Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Ofiarą przestępstwa jest osoba, która poniosła jakąkolwiek szkodę, taką jak np. uszczerbek na zdrowiu bądź szkoda na mieniu lub utrata mienia, w wyniku czynu stanowiącego przestępstwo w świetle prawa krajowego. Na mocy przepisów prawa ofierze przestępstwa przysługują pewne prawa przed wszczęciem postępowania karnego, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu.

Postępowanie karne w Portugalii składa się z dwóch etapów: postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego. W toku postępowania przygotowawczego policja i prokuratura (Ministério Publico) badają sprawę i dążą do zgromadzenia dowodów, które umożliwią ustalenie sprawcy przestępstwa. Jeżeli zgromadzono wystarczający materiał dowodowy, aby uznać, że podejrzany popełnił przestępstwo, prokuratura kieruje sprawę do sądu. Sąd z kolei bada zgromadzone dowody i na ich podstawie wydaje wyrok uniewinniający albo skazujący.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Złożenie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa w toku dochodzenia/śledztwa lub procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.