Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Włochy

Autor treści:
Włochy

Za ofiarę przestępstwa lub „pokrzywdzonego” uznaje się osobę, której przysługuje określone w przepisach prawo, które jest objęte ochroną na gruncie prawa karnego i które zostało naruszone przez działanie stanowiące przestępstwo na podstawie prawa krajowego, tj. osobę, która poniosła szkodę stanowiącą jeden z istotnych elementów przestępstwa.

W rozumieniu prawa cywilnego szkoda wynikająca z przestępstwa występuje wówczas, gdy w wyniku jego popełnienia doszło do wystąpienia szkody (może ona mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy, ale w każdym wypadku musi istnieć możliwość wyrażenia jej w kwocie pieniężnej). Pokrzywdzony na gruncie prawa karnego i poszkodowany na gruncie prawa cywilnego to zwykle ta sama osoba, z wyjątkiem na przykład przestępstwa zabójstwa, w którym ofiarą jest osoba zmarła, natomiast członkowie jej rodziny to poszkodowani, którym przysługuje prawo wystąpienia do sądu o odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Przepisy prawa karnego i cywilnego przyznają ofierze przestępstwa szereg indywidualnych praw przed wszczęciem postępowania, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu.

We Włoszech postępowanie karne zaczyna się od śledztwa lub dochodzenia. Na tym etapie sprawę bada policja lub prokuratura. Po jego zakończeniu prokurator może wnieść akt oskarżenia lub zwrócić się do sądu sprawującego nadzór nad śledztwem lub dochodzeniem o umorzenie sprawy. W przypadku niektórych przestępstw postępowanie prowadzi się jedynie wówczas, gdy ofiara przestępstwa złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji lub w prokuraturze.

W toku postępowania karnego sąd dokonuje oceny zgromadzonego materiału dowodowego i orzeka o winie oskarżonego. Postępowanie kończy się z chwilą skazania lub uniewinnienia oskarżonego przez sąd, przy czym istnieje możliwość wniesienia środków zaskarżenia do sądu wyższej instancji.

Ofiara przestępstwa może odgrywać ważną rolę w postępowaniu karnym, w związku z czym przysługuje jej szereg praw. Może ona przystąpić do postępowania jako ofiara przestępstwa (poszkodowany), nie przysługuje jej wówczas szczególny status prawny. Ofiara przestępstwa może też odegrać bardziej aktywną rolę w postępowaniu, jeżeli wystąpi przeciwko oskarżonemu z powództwem cywilnym.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 13/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.