Práva obetí – podľa krajín

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Môžem sa odvolať proti súdnemu rozhodnutiu?

Vo všeobecnosti sa proti rozhodnutiu môže odvolať občiansky žalobca (1), pomocný žalobca (2) alebo súkromný žalobca (3).

K dispozícii sú dva druhy odvolania: Odvolanie z dôvodu neplatnosti (Nichtigkeitsbeschwerde) sa týka zákonnosti konania a rozsudku, zatiaľ čo odvolanie (Berufung) je zamerané na spochybnenie rozhodnutia o občianskoprávnych nárokoch. Súkromný žalobca sa môže odvolať aj proti výške sankcie. V prípade zbavenia obvinenia budú občianski žalobcovia a pomocní žalobcovia presmerovaní na civilné súdy, na ktorých predložia svoje nároky na náhradu škody.

Ako občiansky žalobca, pomocný žalobca alebo súkromný žalobca máte právo podať odvolanie z dôvodu neplatnosti rozhodnutia v tomto prípade:

  • ak bol váš občianskoprávny nárok postúpený na civilný súd, pretože odporca bol zbavený obvinenia, a je zrejmé, že zamietnutie návrhu, ktorý ste predložili počas konania, negatívne ovplyvnilo rozhodnutie súdu o vašom nároku.

Ako občiansky žalobca alebo pomocný žalobca máte právo podať odvolanie, ak:

  • v prípade odsúdenia súd postúpi vaše nároky na civilný súd aj napriek tomu, že o nich mohol rozhodnúť trestný súd, pretože vaše nároky sú riadne opodstatnené a oprávnené.

V konaní pred okresným súdom (Bezirksgericht) a pred samosudcom na krajskom súde (Landesgericht) sa občianski žalobcovia a pomocní žalobcovia môžu odvolať proti rozhodnutiu o občianskoprávnych nárokoch nielen vtedy, ak sa tieto nároky postúpia výlučne civilným súdom, ale aj v prípade, že majú námietky proti výške náhrady.

Ak máte v konaní postavenie súkromného žalobcu, môžete využiť rovnaké práva odvolania ako prokurátor. Ak je odporca zbavený obvinenia, môžete podať odvolanie z dôvodu neplatnosti. V konaniach pred okresným súdom a pred samosudcom na krajskom súde môžete napadnúť aj skutočnosti uvedené v rozhodnutí podaním odvolania o otázke viny odporcu. Ak je odporca odsúdený, môžete sa odvolať v prípade, že nesúhlasíte so sankciou, alebo v prípade, že budú vaše nároky postúpené civilným súdom. Ak ste neboli prítomný na pojednávaní, keď súd oznámil svoje rozhodnutie, budete musieť preskúmať spis, aby ste zistili, či bol odporca uznaný za vinného alebo nie. Rozhodnutie musí obsahovať dôvody a sudca ho musí podpísať do štyroch týždňov. Ak ste sa zúčastnili na súdnom konaní ako občiansky žalobca, pomocný žalobca alebo súkromný žalobca a podávate odvolanie alebo odvolanie z dôvodu neplatnosti do troch dní od vyhlásenia rozsudku, musíte dostať kópiu rozsudku. Môžete požiadať o právnu pomoc s podaním odvolania alebo s podaním odvolania z dôvodu neplatnosti. Ak je to potrebné, pomoc môže zahŕňať aj bezplatnú prekladateľskú podporu. Právnu pomoc poskytne súd, ak je potrebné právne zastúpenie a ak váš príjem nie je dostatočný na zaplatenie právneho zastúpenia bez toho, aby bolo ohrozené vaše živobytie.

Aké sú moje práva po odsúdení?

Všetky obete môžu požiadať, aby boli informované o prvej príležitosti, keď páchateľ môže opustiť väzbu bez dohľadu, ak páchateľ utečie a je opätovne zadržaný, ak má byť páchateľ prepustený alebo ak bol prepustený a aj o akýchkoľvek podmienkach uložených v prípade podmienečného prepustenia.

Obete sexuálnych trestných činov a sexuálne motivovaného násilia musia byť vypočuté pred schválením elektronického označenia, ak požiadali, aby boli informované o odchode páchateľa z väzenia alebo o jeho prepustení z väzenia. Takýmto obetiam sa takisto musí oznámiť, že bolo schválené elektronické označenie. Majú nárok na služby pomoci obetiam s cieľom pomôcť im pri uplatnení týchto práv.

V iných prípadoch po nadobudnutí účinnosti rozsudku nedostanete od orgánov žiadne ďalšie informácie. Máte však právo nahliadnuť do súdneho spisu, ak sa týka vašich záujmov.

Mám po súdnom konaní nárok na podporu alebo ochranu? Ako dlho?

Po súdnom konaní máte nárok na záverečnú diskusiu s organizáciou, ktorá vám poskytovala pomoc.

Obete trestných činov, ktoré počas trestného konania dostávali psychosociálnu podporu, majú nárok na takúto podporu aj počas ďalších občianskych súdnych konaní. Poskytovanie podpory je podmienené tým, či predmet občianskeho súdneho konania súvisí s predmetom trestného konania a či je takáto podpora potrebná na ochranu procesných práv obete. Splnenie podmienok posúdi organizácia na podporu obetí. Obeť môže požiadať o právnu pomoc, ktorá jej umožní byť v občianskom súdnom konaní zastúpená právnikom. Táto podpora bude poskytovaná najneskôr do konca občianskeho súdneho konania.

Aké informácie dostanem v prípade odsúdenia páchateľa?

Výsledok konania a uloženú sankciu môžete zistiť buď tak, že zostanete v súdnej sieni až do ústneho vyhlásenia rozsudku, alebo neskôr preskúmate súdny spis.

Budem informovaný, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo utečie z väzenia?

Na požiadanie budete okamžite informovaný, ak páchateľ utečie alebo bude prepustený z väzenia, ako aj pri prvej príležitosti, keď bude páchateľovi dovolené odísť z väzby bez dozoru. Takisto budete upozornený, keď bude páchateľ na úteku zadržaný. Ak boli páchateľovi v čase prepustenia uložené podmienky týkajúce sa ochrany obete, budete o nich informovaní.

Budem sa podieľať na rozhodnutiach o prepustení alebo o podmienečnom prepustení? Môžem napríklad podať vyhlásenie alebo odvolanie?

Obeť sa bude zúčastňovať na rozhodnutiach o prepustení alebo podmienečnom prepustení len vo výnimočných prípadoch. Iba obete sexuálneho trestného činu alebo sexuálne motivovaného násilia, ktoré požiadali o informáciu o úteku alebo prepustení páchateľa, budú vypočuté pred prijatím rozhodnutia o elektronickom označení.

1. Občiansky žalobca

Ak sa chcete stať občianskym žalobcom, musíte predložiť vyhlásenie. Vyhlásenie musí obsahovať osobitnú kvantifikáciu nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom alebo utrpenou ujmou. Počas vyšetrovania musí byť vyhlásenie zaslané polícii alebo prokurátorovi. Môže byť predložené písomne alebo ústne. Počas súdneho konania musí byť vyhlásenie predložené pred skompletizovaním všetkých dôkazov. Toto je zároveň najneskorší moment, keď sa musí nárok kvantifikovať.

Ako občiansky žalobca budete mať okrem práv obete aj tieto práva:

  • právo požadovať zhromaždenie dôkazov, ktoré môžu slúžiť na odsúdenie páchateľa alebo na odôvodnenie nároku na náhradu škody; právo byť predvolaný na súd; právo odvolať sa proti rozhodnutiu súdu o uzavretí prípadu; právo podať odvolanie na základe vašich občianskych nárokov.

2. Pomocný žalobca

Ak sa chcete stať pomocným žalobcom, musíte byť alebo sa stať občianskym žalobcom a vyhlásiť, že sa stávate pomocným žalobcom. Ak je páchateľ maloletý, neexistuje možnosť byť pomocným žalobcom.

Po podaní vyhlásenia sa stávate pomocným žalobcom. Ak prokurátor počas súdneho konania zruší obvinenie, toto vyhlásenie musíte predložiť okamžite, ak ste boli riadne predvolaný. Ak ste sa nedostavili na pojednávanie alebo ak ste neoznámili, že sa stanete pomocným žalobcom, páchateľ bude zbavený obvinenia.

Ak prokurátor upustí od obvinenia mimo súdneho pojednávania alebo ak ste neboli riadne predvolaný ako občiansky žalobca, súd vás o tejto skutočnosti musí informovať. Potom budete mať jeden mesiac na vyhlásenie, že sa stávate pomocným žalobcom.

Ak budete pokračovať v žalobe namiesto prokurátora, prokurátor bude mať neustály prístup k informáciám týkajúcim sa súdneho konania a môže sa rozhodnúť znovu prevziať trestné stíhanie. V tomto prípade budete naďalej zapojený do súdneho procesu ako občiansky žalobca.

3. Súkromný žalobca

Niektoré menej závažné trestné činy nestíha prokurátor, ale samotná obeť. Ak ste obeťou takéhoto trestného činu, trestné konanie sa začne len vtedy, ak na súd súkromne podáte obvinenie. Následne získate postavenie súkromného žalobcu. V tomto prípade neprebehne fáza vyšetrovania a ako súkromný žalobca budete musieť preukázať všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na odsúdenie páchateľa, a pokryť náklady v prípade, že páchateľ bude zbavený obvinenia.

4. Služby pomoci obetiam

Ak ste v dôsledku úmyselného trestného činu boli vystavený násiliu, nebezpečnému vyhrážaniu alebo bola porušená vaša sexuálna integrita, máte právo na právnu pomoc v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie vašich procesných práv ako obete s čo najväčším prihliadnutím na váš osobný záujem. Pomoc máte k dispozícii aj v prípade, že ste blízky príbuzný osoby, ktorá zomrela následkom trestného činu, alebo ak ste príbuzný, ktorý bol svedkom trestného činu. Tým obetiam, ktorých sexuálna integrita mohla byť porušená a ktoré sú vo veku do 14 rokov, sa služby psychosociálnej pomoci obetiam musia poskytnúť vždy, a to bez potreby podania žiadosti.

Psychosociálna procesná pomoc zahŕňa prípravu dotknutých osôb na konanie a emocionálny stres súvisiaci s konaním a pomoc pri vypočutiach políciou a na súde; právna pomoc zahŕňa právne poradenstvo a zastupovanie právnikom. Poskytovatelia právnej pomoci sú takisto oprávnení požadovať náhradu škody v trestnom konaní (práva poškodeného).

Služby pomoci obetiam poskytujú osobitné organizácie na podporu obetí (ako sú centrá na ochranu detí, poradenské centrá alebo intervenčné centrá). Tieto organizácie poveria právnikov poskytovaním právnej pomoci a/alebo poskytujú psychosociálnu pomoc prostredníctvom svojich zamestnancov. Zamestnanci týchto organizácií sú sociálni pracovníci, psychológovia alebo porovnateľní odborníci s doplnkovou (povinnou) odbornou právnou prípravou v oblasti trestného konania.

Služby pomoci obetiam financuje Spolkové ministerstvo spravodlivosti.

Posledná aktualizácia: 03/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.