postanowienie o przedstawieniu zarzutów, a zatem o skierowaniu sprawy do sądu, albo o umorzeniu sprawy na etapie postępowania przygotowawczego ze względu na brak wystarczających dowodów lub gdy zachodzą okoliczności wyłączające ściganie bądź wyłączające odpowiedzialność karną (tzn. gdy sprawcy nie można przypisać winy).

Jeżeli sprawa zostaje skierowana do sądu, sąd bada materiał dowodowy i rozstrzyga co do winy oskarżonego. W postępowaniu karnym (z wyjątkiem niektórych rodzajów postępowania) sąd jest uprawniony do przeprowadzenia dowodów bezpośrednio na rozprawie, a zatem ofiara przestępstwa może zostać wezwana do stawiennictwa na rozprawie i być przesłuchana w charakterze świadka. Jeżeli sąd uzna oskarżonego za winnego, wymierza mu karę. Jeżeli oskarżony nie zostanie uznany za winnego, zarzuty zostają oddalone.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki:

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 10/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.