Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Malta

Autor treści:
Malta

Zostaniesz uznany za pokrzywdzonego przestępstwem, jeżeli poniosłeś szkodę, np. doznałeś urazu, twoje mienie zostało zniszczone lub skradzione itp. wskutek zdarzenia stanowiącego przestępstwo w świetle prawa krajowego. Jako pokrzywdzonemu przestępstwem przysługują ci szczególne prawa przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu postępowania sądowego (rozprawy).

Postępowanie karne na Malcie rozpoczyna się od dochodzenia w sprawie popełnienia przestępstwa. W zależności od przestępstwa dochodzenie prowadzi policja lub sędzia śledczy.

Dochodzenie w sprawach o przestępstwa mniejszej wagi (zagrożone karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do sześciu miesięcy) prowadzi funkcjonariusz policji. Jeżeli zebrany przeciwko domniemanemu sprawcy materiał dowodowy jest wystarczający, funkcjonariusz policji kieruje sprawę do sądu pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates) i występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela. W trakcie rozprawy sąd bada zebrany materiał dowodowy i uznaje domniemanego sprawcę za winnego albo uniewinnia go. W razie skazania sprawcy ten sam sąd określa karę, jaka zostanie mu wymierzona.

Dochodzenia w sprawach o wszystkie pozostałe rodzaje przestępstw prowadzą sędziowie śledczy. Jeżeli zebrany przeciwko domniemanemu sprawcy materiał dowodowy jest wystarczający, sędzia śledczy kieruje sprawę do sądu pokoju. Sąd pokoju bada zebrany materiał dowodowy i jeżeli stwierdzi, że jest on wystarczający, przekazuje sprawę do Prokuratora Generalnego (l-Avukat Ġenerali, ang. Attorney General). Następnie Prokurator Generalny kieruje sprawę do sądu karnego (Il-Qorti Kriminali, ang. Criminal Court). Na rozprawie prokurator oskarża sprawcę przed sądem i przysięgłymi. Przysięgli wydają rozstrzygnięcie w przedmiocie winy oskarżonego. W razie uznania oskarżonego za winnego sąd określa karę, jaka zostanie mu wymierzona.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.