Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Polska

Autor treści:
Polska

Za ofiarę przestępstwa zostaniesz uznany wówczas, jeśli zostałeś pokrzywdzony na skutek czynu, z którym ustawa karna wiąże sankcję karną. Stanie się tak na przykład, jeśli doznałeś obrażeń lub twój majątek został uszczuplony na skutek zniszczeń lub kradzieży. Jako ofiara przestępstwa masz określone ustawą prawa podczas postępowania karnego i po jego zakończeniu. Możesz również skorzystać z różnych form pomocy i wsparcia oraz dochodzić kompensacji i naprawienia szkody powstałej na skutek przestępstwa.

Na postępowanie w sprawach karnych w Polsce składa się postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe. Postępowanie przygotowawcze poprzedza postępowanie sądowe. Jego celem jest ustalenie faktów związanych z popełnionym przestępstwem oraz wykrycie sprawców. Policja i prokuratura zajmują się gromadzeniem dowodów. Jeśli zgromadzony przez policję i prokuraturę materiał dowodowy jest wystarczający, sprawcy zostaną postawione zarzuty. W przeciwnym razie sprawę umarza się. Sformułowany przez prokuraturę akt oskarżenia podlega rozpoznaniu przez sąd.

Podczas procesu sądowego, sąd rozpoznaje zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w celu ustalenia winy oskarżonego. Oskarżony, który zostanie uznany winnym zarzucanych mu czynów, podlega przewidzianej prawem karze. W przeciwnym razie zostanie oczyszczony z zarzutów.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki:

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 02/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.