Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Za obeť trestného činu sa budete považovať, ak vám bola spôsobená ujma, boli ste napríklad zranení alebo bol poškodený či scudzený váš majetok, a to v dôsledku udalosti, ktorá podľa vnútroštátneho práva predstavuje trestný čin. Ako obeť trestného činu máte pred začatím súdneho konania, v jeho priebehu a po jeho skončení určité individuálne práva.

Trestné konanie v Belgicku pozostáva z vyšetrovania a súdneho konania. Vo väčšine prípadov je vyšetrovanie vedené prokurátorom alebo v určitých zložitejších prípadoch vyšetrujúcim sudcom. V priebehu vyšetrovania sa zhromažďujú dôkazy, aby sa zistilo, či došlo ku spáchaniu trestného činu a kto ho spáchal.

Po vyšetrovaní je prípad buď uzavretý alebo postúpený súdu. Počas súdneho konania súd preskúma zhromaždené dôkazy, aby mohol rozhodnúť, či páchateľ je alebo nie je vinný. Ak je páchateľ uznaný vinným, bude odsúdený a potrestaný. Súd môže prípadne uznať páchateľa za nevinného a oslobodiť ho.

Ako obeť máte v rámci konania niektoré práva. Aktívnejšie sa konania môžete zúčastniť ako zaregistrovaná obeť alebo sa môžete prihlásiť ako poškodený. Za určitých okolností môžete začať konanie sami tým, že páchateľa predvoláte priamo pred súd alebo vyšetrujúcemu sudcovi podáte trestné oznámenie a prihlásite sa ako poškodený. Pokiaľ sa prihlásite ako poškodený, môžete od páchateľa požadovať náhradu škody. Ak sú splnené určité podmienky (stali ste sa napríklad obeťou úmyselného násilného trestného činu, ujma však nemôže byť zodpovedajúcim spôsobom nahradená páchateľom alebo poisťovňou), môžete získať odškodnenie od štátu.

Nasledujúce informačné stránky vás oboznámia s jednotlivými krokmi, ktorými váš prípad prejde, a vašimi právami počas vyšetrovania trestného činu, počas súdneho konania alebo po prvom súdnom konaní. Prečítajte si viac aj o pomoci a podpore, ktorú môžete dostať.

Posledná aktualizácia: 18/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.