Práva obetí – podľa krajín

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Vo všeobecnosti sa proti rozhodnutiu môže odvolať účastník uplatňujúci si súkromný nárok (1), subsidiárny žalobca (2) alebo súkromný žalobca (3).

K dispozícii sú dva druhy odvolania: Odvolanie z dôvodu neplatnosti sa týka zákonnosti konania a rozsudku. Odvolanie sa týka rozhodnutia o súkromnoprávnych nárokoch. Súkromný žalobca sa môže odvolať aj proti výške sankcie. V prípade zbavenia obvinenia budú účastníci uplatňujúci si súkromný nárok a subsidiárni žalobcovia presmerovaní na civilné súdy, na ktorých predložia svoje nároky na náhradu škody.

Ako účastník uplatňujúci si súkromný nárok, subsidiárny žalobca alebo súkromný žalobca máte právo podať odvolanie z dôvodu neplatnosti rozhodnutia v tomto prípade:

  • ak bol váš občianskoprávny nárok postúpený na civilný súd, pretože odporca bol zbavený obvinenia, a je zrejmé, že zamietnutie návrhu, ktorý ste predložili počas konania, negatívne ovplyvnilo rozhodnutie súdu o vašom nároku.

Ako účastník uplatňujúci si súkromný nárok alebo subsidiárny žalobca máte právo podať odvolanie, ak:

  • v prípade odsúdenia súd postúpi vaše nároky na civilný súd aj napriek tomu, že o nich mohol rozhodnúť trestný súd, pretože vaše nároky sú riadne opodstatnené a oprávnené.

V konaní pred okresným súdom (Bezirksgericht) a pred samosudcom na krajinskom súde (Landesgericht) sa účastníci uplatňujúci si súkromný nárok a subsidiárni žalobcovia môžu odvolať proti rozhodnutiu o občianskoprávnych nárokoch nielen vtedy, ak sa tieto nároky postúpia výlučne civilným súdom, ale aj v prípade, že majú námietky proti výške náhrady.

Ak máte v konaní postavenie súkromného žalobcu, môžete využiť rovnaké práva odvolania ako prokurátor. Ak je odporca zbavený obvinenia, môžete podať odvolanie z dôvodu neplatnosti. V konaniach pred okresným súdom a pred samosudcom na krajinskom súde môžete napadnúť aj skutočnosti uvedené v rozhodnutí podaním odvolania o otázke viny odporcu. Ak je odporca odsúdený, môžete sa odvolať v prípade, že nesúhlasíte so sankciou, alebo v prípade, že budú vaše nároky postúpené civilným súdom. Ak ste neboli prítomný na pojednávaní, keď súd oznámil svoje rozhodnutie, budete musieť preskúmať spis, aby ste zistili, či bol odporca uznaný za vinného alebo nie. Rozhodnutie musí obsahovať dôvody a sudca ho musí podpísať do štyroch týždňov. Ak ste sa zúčastnili na súdnom konaní ako účastník uplatňujúci si súkromný nárok, subsidiárny žalobca alebo súkromný žalobca a podávate odvolanie alebo odvolanie z dôvodu neplatnosti do troch dní od vyhlásenia rozsudku, musíte dostať kópiu rozsudku. Môžete požiadať o právnu pomoc s podaním odvolania alebo s podaním odvolania z dôvodu neplatnosti. Ak je to potrebné, pomoc môže zahŕňať aj bezplatnú prekladateľskú podporu. Právnu pomoc poskytne súd, ak je potrebné právne zastúpenie a ak váš príjem nie je dostatočný na zaplatenie právneho zastúpenia bez toho, aby bolo ohrozené vaše živobytie.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Všetky obete môžu požiadať, aby boli informované o prvej príležitosti, keď páchateľ môže opustiť väzbu bez dohľadu, ak páchateľ utečie a je opätovne zadržaný, ak má byť páchateľ prepustený alebo ak bol prepustený a aj o akýchkoľvek podmienkach uložených v prípade podmienečného prepustenia.

Obete sexuálnych trestných činov a sexuálne motivovaného násilia musia byť vypočuté pred schválením elektronického označenia, ak požiadali, aby boli informované o odchode páchateľa z väzenia alebo o jeho prepustení z väzenia. Takýmto obetiam sa takisto musí oznámiť, že bolo schválené elektronické označenie. Majú nárok na služby pomoci obetiam s cieľom pomôcť im pri uplatnení týchto práv.

V iných prípadoch po nadobudnutí účinnosti rozsudku nedostanete od orgánov žiadne ďalšie informácie. Máte však právo nahliadnuť do súdneho spisu, ak sa týka vašich záujmov.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Po súdnom konaní máte nárok na záverečnú diskusiu s organizáciou, ktorá vám poskytovala pomoc.

Obete trestných činov, ktoré počas trestného konania dostávali psychosociálnu podporu, majú nárok na takúto podporu aj počas ďalších občianskych súdnych konaní. Poskytovanie podpory je podmienené tým, či predmet občianskeho súdneho konania súvisí s predmetom trestného konania a či je takáto podpora potrebná na ochranu procesných práv obete. Splnenie podmienok posúdi organizácia na pomoc obetiam. Obeť môže požiadať o právnu pomoc, ktorá jej umožní byť v občianskom súdnom konaní zastúpená právnikom. Táto podpora bude poskytovaná najneskôr do konca občianskeho súdneho konania.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Výsledok konania a uloženú sankciu môžete zistiť buď tak, že zostanete v súdnej sieni až do ústneho vyhlásenia rozsudku, alebo neskôr preskúmate súdny spis.

Budem informovaný o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Na požiadanie budete okamžite informovaný, ak páchateľ utečie alebo bude prepustený z väzenia, ako aj pri prvej príležitosti, keď bude páchateľovi dovolené odísť z väzby bez dozoru. Takisto budete upozornený, keď bude páchateľ na úteku zadržaný. Ak boli páchateľovi v čase prepustenia uložené podmienky týkajúce sa ochrany obete, budete o nich informovaný.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Obeť sa bude zúčastňovať na rozhodnutiach o prepustení alebo podmienečnom prepustení len vo výnimočných prípadoch. Iba obete sexuálneho trestného činu alebo sexuálne motivovaného násilia, ktoré požiadali o informáciu o úteku alebo prepustení páchateľa, budú vypočuté pred prijatím rozhodnutia o elektronickom označení.

1. Občiansky žalobca

Ak sa chcete stať účastníkom uplatňujúcim si súkromný nárok, musíte predložiť vyhlásenie. Vyhlásenie musí obsahovať osobitnú kvantifikáciu nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom alebo utrpenou ujmou. Počas vyšetrovania musí byť vyhlásenie zaslané polícii alebo prokurátorovi. Môže byť predložené písomne alebo ústne. Počas súdneho konania musí byť vyhlásenie predložené pred skompletizovaním všetkých dôkazov. Toto je zároveň najneskorší moment, keď sa musí nárok kvantifikovať.

Ako občiansky žalobca budete mať okrem práv obete aj tieto práva:

  • právo požadovať zhromaždenie dôkazov, ktoré môžu slúžiť na odsúdenie páchateľa alebo na odôvodnenie nároku na náhradu škody; právo byť predvolaný na súd; právo odvolať sa proti rozhodnutiu súdu o uzavretí prípadu; právo podať odvolanie na základe vašich občianskych nárokov.

2. Subsidiárny žalobca

Ak sa chcete stať subsidiárnym žalobcom, musíte byť alebo sa stať občianskym žalobcom a vyhlásiť, že sa stávate subsidiárnym žalobcom. Ak je páchateľ maloletý, neexistuje možnosť byť subsidiárnym žalobcom.

Po podaní vyhlásenia sa stávate subsidiárnym žalobcom. Ak prokurátor počas súdneho konania zruší obvinenie, toto vyhlásenie musíte predložiť okamžite, ak ste boli riadne predvolaný. Ak ste sa nedostavili na pojednávanie alebo ak ste neoznámili, že sa stanete subsidiárnym žalobcom, páchateľ bude zbavený obvinenia.

Ak prokurátor upustí od obvinenia mimo súdneho pojednávania alebo ak ste neboli riadne predvolaný ako občiansky žalobca, súd vás o tejto skutočnosti musí informovať. Potom budete mať jeden mesiac na vyhlásenie, že sa stávate subsidiárnym žalobcom.

Ak budete pokračovať v žalobe namiesto prokurátora, prokurátor bude mať nepretržitý prístup k informáciám týkajúcim sa súdneho konania a môže sa rozhodnúť znovu prevziať trestné stíhanie. V tomto prípade budete naďalej zapojený do súdneho procesu ako občiansky žalobca.

3. Súkromný žalobca

Niektoré menej závažné trestné činy nestíha prokurátor, ale samotná obeť. Ak ste obeťou takéhoto trestného činu, trestné konanie sa začne len vtedy, ak na súd súkromne podáte obvinenie. Potom sa stanete súkromným žalobcom.

V zásade v tomto prípade neexistuje žiadne prípravné konanie, no obete niektorých nenávistných trestných činov na internete (ohováranie, obvinenie z trestného činu, ktoré už bolo súdom zamietnuté, alebo urážka, ak boli tieto trestné činy spáchané prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov alebo počítačového systému) môžu požiadať súd o nariadenie vyšetrovacích opatrení na zistenie páchateľa. Táto žiadosť musí spĺňať požiadavky žiadosti o vykonanie dôkazu.

Ako súkromný žalobca musíte všetky skutočnosti dôležité pre odsúdenie preukázať sami. Ak je obžalovaný oslobodený, musíte uhradiť trovy konania. Výnimku tvoria obete nenávistných trestných činov na internete: V trestnom konaní pre ohováranie, obvinenie zo súdne trestného činu, ktoré už bolo zamietnuté, alebo urážku, ak boli tieto trestné činy spáchané prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov alebo s použitím počítačového systému, ktoré sa neskončí rozhodnutím o vine, sú súkromní žalobcovia alebo obete, ktoré podajú návrh na zistenie páchateľa, povinní nahradiť trovy konania len vtedy, ak obvinenie vzniesli vedome nepravdivo. Táto výnimka z povinnosti hradiť trovy konania sa však týka len trov konania. Ak sa konanie neskončí rozhodnutím o vine, súkromný žalobca je povinný nahradiť obvinenému trovy obhajoby v hlavnom pojednávaní a v odvolacom konaní.

Úprava nákladov pre obete nenávistných trestných činov na internete je obmedzená do 31. 12. 2023 a podlieha hodnoteniu.

4. Služby pomoci obetiam

Niektoré osoby majú nárok na psychosociálnu a právnu pomoc. Tento nárok existuje:

  • Pre obete, ktoré mohli byť vystavené násiliu alebo nebezpečným hrozbám, alebo bola narušená ich sexuálna integrita a sebaurčenie, alebo ktorých osobná závislosť mohla byť zneužitá takýmto úmyselným trestným činom.
  • Pomoc máte k dispozícii aj v prípade, že ste blízky príbuzný osoby, ktorá zomrela následkom trestného činu, alebo ak ste príbuzný, ktorý bol svedkom trestného činu.
  • Pre obete teroristických trestných činov.
  • Pre obete typického „nenávistného trestného činu na internete“. Patrí medzi ne sústavné prenasledovanie, sústavné obťažovanie prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov alebo počítačového systému („kyberšikana“) a podnecovanie nenávisti. Patria sem aj trestné činy ako ohováranie, obvinenie z trestného činu, ktoré už bolo súdom zamietnuté, urážka a ohováranie, ak existujú určité náznaky, že trestný čin bol spáchaný prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov alebo počítačového systému.
  • Pre maloletých, ktorí boli svedkami násilia v ich sociálnom prostredí (násilie v rodine, násilie na deťoch).

Pomoc pri procese musí byť nevyhnutná na zabezpečenie práv obetí; zabezpečuje ju organizácia na pomoc obetiam. Tým obetiam, ktorých sexuálna integrita mohla byť porušená a ktoré sú vo veku do 14 rokov, sa služby psychosociálnej pomoci obetiam musia poskytnúť vždy, a to bez potreby podania žiadosti.

Psychosociálna procesná pomoc zahŕňa prípravu dotknutých osôb na konanie a emocionálny stres súvisiaci s konaním a pomoc pri vypočutiach políciou a na súde; právna pomoc zahŕňa právne poradenstvo a zastupovanie právnikom. Poskytovatelia právnej pomoci sú takisto oprávnení požadovať náhradu škody v trestnom konaní (práva poškodeného).

Služby pomoci obetiam poskytujú osobitné organizácie na pomoc obetiam (ako sú centrá na ochranu detí, poradenské centrá alebo intervenčné centrá). Tieto organizácie poveria právnikov poskytovaním právnej pomoci a/alebo poskytujú psychosociálnu pomoc prostredníctvom svojich zamestnancov. Zamestnanci týchto organizácií sú sociálni pracovníci, psychológovia alebo porovnateľní odborníci s doplnkovou (povinnou) odbornou právnou prípravou v oblasti trestného konania.

Služby pomoci obetiam podporuje spolkové ministerstvo spravodlivosti.

Posledná aktualizácia: 03/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.