Práva obetí – podľa krajín

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Za obeť trestného činu sa budete považovať vtedy, ak ste utrpeli škodu alebo ak mohli byť vaše zákonné záujmy chránené trestným právom poškodené v iných ohľadoch, napr. ak ste boli zranený alebo ak bol poškodený či odcudzený váš majetok a tento čin predstavuje trestný čin podľa rakúskeho práva. Ako obeť trestného činu máte zákonom zaručený prístup k určitým individuálnym právam pred súdnym konaním, počas neho a po jeho skončení.

V Rakúsku sa trestné konanie začína hneď, ako kriminálna polícia (Kriminalpolizei) alebo prokuratúra (Staatsanwaltschaft) začne vyšetrovanie na základe počiatočného podozrenia. Po ukončení vyšetrovania môže prokurátor rozhodnúť o ukončení konania, nariadiť alternatívne opatrenia ku konvenčnému trestnému konaniu alebo podať žalobu na súd. Niektoré trestné činy (trestné činy podliehajúce súkromnej žalobe – Privatanklagedelikte) sa trestne stíhajú len na žiadosť obete, ktorá v tomto prípade musí podať žalobu sama. V takýchto prípadoch sa vyšetrovanie nevykonáva.

Počas súdneho konania súd vykoná vypočutie a preskúmajú sa dôkazy. V závislosti od závažnosti trestného činu bude o prípade rozhodovať

  • samosudca alebo
  • súdny senát (Schöffensenat) zložený (v závislosti od daného trestného činu) z jedného alebo dvoch profesionálnych sudcov a dvoch laických sudcov, ktorí rozhodnú o vine odporcu a o výške uloženej sankcie, alebo
  • porota (Geschworenengericht) zložená z troch profesionálnych sudcov a ôsmich laických sudcov (prísediacich). O vine odporcu rozhodujú prísediaci, zatiaľ čo rozhodnutie o výške sankcie prijímajú spoločne prísediaci a traja profesionálni sudcovia.

Ako obeť môžete v tomto trestnom konaní hrať veľmi dôležitú úlohu a takisto využívať rozličné práva. Môžete sa na ňom zúčastniť ako obeť bez osobitného právneho postavenia alebo sa môžete stať občianskym žalobcom, pomocným žalobcom alebo súkromným žalobcom a využívať ďalšie práva a možnosti.

Požadované informácie nájdete kliknutím na tieto odkazy:

1 – Moje práva ako obete trestného činu

2 – Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 – Moje práva po súdnom konaní

4 – Odškodnenie

5 – Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 03/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.