Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Polska

Autor treści:
Polska

Ministerstwo Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Ofiar Przestępstw przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości

W Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Praw Człowieka utworzony został Wydział do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem, który odpowiedzialny jest za koordynację zadań związanych z pomocą ofiarom przestępstw i ochroną ich interesów.

W Ministerstwie Sprawiedliwości został utworzony Departament Praw Człowieka, do zadań którego należy

 • podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji uprawnień ofiar przestępstw, w tym inicjowanie i koordynowanie współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
 • współdziałanie z Radą do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości w zakresie realizacji zadań Rady

KONTAKT:

Strona internetowa: http://www.ms.gov.pl/

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiedzialny za nadzór instytucji państwowych pod kątem przestrzegania praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji a dostęp do jego pomocy jest otwarty dla każdego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

 • nadzoruje funkcjonowanie instytucji państwowych z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka gwarantowanych w Konstytucji
 • otrzymuje petycje i skargi od każdego, czyje prawa nie są respektowane
 • prowadzi stronę internetową dla ofiar przestępstw na stronie: http://www.pomoc.brpo.gov.pl/

KONTAKT:

Strona internetowa: http://www.rpo.gov.pl/

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka jest odpowiedzialny za nadzór i ochronę praw i interesów dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka jest odpowiedzialny za

 • ochronę praw dziecka, w szczególności w zakresie prawa do zdrowia i życia, prawa do opieki w rodzinie, prawa do warunków społeczno-bytowych, prawa do edukacji
 • podejmowanie działań na rzecz pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka, z poszanowaniem jego osobowości i godności ludzkiej
 • występowanie w sprawach ochrony praw dziecka w sytuacjach, gdy praca powołanych do tego instytucji państwowych wydaje się nieskuteczna lub nieefektywna
 • wzywanie właściwych organów państwa, instytucji i organizacji do podjęcia stosownych działań w zakresie ich właściwości, jeśli konieczność takiego wezwania wynika ze zgłoszenia o naruszeniu praw lub interesu dziecka
 • utrzymuje dziecięcą telefoniczną linię informacyjną i alarmową

KONTAKT:

Website: http://www.brpd.gov.pl/

Rzecznik Praw Ofiar Przestępstw przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rzecznik Praw Ofiar Przestępstw przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za dostarczanie pomocy prawnej i psychologicznej ofiarom przestępstw, jak również koordynowanie dostępu do opieki społecznej oraz promocję Karty Praw Ofiar Przestępstw.

Rzecznik Praw Ofiar Przestępstw przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za

 • udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej ofiarom przestępstw i rodzinom patologicznym, w tym koordynowanie dostępu do świadczeń opieki społecznej
 • podejmowanie interwencji w instytucjach odpowiedzialnych za pomoc ofiar przestępstw, w tym umożliwia dostęp do świadczeń pomocy społecznej oraz promocję Karty Praw Ofiar Przestępstw wśród urzędników
 • utrzymywanie „Niebieskiej Linii”– Telefonu dla Ofiar i Świadków Przemocy w Rodzinie (0 800-154-030)
 • podejmowanie działań z zakresu komunikacji społecznej, szkoleń oraz propozycji legislacyjnych

KONTAKT:

Strona internetowa: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_contact&catid=72&Itemid=70

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw jest organizacją pozarządową powołaną do dostarczania finansowej pomocy ofiarom przestępstw. Dostarcza ona ofiarom przestępstw pomocy finansowej, w tym w formie zaliczki, na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, itp.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

 • jest organizacją pozarządową nadzorowaną przez Ministra Sprawiedliwości i powołaną do udzielania finansowej pomoc ofiarom przestępstw
 • udziela ofiarom przestępstw pomocy finansowej, na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, pogrzebu, itp.
 • zapewnia możliwość elastycznego finansowania, w tym w formie zaliczki, z pominięciem procedur i formalności charakteryzujących państwowe formy pomocy finansowej

KONTAKT:

Strona internetowa: http://www.fpop.org.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" utrzymuje Telefon dla Ofiar i Świadków Przemocy w Rodzinie „Warszawska Niebieska Linia", poradnię środowiskową „Niebieska Linia”, centrum informacyjne, oraz wieloaspektowy program pomocy ofiarom przemocy domowej.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

 • jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • jest forum współpracy sędziów, dziennikarzy i ludzi dobrej woli zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej i pomoc jej ofiarom,
 • prowadzi program „Telefon dla Ofiar i Świadków Przemocy w Rodzinie – Warszawska Niebieska Linia" 22 668 70 00
 • prowadzi ogólnopolski numer informacyjno-alarmowy „Ogólnopolski Telefon Niebieska Linia” pod numerem 0-801-120-002 (dzwoniący płaci za jeden impuls telefoniczny),
 • prowadzi Poradnię Środowiskową "Niebieska Linia", w tym poradnię za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Centrum Informacyjne o Przemocy Domowej,
 • promuje nowoczesne metody zapobiegania przemocy domowej,
 • prowadzi Ośrodek Pomocy dla Ofiar Przestępstwem.

KONTAKT:

Stroan internetowa: http://www.niebieskalinia.pl/index.php

Ostatnia aktualizacja: 20/11/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.