Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która poniosła szkodę w wyniku przestępstwa, na przykład doznała uszczerbku na zdrowiu lub poniosła szkodę majątkową, niemajątkową lub inną w wyniku zdarzenia, które w świetle prawa krajowego stanowi przestępstwo. Zgodnie z prawem ofierze przestępstwa przysługują pewne indywidualne prawa przed rozpoczęciem postępowania sądowego, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu.

W toku postępowania karnego ofiarom przestępstwa przysługują uprawnienia, które można wykonać na dowolnym etapie postępowania.

Postępowanie karne w Słowacji rozpoczyna się od prowadzonego przez policję postępowania przygotowawczego. Na tym etapie gromadzone są dowody dotyczące czynu zabronionego oraz sprawcy, któremu zarzuca się popełnienie tego czynu. Jeżeli zgromadzone dowody są wystarczające, następnym etapem jest postępowanie sądowe. Postępowanie sądowe kończy się wydaniem przez sąd wyroku skazującego albo uniewinniającego, który może również obejmować rozstrzygnięcie w przedmiocie roszczenia o odszkodowanie za szkodę poniesioną przez ofiarę przestępstwa. Od wyroku sądu przysługuje apelacja do sądu wyższej instancji.

Aby zapoznać się z odpowiednimi informacjami, należy kliknąć poniższe linki:

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Złożenie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa w toku dochodzenia/śledztwa lub procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.