Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która doznała szkody, np. uszczerbku na zdrowiu czy uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży mienia, w następstwie zdarzenia, które stanowi przestępstwo na podstawie przepisów prawa krajowego. Prawo przyznaje ofierze przestępstwa pewne indywidualne prawa przed wszczęciem postępowania, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu. Ofiary przestępstw mają również prawo skorzystać z różnych form wsparcia i kompensaty za szkody doznane w wyniku przestępstwa.

Postępowanie karne w Szwecji rozpoczyna się od etapu dochodzenia lub śledztwa, zwanego postępowaniem przygotowawczym. Co do zasady nie ma obowiązku wszczęcia postępowania przygotowawczego w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, jednak od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Postępowanie przygotowawcze prowadzi policja, niekiedy pod kierownictwem prokuratora. Po zakończeniu tego etapu prokurator może podjąć decyzję o kontynuacji postępowania poprzez wniesienie sprawy do sądu. Jeżeli natomiast prokurator uzna, że nie zgromadzono wystarczających dowodów, umarza postępowanie bez skierowania sprawy do sądu. Po skierowaniu sprawy do sądu rozpoczyna się przewód sądowy. W toku przewodu sądowego sąd bada zgromadzone dowody i orzeka o skazaniu lub uniewinnieniu oskarżonego. Sąd określi również, czy istnieje możliwość odwołania się do sądu wyższej instancji.

Ofiara przestępstwa odgrywa znaczącą rolę w postępowaniu i przysługuje jej szereg praw. Może ona uczestniczyć w postępowaniu przed sądem bez ubiegania się o szczególny status prawny lub odegrać bardziej aktywną rolę poprzez formalne przystąpienie do postępowania jako jego strona. Ofiara przestępstwa może dochodzić odszkodowania lub przystąpić do oskarżenia. W niektórych przypadkach możliwe jest wniesienie z własnej inicjatywy sprawy z oskarżenia prywatnego w sytuacji, gdy dany czyn nie jest ścigany z oskarżenia publicznego.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

4 - Odszkodowanie

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.