Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Môžem sa odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku alebo proti rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby?

Je možné ďalšie odvolanie?

Aké práva mám po tom, ako rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť?

Viac informácií

Môžem sa odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku alebo proti rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby?

Ako poškodený sa môžete odvolať vtedy, ak vám súd nepriznal vami požadované odškodnenie alebo ak považujete priznanú výšku za nedostatočnú. Nemôžete sa teda odvolať z dôvodu, že nesúhlasíte s uloženým trestom alebo s odňatím viny. To náleží iba prokurátorovi.

Rozhodujte sa rýchlo, keďže odvolanie musíte podať spravidla do 15 dní. Žiadosť je nutné podať v podateľni súdu, ktorý rozsudok vyniesol. Tu takisto môžete získať ďalšie vysvetlenie. Vec bude vyšším súdnym orgánom znovu vyšetrená a prejednaná. Bude vám oznámené miesto a dátum konania. Postup pri odvolaní je podobný postupu na prvom stupni. Nemusíte sa znovu prihlásiť ako poškodený. Nemôžete sa však prihlásiť ako poškodený až pri odvolaní.

Proti rozhodnutiam porotného súdu nemožno podávať opravné prostriedky, môžete však požiadať o preskúmanie rozhodnutia o vašom občianskoprávnom nároku kasačným súdom.

Je možné ďalšie odvolanie?

Proti rozhodnutím odvolacieho súdu nie je možný žiadny opravný prostriedok.

Proti rozhodnutiam porotného súdu nemožno podávať opravné prostriedky, môžete však požiadať o preskúmanie rozhodnutia o vašom občianskoprávnom nároku kasačným súdom.

Kasačný súd však neskúma skutkovú podstatu veci a overuje iba to, či došlo k porušeniu procesných predpisov či k nesprávnemu použitiu alebo výkladu práva. Kasačný súd môže rozsudok iba potvrdiť, alebo zrušiť. Nemôže však danú vec preskúmať a vyniesť nový rozsudok. Ak kasačný súd zruší rozsudok, postúpi sa vec späť inému sudcovi na rovnakom stupni, ako je súdna inštancia, ktorej rozsudok sa zrušil. Rozhodnutie kasačného súdu nie je záväzné.

Aké práva mám po tom, ako rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť?

Je dôležité vedieť, že obeť (s výnimkou poškodeného) nie je o rozsudku súdu automaticky informovaná. Ak ste sa vy alebo váš právny zástupca nezúčastnili na konaní, musíte sa sami obrátiť na justičné orgány alebo požiadať právnych asistentov, aby vás o rozsudku informovali.

Ako obeť môžete za určitých podmienok získať informácie alebo byť vypočutí vo vzťahu k rozhodnutiam týkajúcim sa výkonu trestu odňatia slobody, ako je dočasné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, tzv. „poloväzba“, elektronický dohľad, dočasné prepustenie na slobodu na účely vyhostenia z krajiny alebo na účely podmienečného prepustenia.

Ak ste sa na konaní zúčastnili ako poškodený a vaša občianskoprávna žaloba bola úspešná, môžete požiadať o informácie alebo byť vypočutý, ak je odsúdenému uložený alternatívny trest.

Ak ste sa na konaní nezúčastnili ako poškodený, môžete požiadať sudcu pre výkon trestu, aby ste byli uznaní ako obeť. Sudca pre výkon trestu rozhodne, či na tom máte priamy a legitímny záujem.

Za určitých podmienok máte ako obeť tieto práva:

  • získať informácie o rozhodnutiach týkajúcich sa výkonu uloženia alternatívneho trestu odsúdenému (vrátane prvého dočasného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, elektronického dohľadu, podmieneného prepustenia atď.),
  • navrhnúť osobitné podmienky, ktoré môžu byť páchateľovi uložené vo vašom záujme,
  • byť vypočutý so zreteľom na osobitné podmienky, ktoré môžu byť páchateľovi uložené vo vašom záujme.

Môžete napríklad:

  • požiadať súd pre výkon trestu o vypočutie vo vzťahu k možným podmienkam, ktoré môžu byť páchateľovi uložené, ak sa vydá rozhodnutie o elektronickom dohľade,
  • požiadať súd pre výkon trestu, aby vás informoval o rozhodnutí o podmienečnom prepustení,
  • požiadať o vyrozumenie v prípade, že minister spravodlivosti vydá rozhodnutie o dočasnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

Ak chcete využiť niektoré z týchto práv, musíte vyplniť a podpísať formulár vyhlásenia obete a postúpiť ho na podateľňu súdu pre výkon trestu alebo v právnom stredisku.

V rámci konania súdu pre výkon trestu vám môže byť k dispozícii alebo vás môže zastupovať váš právny zástupca. O pomoc môžete požiadať takisto niektoré z úradne uznaných združení, ako je napríklad Služba pre pomoc obetiam, alebo služba pre príjem obetí napríklad v prípade výsluchu na súde pre výkon trestu.

Viac informácií môžete získať od právneho strediska, služieb pre príjem obetí alebo od svojho právneho zástupcu.

Počas výkonu trestu (odňatia slobody) aj po ňom môžete stále využiť mediáciu.

Viac informácií

  • Zákon zo 17. mája 2006 o externom právnom postavení osôb odsúdených k trestu odňatia slobody a právach priznaných obetiam v rámci alternatívnych trestov – v holandčine.
Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.