Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Zgodnie z ustawą nr 4/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. za ofiary przestępstw uznaje się wszystkie osoby, wobec których popełniono przestępstwo, o ile przestępstwo popełniono w Hiszpanii lub może ono podlegać ściganiu w tym kraju, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, wieku (czy są to osoby dorosłe czy niepełnoletnie) oraz niezależnie od tego, czy zamieszkują w Hiszpanii legalnie. Przepisy tej ustawy mają zastosowanie:

a) do ofiary bezpośredniej, którą jest każda osoba fizyczna, która doznała szkody na osobie lub szkody majątkowej, zwłaszcza urazu fizycznego lub psychicznego, cierpienia psychicznego lub straty majątkowej bezpośrednio wynikających z przestępstwa;

b) do ofiary pośredniej, w przypadku śmierci lub zaginięcia bezpośrednio wynikających z przestępstwa, z wyjątkiem sytuacji gdy czyny te można bezpośrednio przypisać tej osobie, którą może być:

1. małżonek ofiary, o ile małżonkowie nie pozostają w separacji prawnej lub faktycznej, oraz dzieci ofiary lub małżonka ofiary, o ile małżonkowie nie pozostają w separacji prawnej lub faktycznej, i o ile dzieci te zamieszkują z nimi w chwili śmierci lub zaginięcia ofiary; każdy, kto w chwili śmierci lub zaginięcia ofiary pozostawał z nią w porównywalnym stosunku uczuciowym oraz dzieci tej osoby, które zamieszkiwały z ofiarą w chwili jej śmierci lub zaginięcia; rodzice ofiary lub bezpośredni krewni lub krewni trzeciego stopnia, w odniesieniu do których ofiara wykonywała władzę rodzicielską oraz osoby znajdujące się pod opieką ofiary lub przez nią przysposobione;

2. w razie braku wspomnianych osób, inni bezpośredni krewni oraz rodzeństwo ofiary, przy czym preferencyjne traktowanie dotyczy przedstawiciela prawnego ofiary.

  • Podstawowe prawa ofiary: wszystkie ofiary przestępstw mają prawo do ochrony, informacji, wsparcia, pomocy i opieki, są również uprawnione do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu karnym oraz do tego, aby być traktowane z szacunkiem, w sposób profesjonalny, uwzględniający ich sytuację osobistą oraz wolny od dyskryminacji, począwszy od momentu pierwszego kontaktu z przedstawicielami władz lub urzędnikami, przy czym usługi w zakresie wsparcia i pomocy dla ofiar oraz sprawiedliwości naprawczej świadczy się przez cały czas trwania postępowania karnego oraz przez wystarczający okres czasu po jego zakończeniu, niezależnie od tego, czy znana jest osoba sprawcy oraz niezależnie od wyniku postępowania.
  • Punkt kontaktowy: biura wsparcia dla ofiar

Przepisy prawa przyznają ofiarom przestępstw pewne indywidualne prawa przed wszczęciem postępowania (przewodu sądowego), w jego trakcie oraz po jego zakończeniu.

Postępowanie karne w Hiszpanii rozpoczyna się od postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję sądową pod nadzorem sędziego. Po zakończeniu tego etapu sędzia przekazuje sprawę prokuratorowi, który podejmuje decyzję o dalszym przebiegu postępowania. W braku wystarczających przesłanek do wniesienia sprawy przeciwko sprawcy czynu do sądu i jeżeli prokurator nie zdecyduje się na wniesienie oskarżenia, sędzia nadzorujący postępowanie umarza sprawę. W przeciwnym razie sprawa jest kierowana do właściwego sądu i rozpoczyna się przewód sądowy.

Na tym etapie sąd dokonuje oceny dowodów i podejmuje decyzję o uznaniu oskarżonego za winnego lub o jego uniewinnieniu. W przypadku stwierdzenia winy oskarżonego sąd orzeknie karę. Postępowanie karne może jednak trwać nadal ze względu na możliwość wniesienia środka zaskarżenia do sądu wyższej instancji.

Ofiara przestępstwa może uczestniczyć w postępowaniu karnym jako świadek lub odegrać bardziej aktywną rolę jako oskarżyciel prywatny, korzystając w ten sposób z dodatkowych uprawnień wynikających z tego, że jest ona wówczas stroną postępowania. Zgodnie z art. 124 konstytucji Hiszpanii prokurator stoi w każdym przypadku i w trakcie całego procesu na straży interesów ofiary lub ofiar przestępstwa.

Ofiary przestępstw związanych z przemocą ze względu na płeć otrzymują pomoc świadczoną przez wyspecjalizowanego adwokata począwszy od etapu postępowania przygotowawczego. Na skutek nowelizacji ustawy organicznej o sądownictwie (LOPJ) przez ustawę organiczną nr 7/2015, sądy właściwe do rozstrzygania spraw dotyczących przemocy wobec kobiet zajmują się również przestępstwami przeciwko prywatności, prawu do wizerunku oraz czci kobiet oraz przestępstwem obrazy sądu lub wynikającym z nieprzestrzegania środka tymczasowego.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 17/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.