Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

Zgodnie z prawem ofierze przestępstwa przysługują szczególne prawa przed rozpoczęciem postępowania sądowego (rozprawy), w trakcie postępowania oraz po jego zakończeniu. Istnieje również możliwość skorzystania z różnych form wsparcia pomocy i uzyskania uprawnienia do dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem.

Postępowanie karne w Irlandii Północnej rozpoczyna się dochodzeniem, w toku którego policja zbiera dowody. Po zakończeniu dochodzenia przez policję sprawa zostaje skierowana do prokuratury. Prokurator bada, czy zebrane przeciwko podejrzanemu dowody wystarczą do tego, aby go skazać, i czy oskarżenie podejrzanego jest uzasadnione ze względu na interes publiczny. Jeżeli prokurator postanowi odstąpić od oskarżenia, sprawa zostaje umorzona. W przeciwnym razie prokurator przygotowuje akta sprawy oraz wnosi oskarżenie do sądu. Podejrzany zostaje powiadomiony o postanowieniu prokuratora niezależnie od jego treści, a w przypadku gdy sprawa zostanie skierowana do sądu, zostaje powiadomiony o terminie rozprawy.

Sprawy o lżejsze przestępstwa rozpoznają sądy pokoju (magistrates’ courts). Sprawy o cięższe przestępstwa (jak zgwałcenie lub rozbój) rozpoznaje Sąd Koronny (Crown Court) z udziałem ławy przysięgłych. W skład ławy przysięgłych wchodzi 12 osób wybranych losowo z rejestru wyborców, które śledzą postępowanie dowodowe na rozprawie i wydają rozstrzygnięcie co do winy oskarżonego. W trakcie rozprawy sędzia rozstrzyga w kwestiach prawnych, takich jak dopuszczalność poszczególnych dowodów. Na końcu rozprawy, jeżeli ława przysięgłych uzna oskarżonego za winnego, sędzia orzeka wobec niego karę przewidzianą za dane przestępstwo w ustawie.

Aby uzyskać potrzebne informacje, należy kliknąć na poniższe linki.

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.