Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Polska

Autor treści:
Polska

Jestem ofiarą przestępstwa. Z kim mam się skontaktować aby uzyskać wsparcie i pomoc?

Wsparcia ofiarom przestępstw i osobom im najbliższym udzielają organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dotacje ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dotacje przyznaje Minister Sprawiedliwości.

O możliwości uzyskania takiej pomocy pokrzywdzony jest informowany przed pierwszym przesłuchaniem.

Wykaz wszystkich organizacji, które otrzymały dotacje na pomoc pokrzywdzonym i im najbliższym oraz pełny zakres pomocy znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce "Co robimy - Dla obywateli - Udzielamy pomocy - Fundusz Sprawiedliwości - Pomoc pokrzywdzonym", pod aresem.

Infolinia udzielająca wsparcia ofiarom przestępstw

Obecnie działa ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem + 48 222 309 900.

Czy wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatnie?

Wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatne.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organów państwowych?

Organy państwowe udzielają osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o miejscach, gdzie udzielane jest wsparcie. Pewne kategorie pokrzywdzonych – ze względu na wiek i sytuacje materialną – są uprawnione do otrzymania darmowej pomocy prawnej. Pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa przysługuje na ogólnych zasadach pomoc medyczna.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organizacji pozarządowych?

Pokrzywdzony może uzyskać w organizacjach pozarządowych, finansowanych z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną, w tym pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych oraz odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, pokrywanie kosztów związanych z nauka i kształceniem, dostosowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem, finansowanie przejazdów.

Innym rodzajem wsparcia jest finansowanie pomocy tłumacza, w tym tłumacza języka migowego.

Pomoc o charakterze medycznym obejmuje pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego wskutek przestępstwa uszczerbku na zdrowiu.

Ostatnia aktualizacja: 02/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.