Drepturile victimelor, pe țări

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți depune o plângere la poliție sau la jandarmerie, care o va transmite procurorului din locul în care a fost săvârșită infracțiunea sau locul de reședință sau de arest al autorului infracțiunii.

De asemenea, puteți să vă adresați procurorului în mod direct, prin scrisoare simplă, explicând prejudiciul pe care l-ați suferit, indicând datele și locurile infracțiunilor și precizând numele și adresa dumneavoastră.

Orice persoană care nu este victimă poate, de asemenea, să denunțe săvârșirea unei infracțiuni în aceleași condiții.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Informarea victimei cu privire la stadiul cercetării

O victimă poate solicita poliției sau jandarmeriei, procurorului sau judecătorului de instrucție (dacă este sesizat) informații referitoare la stadiul cercetării care o privește.

În cazul unei infracțiuni și pentru anumite delicte, o victimă care s-a constituit parte civilă în cadrul procedurii va fi informată, la fiecare șase luni, de către judecătorul de instrucție, cu privire la stadiul desfășurării procedurii.

Informarea victimei cu privire la rezultatul unei cercetări

La încheierea cercetării, victima este informată cu privire la decizia luată: respingere, o alternativă la urmărirea penală, deschiderea unei anchete judiciare, citarea pârâtului în instanță. Dacă urmează să aibă loc un proces, victima este informată cu privire la acuzațiile formulate împotriva suspectului, precum și la data și locul audierii.

Informații pentru reclamant

Orice persoană care a denunțat săvârșirea unei infracțiuni este informată de către procuror cu privire la acțiunile întreprinse ulterior.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Dacă nu aveți un avocat, puteți obține informații cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră adresându-vă instanțelor, centrelor juridice (maisons de la justice et du droit), punctelor de informare juridică (points d'accès au droit), primăriilor și centrelor comunitare în cadrul cărora asociațiile de sprijinire a victimelor organizează sesiuni de consultare. De asemenea, puteți beneficia de consultanță juridică gratuită, indiferent de vârstă, naționalitate sau mijloace financiare, furnizată de profesioniști din domeniul dreptului, inclusiv avocați, în aceste locații.

Puteți beneficia de asistență juridică dacă îndepliniți următoarele condiții:

 • sunteți resortisant francez sau resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care a semnat o convenție internațională cu Franța sau dacă aveți în mod obișnuit reședința în Franța și vă aflați în țară în mod legal (această condiție nu se aplică dacă sunteți minor sau parte civilă);
 • resursele dumneavoastră financiare [1] nu depășesc un prag maxim stabilit de Legea finanțelor. Această condiție nu se aplică dacă sunteți victima unei infracțiuni deosebit de grave (atentat intenționat contra vieții dumneavoastră, tortură sau acte de cruzime, acte de terorism, viol etc.), dacă beneficiați de venitul de solidaritate activă (revenu de solidarité active – RSA) sau de alocația de solidaritate pentru persoanele în vârstă și nu dețineți alte surse de venit, sau dacă situația dumneavoastră pare deosebit de importantă în raport cu obiectul litigiului sau cu costurile probabile ale procedurii.

Asistența juridică acoperă:

 • onorariul avocatului;
 • onorariul executorului judecătoresc, dacă este cazul;
 • taxele aferente expertizelor etc.;
 • orice depozit pe care puteți fi obligat să îl achitați.

Asistența juridică poate fi totală sau parțială. Este important să solicitați asistență juridică la începutul procedurii deoarece costurile suportate înainte de depunerea cererii de asistență juridică nu vor fi rambursate.

Puteți obține informații și formularul de cerere de asistență juridică de la avocatul dumneavoastră, la un centru juridic, la primărie, la instanța din localitatea în care aveți reședința sau la instanța sesizată să se pronunțe asupra cauzei. Formularul poate fi descărcat și de la următorul link: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Condiții privind resursele financiare pentru obținerea asistenței juridice:
Pentru a vă evalua nevoile de asistență juridică, autoritățile iau în considerare resursele pe care le-ați primit în perioada 1 ianuarie-31 decembrie din anul anterior cererii dumneavoastră. Aceste resurse includ venituri de orice tip, cu excepția prestațiilor familiale și a anumitor prestații sociale. De asemenea, sunt luate în considerare resursele soțului, partenerului, copilului/copiilor dumneavoastră aflat/aflați în întreținere, precum și ale tuturor persoanelor care locuiesc în mod obișnuit sub acoperișul dumneavoastră.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Cheltuielile aferente anumitor proceduri pot fi acoperite, în anumite condiții, de asigurarea dumneavoastră de protecție juridică dacă aceasta acoperă o parte din sau toate taxele judiciare, onorariile executorilor judecătorești, cheltuielile de judecată sau taxele aferente tranzacțiilor sau expertizelor.

În caz contrar, atunci când se pronunță sentința și în cursul soluționării prejudiciului de către instanță, aceste cheltuieli sunt suportate de partea condamnată, la cererea dumneavoastră.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În cazul în care procurorul decide să claseze cauza la încheierea cercetării, puteți introduce o cale de atac adresându-vă procurorului general de pe lângă curtea de apel în raza căreia se află instanța care a respins cauza.

În cazul în care procurorul general consideră că este necesară o procedură judiciară, acesta poate dispune procurorului să înceapă urmărirea penală. În cazul în care procurorul general consideră că cererea dumneavoastră este nefondată, veți fi informat(ă) că nu se va întreprinde nicio altă acțiune în privința căii dumneavoastră de atac.

De asemenea, dacă o plângere depusă la procuror a fost respinsă sau dacă a trecut o perioadă de trei luni de la această plângere, puteți depune o plângere direct la judecătorul de instrucție competent, constituindu-vă parte civilă.

În cele din urmă, puteți cita presupusul autor în mod direct în fața instanței, solicitând unui executor judecătoresc să îi înmâneze o citație, caz în care va trebui să plătiți un depozit a cărui valoare este stabilită de instanță în funcție de resursele dumneavoastră financiare.

Pot să mă implic în proces?

Vi s-a adus la cunoștință data procesului și puteți participa la audiere. În unele cazuri, procesul nu este public și nu veți putea rămâne în sală decât pe durata mărturiei dumneavoastră. Nu veți avea dreptul să participați la întregul proces dacă acesta nu este public (cu ușilor închise), cu excepția cazului în care v-ați constituit parte civilă în cadrul procedurii.

Aveți dreptul necondiționat de a fi asistat(ă) de-a lungul procesului de către o asociație de sprijinire a victimelor. Membrii acestor asociații vă pot ajuta în momentul depunerii cererii dumneavoastră de a vă constitui parte civilă, pot fi prezenți pe parcursul diferitelor audieri și vă pot ajuta să înțelegeți actele și deciziile magistraților.

Un interpret va fi convocat pentru dumneavoastră dacă aveți dificultăți de înțelegere sau de exprimare în limba franceză.

În cadrul audierii, partea civilă poate convoca martori sau se poate opune audierii anumitor martori.

Victima sau partea civilă poate adresa întrebări martorilor și inculpatului/pârâtului prin intermediul președintelui instanței.

În cele din urmă, puteți formula concluzii (observații scrise) cu privire la aspectele tehnice ale procedurii, legea și/sau faptele cauzei, la care judecătorul trebuie să răspundă;

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Odată ce faptele au fost aduse în atenția sistemului de justiție sau a poliției și a jandarmeriei, victima este contactată pentru a fi audiată.

Victima nu este responsabilă pentru găsirea inculpatului și nici pentru dovedirea vinovăției acestuia, acest rol îi revine procurorului. Cu toate acestea, victimei i se poate solicita să furnizeze orice detalii sau probe care să ajute la stabilirea adevărului (certificate medicale, identitatea martorilor etc.)

Victima poate alege să se constituie parte civilă, ceea ce îi conferă dreptul de a solicita compensații financiare pentru prejudiciul suferit și de a fi asistată de un avocat.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

De îndată ce o anchetă este transmisă poliției sau jandarmeriei, aceasta va audia victima. Cu această ocazie, aceasta o va informa întotdeauna cu privire la dreptul său:

 • de a obține despăgubiri sau alte compensații corespunzătoare pentru prejudiciul suferit, inclusiv, dacă este cazul, o măsură de justiție restaurativă;
 • de a se constitui parte civilă, fie în contextul unei acțiuni inițiate de procuror, fie printr-o citație directă a autorului în fața unei instanțe competente sau printr-o plângere prezentată în fața judecătorului de instrucție;
 • dacă dorește să se constituie parte civilă, dreptul de a fi asistată de un avocat ales de aceasta sau numit, la cererea sa, de către președintele uniunii barourilor de pe lângă instanța competentă, costurile fiind suportate de victimă, cu excepția cazului în care îndeplinește condițiile pentru accesul la asistență juridică sau deține o asigurare de protecție juridică;
 • de a fi asistată de un serviciu din cadrul uneia sau mai multor autorități publice sau de o asociație autorizată de sprijinire a victimelor;
 • de a sesiza, după caz, comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor, în cazul anumitor infracțiuni;
 • de a fi informată cu privire la măsurile de protecție de care poate să beneficieze, inclusiv ordinele de protecție. Victimele sunt, de asemenea, informate cu privire la pedepsele aplicate autorilor actelor de violență și la condițiile de executare a eventualelor condamnări care pot fi impuse;
 • pentru victimele care nu înțeleg limba franceză, dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret și de o traducere a informațiilor esențiale pentru exercitarea drepturilor lor;
 • de a fi însoțită, la cererea sa, pe parcursul tuturor etapelor procedurii, de reprezentantul său legal și de un adult la alegerea sa, cu excepția cazului în care autoritatea judiciară competentă decide altfel în mod rezonabil;
 • de a declara ca adresă de domiciliu adresa unei terțe părți, sub rezerva acordului expres al acesteia din urmă.

Victima trebuie să se prezinte în instanță și să depună mărturie dacă este citată în calitate de martor.

Nu este necesar ca o parte civilă să fie prezentă personal dacă este reprezentată de un avocat. Cu toate acestea, în cazul în care o parte civilă este absentă și nu este reprezentată, se va presupune că a renunțat la plângere, cu excepția cazului în care s-a adresat în scris instanței pentru a-și indica reclamația.

O parte civilă și o victimă convocate să depună mărturie în fața instanței pot solicita rambursarea costurilor ocazionate de participarea la audiere, dacă formulează cererea pe parcursul procesului.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Puteți face declarații în cadrul audierii și puteți prezenta probe; totuși, acestea trebuie să respecte principiul contradictorialității și să fie transmise în prealabil apărării (presupusul autor și/sau avocatul său), precum și procurorului.

Vă puteți constitui parte civilă fie în mod independent, fie cu ajutorul unui avocat.

Trebuie să cuantificați cererea dumneavoastră de daune-interese (sumă de bani destinată să repare prejudiciul material, suferința, timpul pierdut ca urmare a faptelor a căror victimă ați fost). O asociație de sprijinire a victimelor vă poate îndruma în cadrul acestui proces.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Pe parcursul procesului, victima este informată cu privire la dreptul său de a se constitui parte civilă, de a beneficia de asistența unui avocat și de a beneficia, în anumite condiții, de asistență juridică, precum și la posibilitatea de a fi însoțită de o asociație de sprijinire a victimelor.

O victimă care s-a constituit parte civilă va fi informată că, în anumite cazuri, poate depune o cerere la comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) pentru plata de daune și dobânzi, dacă instanța a pronunțat o hotărâre în acest sens.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

La Curtea penală și la Tribunalul de poliție, nu veți putea avea acces direct la dosare; trebuie să obțineți mai întâi acordul procurorului.

Cu toate acestea, dacă v-ați constituit parte civilă, puteți să le consultați direct sau prin intermediul avocatului dumneavoastră, după caz, sau să solicitați o copie a acestora.

La Curtea cu jurați (Cour d’Assises), puteți obține copii gratuite ale proceselor-verbale de constatare a infracțiunii, ale declarațiilor scrise ale martorilor și ale rapoartelor de expertiză și puteți obține copii ale celorlalte documente referitoare la procedură.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.