Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Malta

Autor treści:
Malta

Jak i gdzie mogę złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Jak mogę dowiedzieć się o czynnościach organów ścigania po złożeniu przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie?

Jak mogę uczestniczyć w dochodzeniu w sprawie karnej?

Jakie mam prawa jako świadek?

Jestem nieletni. Czy przysługują mi dodatkowe prawa?

Jakie informacje mogę otrzymać w toku dochodzenia w sprawie karnej od policji lub organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw?

Czy uzyskam pomoc prawną?

Jak mogę uzyskać ochronę, jeżeli grozi mi niebezpieczeństwo?

Na jakie usługi i pomoc mogę liczyć w toku dochodzenia w sprawie karnej?

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody/pojednania bądź rozpoczęcia mediacji między sprawcą a mną?

Jak potoczy się moja sprawa po zakończeniu dochodzenia?

Czy mogę się odwoływać, jeśli moja sprawa zostanie umorzona, zanim zostanie skierowana do sądu?

Jestem cudzoziemcem. Jak chronione są moje prawa i interesy?

Dalsze informacje

Jak i gdzie mogę złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, zawiadomienie o jego popełnieniu możesz złożyć na policji. Zamiast ciebie zawiadomienie mogą złożyć: twój małżonek, rodzic, rodzeństwo lub opiekun prawny. Zawiadomienie o przestępstwie możesz złożyć również wtedy, gdy sam nie zostałeś nim pokrzywdzony.

Zawiadomienie możesz złożyć ustnie, na najbliższym posterunku policji, lub pisemnie, doręczając je na posterunku policji lub przesyłając pocztą. Jeżeli zdecydujesz się na przesłanie zawiadomienia na piśmie, możesz je sporządzić samodzielnie lub skorzystać z pomocy prawnika. Prawo maltańskie nie przewiduje określonej formy, w jakiej należy złożyć zawiadomienie, lecz wymaga, aby było ono sporządzone w języku angielskim lub maltańskim. Musisz podać w nim swoje dane osobowe. Co do zasady policja dopuszcza zawiadomienia złożone anonimowo, ale dochodzenie na podstawie takich zawiadomień wszczyna tylko w przypadku ciężkich przestępstw.

Przepisy nie przewidują określonego terminu na złożenie zawiadomienia o przestępstwie. Prawo maltańskie stanowi jednak, że po upływie określonego czasu od popełnienia przestępstwa sprawca nie podlega ściganiu. Termin ten jest różny w zależności od rodzaju przestępstwa i wynosi od trzech miesięcy w przypadku najlżejszych przestępstw (np. zniewaga słowna) do dwudziestu lat w przypadku szczególnie ciężkich przestępstw (np. zabójstwo). Po upływie tego terminu nadal będziesz mógł złożyć zawiadomienie, ale policja nie ma obowiązku wszczęcia dochodzenia w sprawie, a nawet jeśli je przeprowadzi, sąd uniewinni oskarżonego.

W przypadku niektórych przestępstw o mniejszym ciężarze gatunkowym konieczne jest złożenie na policji specjalnej skargi. Dotyczy to spraw, w których złożenie skargi uzależnia wszczęcie dochodzenia. Co do zasady skargi takie składa się na piśmie, chociaż forma pisemna nie jest obowiązkowa. Sporządzając skargę, można skorzystać z pomocy prawnika. Skarga musi zawierać następujące informacje: dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości), informacje o sprawcy, opis zdarzenia oraz listę świadków, których, twoim zdaniem, powinna przesłuchać policja, a także ich adresy. Zalecane jest również powołanie przepisu, który według ciebie naruszył sprawca.

Jak mogę dowiedzieć się o czynnościach organów ścigania po złożeniu przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie?

Z chwilą złożenia zawiadomienia o przestępstwie, sprawie zostanie nadana sygnatura. Będziesz mógł z niej korzystać, by dowiadywać się o przebiegu twojej sprawy. W praktyce możesz w tym celu posługiwać się również datą złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Informacje o przebiegu dochodzenia możesz uzyskać na posterunku policji lub telefonicznie.

Jak mogę uczestniczyć w dochodzeniu w sprawie karnej?

W toku dochodzenia nie masz obowiązku korzystania z pomocy prawnika, ale w związku ze złożonym charakterem procedur jest to zalecane. Jeżeli chcesz być reprezentowany przez pełnomocnika, będziesz musiał ponieść koszty z tytułu jego ustanowienia.

Jeżeli chcesz, możesz przekazywać policji wszelkie informacje istotne dla twojej sprawy. Nie masz obowiązku udowadniać żadnych okoliczności popełnienia przestępstwa, jeżeli jednak posiadasz dowody, które twoim zdaniem są istotne dla dochodzenia, ty albo twój pełnomocnik możecie przekazać je funkcjonariuszowi policji prowadzącemu sprawę.

Najprawdopodobniej zostaniesz wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka.

Co do zasady, w toku dochodzenia, akta sprawy są utajnione i dostępne tylko organom prowadzącym sprawę.

Jakie mam prawa jako świadek?

Jako świadek masz prawo odmówić odpowiedzi na niektóre pytania. Zaleca się jednak udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania w celu ułatwienia dochodzenia i uniknięcia podejrzeń o zatajanie informacji.

Nie masz jednak obowiązku odpowiadać na pytania ani przedstawiać dokumentów lub innych dowodów, które mogłyby obciążyć ciebie samego.

Jeżeli grozi ci niebezpieczeństwo, masz prawo zostać objęty programem ochrony świadków, który zapewni ochronę życia i własności tobie oraz członkom twojej rodziny i może w niektórych przypadkach obejmować wypłatę dodatków pieniężnych (somma flus għall-għajxien ta' kuljum, ang. subsistence allowance).

Jestem nieletni. Czy przysługują mi dodatkowe prawa?

Jeżeli jesteś osobą nieletnią, zawiadomienie o przestępstwie może w twoim imieniu złożyć twój rodzic lub opiekun prawny.

Możesz również uzyskać pomoc psychologiczną, poradę lub innego rodzaju wsparcie od krajowej agencji opieki społecznej dla dzieci i rodzin w potrzebie Appogg (l-Aġenzija Nazzjonali għall-Ħarsien Soċjali Appoġġ għat-Tfal u għall-Familji fil-Bżonn, ang. National Social Welfare Agency for Children and Families in Need Appogg). Usługi te są nieodpłatne i świadczone niezależnie od dochodzenia w sprawie o przestępstwo.

Jeżeli jesteś osobą nieletnią i pozostajesz pod opieką domniemanego sprawcy (np. jest on twoim rodzicem), możesz zostać umieszczony w specjalnej placówce Ministerstwa Solidarności Społecznej (Il-Ministeru tal-Edukazzjoni, tax-Xogħol u tal-Familja", ang. Ministry of Social Solidarity), w której uzyskasz pomoc i wsparcie wykwalifikowanych psychologów i pracowników socjalnych.

Jakie informacje mogę otrzymać w toku dochodzenia w sprawie karnej od policji lub organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw?

Prowadzące twoją sprawę organy nie mają obowiązku udzielania ci informacji. Informacje o swoich prawach i uczestnictwie w postępowaniu uzyskasz od swojego pełnomocnika, o ile go ustanowiłeś.

Czy uzyskam pomoc prawną?

W toku dochodzenia w sprawie o przestępstwo pokrzywdzonym nie przysługuje bezpłatna pomoc prawna.

Jak mogę uzyskać ochronę, jeżeli grozi mi niebezpieczeństwo?

Jeżeli policja uzna sprawcę za osobę niebezpieczną i stwierdzi, że pozostawienie jej na wolności może mieć groźne następstwa, skieruje do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Masz również prawo zażądać od funkcjonariusza policji prowadzącego twoją sprawę objęcia cię programem ochrony świadków. Wymaga to od ciebie złożenia oświadczenia, że w trakcie przesłuchania złożysz przed sądem zeznania obciążające sprawcę. Jeżeli funkcjonariusz policji uzna, że twoje zeznania lub inne dowody są istotne dla sprawy, skieruje wniosek do Prokuratora Generalnego (l-Avukat Ġenerali, ang. Attorney General) o objęcie cię programem ochrony świadków. W programie mogą również uczestniczyć członkowie twojej rodziny i inne najbliższe ci osoby. Zazwyczaj program obejmuje środki zapewniające ci ochronę osobistą i ochronę twojej własności.

Na jakie usługi i pomoc mogę liczyć w toku dochodzenia w sprawie karnej?

Możesz otrzymać pomoc medyczną, za którą będziesz zmuszony zapłacić, o ile nie posiadasz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obywatele 27 państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii mogą skorzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. W razie konieczności możesz również otrzymać pomoc psychologiczną i wsparcie w innej formie, lecz będziesz musiał ponieść ich koszty.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej, przysługuje ci bezpłatna pomoc Komisji ds. Przemocy Domowej (Il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika, ang. Commission on Domestic Violence) oraz agencji Appogg.

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody/pojednania bądź rozpoczęcia mediacji między sprawcą i mną?

Nie ma możliwości zawarcia pojednania ze sprawcą ani przeprowadzenia mediacji między nim i tobą. Możliwe jest natomiast przeprowadzenie procedury, w ramach której sprawca może dobrowolnie przyznać się do winy i uzgodnić wymiar kary (negozjar dwar is-sentenza, ang. plea-bargaining). W procedurze tej biorą udział tylko prokurator i sprawca, nie możesz zatem w niej uczestniczyć. Jeżeli wskazana procedura kończy się pomyślnie, sporządzane jest porozumienie między prokuratorem i sprawcą, które jest następnie przekazywane sądowi do zatwierdzenia.

Jak potoczy się moja sprawa po zakończeniu dochodzenia?

Na końcu dochodzenia zapada decyzja, czy zebrane dowody są wystarczające do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym. W zależności od ciężaru gatunkowego przestępstwa, możliwe są dwa warianty:

  • jeżeli sprawa dotyczy przestępstwa o mniejszym ciężarze gatunkowym i dochodzenie prowadził funkcjonariusz policji, wówczas to on postanawia, czy sprawa zostanie skierowana do sądu pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistratem) celem rozpoznania;
  • jeżeli sprawa dotyczy przestępstwa o większym ciężarze gatunkowym i dochodzenie prowadził sędzia śledczy, wówczas rozprawa odbędzie się przed sądem pokoju. Na rozprawie tej sąd zbada zebrane dowody i jeżeli postanowi o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu sądowym, skieruje ją do Prokuratora Generalnego, który z kolei przekaże ją sądowi karnemu do rozpoznania na rozprawie.

W przypadku skierowania twojej sprawy do sądu policja prześle ci stosowne zawiadomienie. Jeżeli sąd postanowi o przesłuchaniu ciebie w charakterze świadka, zawiadomienie będzie również zawierać informacje na temat terminu i miejsca przesłuchania.

Czy mogę się odwoływać, jeśli moja sprawa zostanie umorzona, zanim zostanie skierowana do sądu?

Jeżeli prowadzący dochodzenie funkcjonariusz policji postanowi o umorzeniu sprawy bez kierowania jej do sądu, jako pokrzywdzony możesz zaskarżyć to postanowienie do sądu pokoju. Sąd pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates) zwróci się do ciebie o potwierdzenie pod przysięgą informacji, które zawarłeś w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, a także o złożenie oświadczenia o gotowości do zeznawania w sądzie. Będziesz musiał również wpłacić kwotę w wysokości określonej przez sąd jako zabezpieczenie potwierdzające, iż twój zamiar doprowadzenia do ścigania sprawcy jest poważny. Sąd pokoju zbada materiał dowodowy i jeżeli uzna, że jest on wystarczający, nakaże policji wniesienie aktu oskarżenia.

Jestem cudzoziemcem. Jak chronione są moje prawa i interesy?

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zostałeś pokrzywdzony przestępstwem na Malcie, przysługują ci wszystkie opisane powyżej prawa. Ponadto, jeżeli składasz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a nie posługujesz się językiem angielskim lub maltańskim, możesz używać własnego języka. Policja umożliwi ci skorzystanie z pomocy tłumacza lub dopilnuje, aby przekazywane przez ciebie informacje były dla niej w pełni zrozumiałe.

W trakcie dochodzenia możesz korzystać z pomocy tłumacza, ale musisz zapłacić za jego usługi.

Dalsze informacje:

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.