Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Som obeťou trestného činu. Na koho by som sa mal obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

V súlade s § 66 ods. 2 Trestného poriadku (Strafprozessordnung, StPO) Spolkové ministerstvo pre ústavné veci, reformy, dereguláciu a spravodlivosť (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) uzatvorilo zmluvy s vhodnými uznávanými organizáciami, ktoré poskytnú pomoc obetiam po overení, že spĺňajú zákonné podmienky. Podrobné informácie o týchto organizáciách môžete získať po kliknutí na nasledujúci odkaz; v zozname sú zoradené podľa spolkovej krajiny (Land): Organizácie na podporu obetí

Linka pomoci obetiam

Spolkový úrad sociálneho zabezpečenia (Sozialministeriumservice): +43 158831 a všeobecná linka na pomoc obetiam: 0800 112 112 (alebo aj európska linka pomoci na podporu obetí: 116 006)

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno.

Aké druhy podpory môžem získať od štátnych služieb alebo orgánov?

Obete trestných činov dostávajú finančnú náhradu v súlade s ustanoveniami zákona o odškodnení obetí [Verbrechensopfergesetz (VOG)], Spolkový úradný vestník (BGBl.) 288/1972.

Podľa zákona o odškodnení obetí je postup rovnaký pre všetkých žiadateľov (rakúskych a cudzích štátnych príslušníkov). Ide o správny postup, počas ktorého musí orgán zistiť relevantné skutočnosti a dospieť k rozhodnutiu o žiadanej pomoci. Žiadateľ je povinný spolupracovať v rámci konania a poskytnúť potrebné informácie (aj na účely stanovenia výšky škody).

Žiadosti podľa zákona o odškodnení obetí musia byť podané na Spolkovom úrade sociálneho zabezpečenia, ktorý o nich rozhoduje.

Aké druhy podpory môžem získať od mimovládnych organizácií?

Na získanie psychosociálnej a právnej pomoci majú nárok tieto osoby:

  • obete násilného trestného činu, sexuálneho trestného činu alebo nebezpečného vyhrážania alebo obete, ktorých osobná závislosť mohla byť zneužitá pri spáchaní takéhoto úmyselného trestného činu,
  • manžel (manželka), životný partner, príbuzní prvého stupňa, brat, sestra a ďalší nezaopatrení rodinní príslušníci osoby, ktorá zomrela z dôvodu trestného činu, ako aj iní príbuzní, ktorí boli svedkami úmrtia príbuzného,
  • obete trestných činov terorizmu.

Týmto obetiam musí byť na požiadanie poskytnutá psychosociálna a právna pomoc za predpokladu, že je to potrebné na zabezpečenie ich procesných práv, s čo najväčším prihliadnutím na ich osobnú účasť. Za posúdenie, či je takáto pomoc „potrebná“, sú zodpovedné samotné organizácie na podporu obetí. Obete sexuálnych trestných činov, ktoré sú mladšie ako 14 rokov, majú vždy nárok na psychosociálnu pomoc.

Psychosociálna pomoc

V rámci psychosociálnej pomoci sa obete pripravujú na psychologickú náročnosť konania, sú podporované pri spracovaní svojich zážitkov (úzkosť, zúfalstvo, smútok alebo hnev) a takisto sú sprevádzané počas vypočutí v rámci vyšetrovania alebo súdneho konania.

Právna pomoc

Cieľom právnej podpory je pomáhať obetiam uplatniť ich práva v rámci trestného konania. Toto je obzvlášť užitočné a potrebné, ak osobitné okolnosti vyvolávajú obavy, že práva obetí nebudú v priebehu konania dostatočne rešpektované. Ak obeť v dôsledku trestného činu utrpela ujmu alebo škodu, právnik môže požadovať náhradu škody (napr. za bolesť a utrpenie) v mene obete (ak má obeť postavenie občianskeho žalobcu).

Posledná aktualizácia: 03/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.