Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

Prawa ofiar przestępstw w Szkocji

Ofierze przestępstwa przysługują określone prawa.

Jest ona również uprawniona do otrzymania wsparcia emocjonalnego i praktycznego przez cały czas trwania postępowania i może być również upoważniona do otrzymania kompensaty z tytułu wszelkich krzywd wyrządzonych przestępstwem.

W szkockim kodeksie dotyczącym ofiar przestępstw określono prawa przysługujące ofiarom przestępstw i sposób korzystania z tych praw oraz wskazano, z kim należy się skontaktować, aby uzyskać pomoc i poradę. Kodeks zawiera informacje na temat:

  • prawa do minimalnego standardu obsługi - tj. sposobu, w jaki ofiara będzie traktowana przez organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;
  • prawa do informacji - tj. sposobu, w jaki ofiara będzie informowana na temat przebiegu postępowania, oraz kwestii, na temat których może się dowiadywać;
  • prawa do udziału - tj. do bycia zrozumianym, rozumienia przebiegu postępowania oraz poinformowania sądu, w jaki sposób przestępstwo wpłynęło na jej życie;
  • prawa do ochrony i prywatności - tj. zapewnienie ofierze przestępstwa poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed próbami zastraszenia;
  • prawa do wsparcia - niezależnie od tego, czy ofiara złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policji;
  • prawa do odszkodowania i pokrycia poniesionych wydatków - takich jak koszty podróży, utracone zarobki lub odszkodowanie z tytułu szkody bądź zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Ofiara przestępstwa może również wnieść skargę, jeżeli uzna, że została w niewłaściwy sposób potraktowana przez daną organizację.

Na stronie mygov.scot można uzyskać dodatkowe informacje na temat praw ofiar przestępstw na poszczególnych etapach postępowania karnego, a także na temat zagadnień takich jak składanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prowadzenie postępowania przygotowawczego i ściganie sprawców przestępstwa, ustalenie, czy sprawa zostanie skierowana do sądu, i co nastąpi po wydaniu wyroku.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat pomocy i wsparcia na rzecz ofiar przestępstw.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 30/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.