Drepturile victimelor, pe țări

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Victimele unei infracțiuni pot să denunțe săvârșirea unei infracțiuni (să depună o plângere):

 • la poliția din Luxemburg;
 • la procurorul competent pentru zona în cauză.

Cu toate că oricine poate denunța săvârșirea unei infracțiuni, în cazul în care victimele doresc să ia parte la proces în calitate de parte civilă, acestea trebuie să depună o plângere fie personal, fie prin intermediul avocatului lor.

Victimele pot, de asemenea, să citeze direct autorul infracțiunii în fața tribunalului de poliție sau a camerei corecționale a instanței districtuale.

Plângerea trebuie să fie depusă în una dintre limbile oficiale din Luxemburg, și anume luxemburgheză, franceză sau germană. Victimele care nu vorbesc niciuna dintre aceste trei limbi au dreptul la serviciile unui interpret în mod gratuit. Plângerea trebuie să fie făcută de preferință în scris, fără a fi nevoie să se respecte o formă specială, și trebuie să indice:

 • numele, prenumele, data și locul nașterii, profesia și domiciliul reclamantului;
 • fapta care a provocat prejudiciul suferit;
 • natura prejudiciului.

Perioada în care victima trebuie să depună o plângere depinde, în special, de termenul de prescripție a infracțiunii. Această perioadă variază între unu și zece ani.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Victimele au dreptul:

 • să fie informate automat atunci când dosarul lor este închis, precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii;
 • la cerere, să fie informate atunci când dosarul lor face obiectul unei anchete judiciare;
 • la cerere, să fie informate cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • să fie informate automat de către parchet cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acestora;
 • la cerere, să obțină informații privind orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală.

În cazul în care plângerea este înaintată procurorului, în termen de 18 luni de la primirea plângerii sau a acuzației procurorul va informa victima cu privire la orice măsură luată în continuarea acestei acțiuni, inclusiv, după caz, închiderea cazului și motivul care stă la baza acestei decizii.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Pentru a asigura accesul la justiție în cazul în care victimele nu dispun de resurse suficiente, în special în ceea ce privește venitul minim garantat, acestea au dreptul să primească servicii complete de asistență juridică gratuită pentru apărarea intereselor lor. Acest ajutor este oferit de Consiliul Asociației Baroului, în cazul în care victimele solicită ajutorul și dacă acestea sunt:

 • cetățeni luxemburghezi,
 • resortisanți străini cu drept de ședere în țară,
 • resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene (UE),
 • resortisanți străini asimilați cetățenilor luxemburghezi în materie de asistență judiciară în temeiul unui tratat internațional.

În vederea stabilirii resurselor financiare, sunt luate în considerare venitul brut total și averea, precum și veniturile persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie. În plus față de cazul unor resurse limitate, victimele pot, de asemenea, să beneficieze de asistență judiciară în cazul în care motive serioase legate de situația lor socială, familială sau materială justifică eligibilitatea acestora.

Cererea de asistență judiciară trebuie să fie formulată utilizându-se un chestionar disponibil la Serviciul central de asistență socială (http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html), semnat de victimă și trimis președintelui cu competență teritorială al Asociației Baroului (din Diekirch sau Luxemburg).

Chestionarul care trebuie completat va conține, în special:

 • identitatea (numele, prenumele, data și locul nașterii, profesia, domiciliul, starea civilă, cetățenia) victimei;
 • natura litigiului pentru care este solicitată asistență judiciară;
 • situația familială a victimei;
 • situația financiară a victimei.

Victimele pot indica, de asemenea, numele avocatului (avocaților) care doresc să le fie atribuit în cadrul sistemului de asistență judiciară sau, dacă este cazul, pot să indice numele avocatului care le este atribuit în prezent.

Documentele pe care victimele trebuie să le anexeze cererii:

 • o copie a documentului lor de identitate;
 • un certificat de înregistrare la Centrul comun de securitate socială (Centre Commun de la Sécurité Sociale - CCSS), precum și pentru persoanele care aparțin gospodăriilor lor;
 • pentru persoana în cauză și fiecare membru al gospodăriei: fluturași de salariu (sau un certificat privind venitul eliberat de CCSS), adeverințe privind venitul minim garantat, ajutorul de șomaj sau cupoane de pensie sau alte adeverințe de venituri pe ultimele trei luni care indică sumele brute (extrasele bancare nu sunt suficiente);
 • un certificat cu sold zero din partea Fondului Național de Solidaritate (Fonds national de solidarité) pentru fiecare membru al gospodăriei, în cazul în care gospodăria nu încasează nimic din fond;
 • în cazul în care gospodăria primește sau plătește o alocație de întreținere, un document care indică suma plătită sau încasată (extrase de cont pe ultimele trei luni, de exemplu);
 • un certificat de deținere în posesie a unor bunuri imobiliare sau de nedeținere în posesie a unor bunuri imobiliare eliberat de Administrația fiscală din Luxemburg (Administration des contributions directes) pentru fiecare membru al gospodăriei;
 • dacă este cazul, documentele justificative pentru proprietatea asupra unor bunuri imobile situate în străinătate;
 • documente justificative pentru bunuri mobile (numerar, conturi de economii, acțiuni, obligațiuni etc.);
 • în cazul în care gospodăria este o locuință cu chirie, o copie a contractului de închiriere și chitanțe pentru plata chiriei pentru ultimele trei luni;
 • în cazul în care gospodăria rambursează un credit ipotecar, dovada efectuării plății sumei lunare;
 • documente justificative privind veniturile provenite din bunuri imobile și bunuri mobile;
 • documentele referitoare la cazul în discuție.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

După ce a fost verificată insuficiența resurselor, acordarea sau refuzarea acordării asistenței judiciare va fi notificată de către președintele Consiliului Baroului sau membrul delegat de către președinte în acest scop, prin scrisoare obișnuită în cazul în care aceasta a fost acordată și prin scrisoare recomandată în cazul în care acordarea de asistență judiciară a fost refuzată. Președintele numește avocatul pe care victima l-a ales în mod liber sau, în cazul în care nu s-a făcut nicio alegere sau președintele consideră alegerea făcută ca fiind necorespunzătoare, un avocat desemnat.

Notarii și executorii judecătorești sunt numiți ex officio de către instanța care instrumentează cauza în cadrul asistenței judiciare.

În cazul în care se acordă asistență judiciară în cursul procedurilor, costurile suportate de victimă vor fi rambursate.

Costuri nerambursate

În cazul în care victima primește asistență judiciară și este obligată la plata cheltuielilor de judecată, acestea vor fi suportate de către stat.

În cauzele penale, asistența judiciară nu acoperă cheltuielile de judecată și amenzile impuse persoanelor care au fost condamnate.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, înștiințarea precizează condițiile în care victimele pot iniția proceduri prin citarea directă a autorului infracțiunii sau prin introducerea unei cereri de a se constitui parte civilă.

În cazul în care sancțiunile pentru infracțiuni sunt sancțiuni penale sau sancțiuni corecționale, înștiințarea include informația că victimele pot apela la Procurorul general, care are dreptul de a instrui procurorul să dispună urmărirea penală.

În cazul în care consiliul judiciar (Chambre du conseil) hotărăște să nu trimită cauza penală unei instanțe care să decidă cu privire la vinovăția presupusului autor al infracțiunii, victimele pot introduce o cale de atac la consiliul judiciar al Curții de Apel. Prin urmare, acestea au dreptul de a depune cereri și observații în fața acestui consiliu.

În cazul în care consiliul judiciar decide să nu continue procedura inițiată din motive de fapt și nu din motive de drept, victimele pot în continuare să inițieze o acțiune în fața unei instanțe civile pentru a obține repararea prejudiciilor.

Pot să mă implic în proces?

La fel ca în timpul anchetei/cercetării, victimele pot participa la proceduri fără a avea vreun statut special sau în calitate de parte civilă.

Victimele pot participa la audierile publice și nepublice, dar numai în cazul în care acestea sunt citate în calitate de martori. De asemenea, acestea pot fi citate în calitate de martori la prezentarea memoriilor orale. În acest scop, ele primesc o citație scrisă din partea procurorului și trebuie să răspundă atât întrebărilor instanței, cât și întrebărilor adresate de avocatul părții adverse. Pe parcursul procesului, victimele sunt așezate în spatele sălii de judecată pentru a se evita ca acestea să se afle în contact direct cu persoanele acuzate.

Părțile civile primesc o citație scrisă la ședința de prezentare a memoriilor orale. De asemenea, acestea au dreptul de a participa la audierile publice și nepublice și trebuie să fie prezente pentru a-și depune cererile. În principiu, acestea intervin după audierea martorilor. În plus, ele pot beneficia de susținerea cauzei lor cu privire la toate aspectele care privesc interesele lor civile și pot să depună mărturie cu privire la fapte.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Rolul dumneavoastră oficial în sistemul judiciar este cel de victimă fără un statut special. Victimele au dreptul de a participa la proceduri în calitate de părți civile.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Victimele au în special dreptul:

 • să utilizeze o limbă înțeleasă de acestea sau, în caz contrar, să recurgă la un interpret în cazul unei plângeri adresate serviciilor de poliție;
 • să primească, în mod gratuit, o copie a plângerii și a documentelor prezentate în sprijinul plângerii;
 • să obțină o confirmare într-o limbă înțeleasă de acestea în care se precizează numărul dosarului, precum și data și locul depunerii plângerilor lor, să obțină o confirmare de primire a plângerilor lor formulate în fața procurorului;
 • să fie asistate sau reprezentate de un avocat;
 • să fie informate automat atunci când cazul lor este închis, precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii;
 • la cerere, să fie informate atunci când cazul lor se află în curs de cercetare judiciară;
 • la cerere, să fie informate cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • să fie informate automat de către serviciile de urmărire penală cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acestora;
 • la cerere, să obțină informații privind orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală;
 • să solicite judecătorului care instrumentează cererile de măsuri provizorii să dispună o plată provizorie, cu condiția ca existența răspunderii celeilalte părți să nu poată fi serios contestată.

Părțile civile au, de asemenea, dreptul:

 • să solicite despăgubiri de la persoana acuzată;
 • să fie implicate în cercetarea dispusă de către judecătorul de instrucție;
 • să solicite judecătorului de instrucție să dispună anchete suplimentare;
 • să introducă căi de atac împotriva anumitor anchete care au un impact asupra intereselor lor civile în fața unei secții a instanței;
 • să fie audiate numai în cazul în care doresc acest lucru;
 • să fie aduse față în față cu persoanele acuzate, dacă este necesar;
 • să aibă acces la dosar, la cabinetul judecătorului de instrucție după primul interogatoriu al acuzatului și în ziua dinaintea fiecărei anchete pentru care este necesară asistență judiciară;
 • să solicite judecătorului de instrucție o copie a dosarului atunci când investigația a fost finalizată;
 • să solicite un raport de expertiză, audierea martorilor și restituirea bunurilor confiscate;
 • să participe la inspecția locului faptei.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Martorii pot să asiste la audieri și să dezvăluie judecătorului sub jurământ tot ceea ce știu cu privire la fapte. Martorii trebuie să răspundă atât întrebărilor formulate de instanță, cât și întrebărilor adresate de avocatul părții adverse.

Părțile civile pot beneficia de susținerea cauzei lor cu privire la toate aspectele care privesc interesele lor civile și pot să depună mărturie cu privire la fapte; un avocat pentru o parte civilă poate adresa întrebări experților, precum și martorilor citați pentru apărare.

În principiu, toate probele sunt admise, cu condiția să se recunoască în mod întemeiat și din experiență că acest lucru poate determina judecătorul să pronunțe o condamnare. Elementele de probă pot fi prezentate cu condiția ca părțile să fi avut posibilitatea de a face schimb de opinii și de argumente cu privire la acestea.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Următoarele informații vor fi comunicate victimei:

 • la cerere: stadiul procedurilor penale;
 • automat: data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acesteia;
 • la cerere: orice hotărâre definitivă pronunțată în ceea ce privește urmărirea penală.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Atunci când este depusă o plângere la poliție, reclamanții primesc gratuit o copie a plângerii, fie imediat, fie în termen de o lună de la data depunerii plângerii. Reclamanții pot solicita, de asemenea, ca instanța care se ocupă de cauza lor să efectueze anumite etape procedurale.

În cazul în care reclamanții au aderat la procedură în calitate de părți civile, aceștia au dreptul de a avea acces la dosarul cauzei, în cabinetul judecătorului de instrucție, după primul interogatoriu al persoanei acuzate și în ziua dinaintea fiecărei anchete pentru care este necesară asistență judiciară;

Atunci când procedurile sunt finalizate, judecătorul de instrucție comunică procurorului dosarul cauzei. În calitate de parte civilă, aveți dreptul de a consulta dosarul, cu cel puțin opt zile lucrătoare înaintea examinării cauzei de către consiliul judiciar.

Părțile civile și persoanele care pot demonstra un interes personal legitim au dreptul de a primi o copie a dosarului cauzei, cu excepția actelor și documentelor confiscate, într-un termen rezonabil, înainte de data stabilită pentru audiere. În acest scop, acestea trebuie să trimită o cerere către procuror.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.