Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Miestna a federálna polícia

Federálna verejná služba spravodlivosti

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov

Strediská pre všeobecnú pomoc (CAW)

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní

Sociálno-psychologické centrum (SPZ)

Centrá detskej istoty

Združenie SOS služieb pre deti

Jugendhilfedienst  (JHD)

Miestna a federálna polícia

Miestna a federálna polícia spadajú do pôsobnosti ministerstva vnútra. Miestna polícia je zodpovedná za plnenie základných policajných úloh a vykonávanie svojej činnosti v zmysle filozofie „spolupráca medzi občanmi a políciou“. Federálna polícia je zodpovedná za špecializované policajné úlohy.

Miestna a federálna polícia:

 • prijíma obete zdvorilým a úctivým prístupom poskytuje obetiam trestných činov praktickou pomoc.
 • poskytuje praktickú pomoc obetiam trestnej činnosti, informácie a odporúčania na vhodné služby
 • pomáha správne upraviť úradnú správu s ohľadom na identitu obete a jej požiadavky na informovanie o ďalšom konaní,
 • v krátkom čase po podaní sťažnosti znovu kontaktuje obeť.

KONTAKTY:

E-mail: ibznet@ibz.fgov.be

Federálna verejná služba spravodlivosti

Federálna verejná služba spravodlivosti má tri oddelenia, ktoré sú zodpovedné za ochranu záujmov obetí: Generálne riaditeľstvo pre legislatívu, základné práva a slobody, Generálne riaditeľstvo pre justičné domy a Národné fórum pre politiku zameranú na obete.

Generálne riaditeľstvo pre legislatívu, základné práva a slobody je zodpovedné za:

 • prípravu a vyhotovenie nových právnych návrhov,
 • poskytovanie poradenstva ministrovi spravodlivosti a ďalším aktérom v danej oblasti, za prípravu odpovedí na parlamentné otázky a za účasť na medzinárodných rokovaniach,
 • úzku spoluprácu s ďalšími príslušnými útvarmi Federálnej verejnej služby, ako je Generálne riaditeľstvo pre justičné domy, alebo s inými externými subjektmi.

Generálne riaditeľstvo pre justičné domy

 • zahŕňa 28 justičných domov v každom súdnom okrese, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti (Flámsko a Francúzske spoločenstvo Belgicka, každý z nich má 13 a Brusel 2, jeden francúzsky a jeden holandsky hovoriaci),
 • má v každom justičnom dome niekoľko právnych asistentov, ktorí sa špecializujú na prijatie obetí a tvoria Službu pre prijatie obetí.

KONTAKTY:

Federálna verejná služba spravodlivosti, webová stránka: https://justitie.belgium.be

Kontaktné údaje právnych domov nájdete tu.

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov bola zriadená zákonom z 1. augusta 1985. Zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní štátnej finančnej pomoci obetiam trestných činov.

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov:

 • umožňuje štátu, aby obetiam úmyselných násilných činov a v niektorých prípadoch aj ich rodinám poskytoval finančnú pomoc,
 • ďalej ustanovuje postup pri poskytovaní pomoci obetiam trestných činov, ktoré sa udiali v niektorej z členských krajín Európskej únie,
 • môže poskytnúť pomoc, aj keď je útočník neznámy alebo nie je zodpovedný za svoje činy,
 • nezahŕňa trestné činy v dôsledku nepozornosti alebo nedbanlivosti.

KONTAKTY:

Webová stránka: https://justice.belgium.be

Strediská pre všeobecnú pomoc (CAW)

Vo Flámsku a Bruseli existuje 11 stredísk pre všeobecnú pomoc, pričom všetky majú oddelenia pre pomoc obetiam.

Strediská pre všeobecnú pomoc:

 • sú prostredníctvom strediska Steunpunt Algemeen Welzijnswerk členom organizácie Victim Support Europe,
 • sú otvorené pre ľudí s otázkami a problémami,
 • poskytujú služby na pomoc obetiam v každom súdnom okrese vo Flámsku a Bruseli,
 • majú centrá psychosociálnej pomoci pre obete všetkých druhov trestných činov a ich príbuzných, pre príbuzných ľudí, ktorí spáchali samovraždu, pre obete katastrof alebo nešťastí a ich príbuzných, ako aj pre pozostalých obetí dopravných nehôd,
 • sú zodpovedné za poskytovanie informácií a poskytujú emocionálnu a praktickú pomoc obetiam trestných činov.

KONTAKTY:

Webová stránka: https://www.caw.be

Kontaktné údaje všetkých 25 CAW nájdete tu.

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní je organizáciou pôsobiacou vo Francúzskom spoločenstve Belgicka, ktorá ponúka pomoc nielen obetiam trestných činov, ale aj príklad väzňom a prepusteným väzňom.

Združenie služieb na pomoc účastníkom konaní:

 • má vo Francúzskom spoločenstve Belgicka päť miestnych oddelení (v každej provincii jedno),
 • je financované vládou Francúzskeho spoločenstva,
 • poskytuje psychologickú, lekársku a sociálnu pomoc obžalovaným, väzňom, páchateľom, obetiam a ich rodičom a/alebo ich príbuzným,
 • pozostáva z odborníkov, ktorí pracujú v multidisciplinárnych tímoch.

KONTAKTY:

Webová stránka: http://www.ulb.ac.be/

Kontaktné údaje miestnych oddelení Združenia služieb na pomoc účastníkom konania nájdete tu.

Sociálno-psychologické centrum (SPC)

SPC je organizácia pôsobiaca v nemecky hovoriacej časti krajiny, ktorá ponúka pomoc obetiam trestných činov.

Sociálno-psychologické centrum (SPC):

 • je mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v nemecky hovoriacej časti Belgicka,
 • má pobočky v St. Vith a v Eupen,
 • ponúka individuálny prístup ku všetkým obetiam trestných činov prostredníctvom multidisciplinárneho tímu zloženého zo psychológov, terapeutov, sociálnych pracovníkov a psychiatra.

KONTAKTY:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: http://www.ulb.ac.be/

Centrá detskej istoty

Centrá detskej istoty sú špecializované centrá zriadené flámskou vládou, ktoré majú svoj vlastný spôsob práce zameraný na bezpečnosť a blaho dieťaťa.

Centrá detskej istoty

 • sa nachádzajú v každej flámskej provincii a regióne hlavného mesta Brusel,
 • sú multidisciplinárne a plnia lekárske, psychologické / vzdelávacie a sociálne funkcie ako aj funkciu sekretariátu,
 • slúžia ako poradenské a asistenčné centrá v prípadoch zneužívania detí,
 • bezplatne poskytujú informácie o zneužívaní detí a pomoc,
 • môžu byť zapojené do akejkoľvek situácie, keď sa dieťa pasívnym alebo aktívnym spôsobom stane obeťou fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia,
 • sú miestami pre nahlásenie akéhokoľvek prípadu zneužívania detí.

KONTAKTY:

Webová stránka: http://www.kindinnood.org/

Kontaktné údaje centier detskej istoty nájdete  tu.

Združenie SOS služieb pre deti

Združenie SOS služieb pre deti pôsobí vo francúzsky hovoriacej časti krajiny a poskytuje pomoc obetiam detského zneužívania.

Tímy Združenia SOS služieb pre deti:

 • zabezpečujú prevenciu a starostlivosť v jednotlivých prípadoch zneužívania,
 • vykonávajú multidisciplinárne posúdenie situácie dieťaťa a jeho prostredia,
 • poskytujú zdravotnú, psychiatrickú, psychologickú a sociálnu pomoc pre dieťa a jeho rodinu,
 • aktívne šíria informácie z oblasti starostlivosti a prevencie situácií zneužívania.

KONTAKTY:

Webová stránka: http://www.federationsosenfants.be/

Jugendhilfedienst (JHD)

JHD pôsobí v nemecky hovoriacej časti Belgicka a poskytuje odbornú pomoc pre maloleté obete trestných činov.

Centrá JHD:

 • slúžia ako poradenské a asistenčné centrá v prípadoch zneužívania detí,
 • ponúkajú pomoc deťom, dospievajúcim a ich rodičom v nemecky hovoriacej časti Belgicka,
 • ak je to nutné, postúpia prípad prokurátorovi alebo súdu pre mladistvých.

KONTAKTY:

Webová stránka: https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6204/10670_read-3830/

Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.