Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

Czy mogę zaskarżyć orzeczenie?

Apelację od wyroku może wnieść wyłącznie skazany lub prokurator.

Prokurator może wnieść apelację wyłącznie w określonych przypadkach. Prokurator może:

  • wnieść apelację od wyroku uniewinniającego, tj. w którym uznano oskarżonego za „niewinnego” lub stwierdzono, że „nie udowodniono winy”, lecz wyłącznie w sprawach rozpoznawanych bez udziału ławy przysięgłych i wyłącznie w odniesieniu do kwestii prawnych;
  • wnieść apelację od wyroku skazującego, lecz wyłącznie w przypadku, gdy wyrok jest uznawany za „zbyt łagodny”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Jakie są moje prawa po wydaniu wyroku?

Po wydaniu wyroku skazującego sędzia może uwzględnić oświadczenie ofiary przestępstwa przy ustalaniu wymiaru kary.

Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy (inaczej wyrok) nie będzie zgodny z oczekiwaniami ofiary przestępstwa lub jeżeli ofiara przestępstwa uzna, że potrzebuje wsparcia po wydaniu wyroku, może skorzystać z pomocy oferowanej przez szereg organizacji. Victim Support Scotland prowadzi gorącą linię działającą od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00. Victim Support Scotland to działająca na szczeblu krajowym organizacja charytatywna udzielająca wsparcia na rzecz osób, które ucierpiały wskutek przestępstwa popełnionego w Szkocji, niezależnie od rodzaju tego przestępstwa. Z organizacją można skontaktować się pod nr tel. 0345 603 9213. Organizacja udziela pomocy nieodpłatnie.

Istnieje również szereg innych organizacji, w tym wyspecjalizowanych służb, które mogą udzielić nieodpłatnego wsparcia emocjonalnego i praktycznego oraz kluczowych informacji przy zachowaniu poufności ofiarom przestępstw, świadkom i innym osobom, które ucierpiały wskutek przestępstwa. Informacje na temat tych służb można znaleźć tutaj.

Czy mam prawo do ochrony po zakończeniu procesu? Przez jaki okres?

Tak, istnieje szereg organizacji udzielających nieodpłatnego wsparcia ofiarom przestępstw przed wszczęciem postępowania sądowego, w trakcie postępowania oraz po jego zakończeniu. Victim Support Scotland będąca organizacją charytatywną działającą na szczeblu krajowym udziela ofiarom przestępstw wsparcia emocjonalnego i praktycznego oraz kluczowych informacji. Organizacja świadczy swoje usługi nieodpłatnie i przy zachowaniu poufności.

Jakie informacje uzyskam, jeżeli sprawca zostanie skazany?

Jeżeli ofiara przestępstwa złożyła oświadczenie, sędzia może je wziąć pod uwagę przy wydawaniu wyroku. Po wydaniu wyroku skazującego sędzia musi rozstrzygnąć o wymiarze kary, jaką nałoży na oskarżonego. Rozstrzygnięcie co do kary znajduje się w sentencji wyroku. Sędzia wymierza karę po wysłuchaniu wszystkich zeznań i uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy. Do takich okoliczności zalicza się m.in. wiek sprawcy, ewentualne schorzenia oraz to, czy sprawca był wcześniej karany. Sędzia wymierza karę w granicach przewidzianych przez ustawę.

Dodatkowe informacje na temat wymierzania kary można znaleźć tutaj.

Ofiara przestępstwa ma prawo zwrócić się o udzielenie jej informacji na temat wydanego przez sąd wyroku kończącego postępowanie w sprawie oraz jego uzasadnienia. Dodatkowych informacji udziela Szkocka Służba Sądów i Trybunałów.

Czy uzyskam informację o tym, że sprawca został zwolniony (w tym o wcześniejszym lub warunkowym zwolnieniu) lub że zbiegł z zakładu karnego?

Ofiarom przestępstw we wszystkich sprawach karnych przysługuje prawo do uzyskania informacji o zwolnieniu osoby osadzonej w zakładzie karnym. Ofiary mają również prawo do otrzymania informacji o możliwości przedterminowego zwolnienia warunkowego osoby osadzonej w zakładzie karnym oraz do wnoszenia pisemnych oświadczeń (uwag) dotyczących takiego przedterminowego zwolnienia do Szkockiej Komisji ds. Przedterminowych Zwolnień Warunkowych. Mechanizm ten określa się mianem systemu powiadamiania ofiar przestępstw.

Ofiary przestępstw popełnionych przez sprawców, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności na okres krótszy niż 18 miesięcy, są uprawnione wyłącznie do otrzymania informacji o zwolnieniu sprawcy lub jego ucieczce z zakładu karnego. Jeżeli ofiara przestępstwa chciałby uzyskać takie informacje, nie musi rejestrować się w systemie - wystarczy, że skontaktuje się ze Szkocką Służbą Więzienną.

Czy będę brać udział w wydaniu postanowienia o zwolnieniu lub warunkowym zwolnieniu? Czy mogę na przykład złożyć oświadczenie lub wnieść odwołanie?

Ofiara przestępstwa może kierować oświadczenia do Szkockiej Komisji ds. Przedterminowych Zwolnień Warunkowych. Oświadczenia te mogą zostać następnie uwzględnione przy podejmowaniu decyzji o warunkowym przedterminowym zwolnieniu sprawcy. Ofiary przestępstw, które są objęte drugim komponentem wspomnianego systemu, mogą zarejestrować się w celu uzyskania możliwości kierowania pisemnych oświadczeń do Szkockiej Służby Więziennej, w przypadku gdy sprawca po raz pierwszy będzie mógł ubiegać się o tymczasowe zwolnienie z zakładu karnego na podstawie przepustki oraz zwolnienie z zakładu karnego przy jednoczesnym zastosowaniu częściowego aresztu domowego (home detention curfew); a także do Szkockiej Komisji ds. Przedterminowych Zwolnień Warunkowych, w przypadku gdy rozważana jest możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia sprawcy. Victim Support Scotland może udzielić ofierze przestępstwa wsparcia przy sporządzaniu tego rodzaju oświadczeń.

Ostatnia aktualizacja: 30/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.