Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Malta

Autor treści:
Malta

Czy mogę zaskarżyć orzeczenie?

Rozprawa przed sądem kończy się wydaniem wyroku skazującego lub uniewinniającego. Jeżeli oskarżony został uznany za winnego, sędzia orzeka o wymiarze kary. Zgodnie z prawem maltańskim oskarżony i prokurator generalny mają prawo do złożenia odwołania od wyroku skazującego/uniewinniającego lub od orzeczenia o wymiarze kary do Sądu Apelacyjnego ds. Karnych.

Jeżeli jednak złożono odwołanie, a ofiara uczestniczyła w pierwszym procesie w charakterze powoda cywilnego, jej pełnomocnik może uzyskać pozwolenie na zbadanie wszystkich stosownych dokumentów związanych z postępowaniem odwoławczym.

Jakie prawa przysługują mi po wydaniu wyroku?

Po uprawomocnieniu wyroku ofiara ma prawo otrzymać kopię orzeczenia. Jeżeli sąd skaże sprawcę na karę pozbawienia wolności, ofiara ma prawo do informacji o zwolnieniu sprawcy lub jego ucieczce.

Czy mam prawo do ochrony po zakończeniu procesu? Przez jaki okres?

Ofiara ma prawo do wsparcia lub ochrony po zakończeniu postępowania karnego, w trakcie procesu sądowego i przez stosowny czas po nim.

Jakie informacje uzyskam, jeżeli sprawca zostanie skazany?

Ofiara otrzymuje kopię prawomocnego wyroku.

Czy uzyskam informację o tym, że sprawca został zwolniony (w tym o wcześniejszym lub warunkowym zwolnieniu) lub że zbiegł z zakładu karnego?

Tak, ofiara otrzymuje informacje o zwolnieniu lub ucieczce sprawcy.

Czy będę brać udział w wydaniu postanowienia o zwolnieniu lub warunkowym zwolnieniu? Czy mogę na przykład złożyć oświadczenie lub wnieść odwołanie?

Ofiara nie uczestniczy w podejmowaniu takich decyzji, choć jest o nich informowana.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.