Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Polska

Autor treści:
Polska

Czy mogę złożyć odwołanie od wyroku skazującego lub uniewinniającego oskarżonego?

Czy istnieje środek odwoławczy od orzeczenia sądu drugiej instancji?

Jakie prawa przysługują mi po uprawomocnieniu się wyroku?

Informacje dodatkowe

Czy mogę złożyć odwołanie od wyroku skazującego lub uniewinniającego oskarżonego?

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji zakończy się skazaniem lub uniewinnieniem oskarżonego. Jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem, możesz się od niego odwołać. To uprawnienie zależy jednak od tego, czy byłeś stroną w postępowaniu sądowym. Możesz zakwestionować wyrok jedynie, jeśli uczestniczyłeś w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego oraz – w zakresie odszkodowania – w charakterze powoda cywilnego.

Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i upływa dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Sąd ten przekaże apelację wraz z aktami do sądu odwoławczego.

Czy istnieje środek odwoławczy od orzeczenia sądu drugiej instancji?

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem sądu odwoławczego, przysługuje Ci również nadzwyczajny środek zaskarżenia orzeczeń, jakim jest kasacja do Sądu Najwyższego. Termin na złożenie kasacji wynosi 30 dni. Ten środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest ostateczne.

Jakie prawa przysługują mi po uprawomocnieniu się wyroku?

Uprawomocnienie się wyroku w zasadzie wyczerpuje Twoje uprawnienia jako poszkodowanego w postępowaniu karnym.

Jeśli oskarżony został skazany na karę więzienia, możesz zostać wezwany do zajęcia stanowiska podczas podejmowania decyzji o zwolnieniu warunkowym.

Informacje dodatkowe:

Ostatnia aktualizacja: 20/11/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.