Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

W jaki sposób mogę uczestniczyć w rozprawie?

Jakie mam prawa jako świadek?

Jestem nieletni. Czy przysługują mi dodatkowe prawa?

Czy uzyskam pomoc prawną?

Jak mogę uzyskać ochronę, jeżeli grozi mi niebezpieczeństwo?

Jak mogę dochodzić naprawienia szkody od sprawcy lub uzyskać odszkodowanie od państwa?

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody/pojednania bądź rozpoczęcia mediacji między sprawcą a mną?

Jestem cudzoziemcem. Jak chronione są moje prawa i interesy?

Dalsze informacje

W jaki sposób mogę uczestniczyć w rozprawie?

W rozprawie możesz uczestniczyć w charakterze pokrzywdzonego bez specjalnego statusu lub w charakterze powoda cywilnego. Jako powód cywilny możesz domagać się odszkodowania od sprawcy i w porównaniu z pokrzywdzonym będą ci przysługiwać pewne dodatkowe prawa.

Jako pokrzywdzony:

 • masz prawo do bezpłatnego tłumaczenia dokumentów i obrad sądu, jeśli nie posługujesz się językiem postępowania; uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach jawnych; uczestniczenia w posiedzeniach, które odbywają się z wyłączeniem jawności, uczestniczenia w posiedzeniach, które odbywają się z wyłączeniem jawności, jeżeli zostałeś wezwany w charakterze świadka; obowiązek stawienia się na rozprawie masz jednak tylko wówczas, gdy musisz złożyć zeznania;
 • możesz zostać wezwany do złożenia zeznań na posiedzeniu sądu, na którym strony będą prezentować swoje wystąpienia – prokurator prześle ci pisemne wezwanie, a następnie będziesz musiał odpowiedzieć na pytania sądu i obrońców oskarżonego;
 • masz prawo do otrzymania bezpłatnego odpisu twoich zeznań, niezwłocznie lub w terminie jednego miesiąca od daty przesłuchania;
 • masz prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata;
 • masz prawdo do uzyskania pomocy ze strony służb pomocy pokrzywdzonym;
 • masz prawo do przystąpienia do postępowania w charakterze powoda cywilnego przed postawieniem zarzutów przez prokuratora.

Jako powód cywilny:

 • będziesz otrzymywać pisemne wezwania na posiedzenia sądu, na których strony będą prezentować swoje wystąpienia;
 • masz prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach jawnych i tych, które odbywają się z wyłączeniem jawności; twoja obecność jest obligatoryjna, abyś mógł przedstawić swoje stanowisko; co do zasady będziesz mógł zabrać głos po przesłuchaniu świadków;
 • możesz wypowiadać się w każdej kwestii związanej ze sprawą, która ma związek z twoim powództwem cywilnym, oraz zeznawać w sprawie okoliczności faktycznych; twój adwokat może zadawać pytania biegłym i świadkom powołanym przez obronę;
 • masz prawo otrzymać kopię akt sprawy za pośrednictwem swojego adwokata, abyś mógł przygotować swoje wystąpienie na rozprawę;
 • masz prawo, przed wystąpieniem przed sądem i przed wydaniem przez sąd orzeczenia co do istoty sprawy, złożyć wniosek o zwrot kosztów postępowania i innych kosztów, w szczególności kosztów powołania biegłych i świadków; jeżeli sprawca zostanie uniewinniony lub wycofasz się z postępowania, swoje koszty będziesz musiał pokryć samodzielnie, chyba że z uwagi na twoją sytuację finansową sąd całkowicie lub częściowo zwolni cię z tego obowiązku.

Jakie mam prawa jako świadek?

Jeśli zostaniesz wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka, masz obowiązek stawić się na posiedzenie sądu i przekazać sędziemu wszystkie informacje, które posiadasz na temat zdarzenia.

W trakcie rozprawy będziesz siedział w tylnej części sali rozpraw, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z oskarżonymi.

Jako świadek możesz złożyć wniosek o zwrot kosztów związanych z stawieniem się w sądzie w celu złożenia zeznań.

Jestem nieletni. Czy przysługują mi dodatkowe prawa?

Jako nieletniemu przysługują ci następujące dodatkowe prawa:

 • jeśli żaden z twoich przedstawicieli ustawowych nie gwarantuje całkowitej ochrony twoich interesów, prawo do specjalnego kuratora, który zagwarantuje ochronę twoich interesów i będzie wykonywał twoje uprawnienia w zakresie powództwa cywilnego;
 • prawo do obecności podczas przesłuchania wskazanej przez ciebie osoby dorosłej.

Czy uzyskam pomoc prawną?

Jeśli nie masz wystarczających zasobów finansowych, masz prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Radę Adwokacką, o ile wyrazisz taką potrzebę i jesteś:

 • obywatelem Luksemburga;
 • obywatelem innego państwa i masz pozwolenie na pobyt stały;
 • obywatelem innego państwa członkowskiego UE;
 • obywatelem państwa trzeciego, któremu prawo do otrzymania pomocy prawnej w Luksemburgu przysługuje na podstawie umowy międzynarodowej.

Twoja sytuacja finansowa określana jest na podstawie twoich dochodów brutto oraz dochodów osób, z którymi wspólnie prowadzisz gospodarstwo domowe. Niezależnie od twojej sytuacji finansowej, pomoc prawną możesz uzyskać z innych istotnych względów dotyczących twojej sytuacji społecznej, rodzinnej i materialnej.

Jak mogę uzyskać ochronę, jeżeli grozi mi niebezpieczeństwo?

Prawo nie przewiduje żadnych szczególnych środków ochrony podczas rozprawy.

W trakcie rozprawy oskarżeni siedzą obok adwokatów, podczas gdy ty, jako świadek lub powód cywilny, będziesz siedział w tylnej części sali rozpraw, dzięki czemu między tobą i oskarżonym nie będzie żadnego bezpośredniego kontaktu.

Jak mogę dochodzić naprawienia szkody od sprawcy lub uzyskać odszkodowanie od państwa?

Aby domagać się naprawienia szkody od sprawcy, musisz przystąpić do postępowania w charakterze powoda cywilnego. Jeżeli do postępowania chcesz przystąpić w trakcie rozprawy, będziesz musiał złożyć stosowne oświadczenie, podpisane przez urzędnika sądowego, lub wniosek do sądu. W trakcie wystąpień stron ty i twój adwokat musicie wnieść o skazanie oskarżonego i nałożenie na niego obowiązku naprawienia poniesionej przez ciebie szkody.

Możesz też domagać się odszkodowania od Państwa. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w arkuszu informacyjnym dotyczącym odszkodowań dla pokrzywdzonych przestępstwem w Luksemburgu (dostępnym w języku angielskim, francuskim, niemieckim i innych językach) znajdującym się na stronie internetowej europejskiej sieci sądowej.

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody/pojednania bądź rozpoczęcia mediacji między sprawcą a mną?

Prawo nie przewiduje możliwości przeprowadzenia mediacji po wszczęciu postępowania przez prokuratora.

Jestem cudzoziemcem. Jak chronione są moje prawa i interesy?

Jako cudzoziemcowi w szczególności przysługują ci następujące prawa dodatkowe:

 • prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ustnego, jeśli nie posługujesz się żadnym z urzędowych języków obowiązujących w Luksemburgu: luksemburskim, francuskim ani niemieckim;
 • prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, jeśli nie masz wystarczających zasobów finansowych i jesteś obywatelem innego państwa posiadającym zezwolenie na pobyt stały, obywatelem państwa członkowskiego UE lub kraju trzeciego, któremu prawo do pomocy prawnej w Luksemburgu przysługuje na podstawie umowy międzynarodowej.

Dalsze informacje:

 • Kodeks dochodzenia w sprawach karnych (Code d’Instruction Criminelle) – w języku francuskim
 • Ustawa z dnia 12 marca 1984 r. o odszkodowaniach dla pokrzywdzonych przestępstwami z użyciem przemocy, których następstwem jest uszczerbek na zdrowiu oraz o przeciwdziałaniu przestępstwu pozornego bankructwa (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – w języku francuskim.
Ostatnia aktualizacja: 08/11/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.