Práva obetí – podľa krajín

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Trestný poriadok neupravuje obsah informačného listu, ktorý môže byť poskytnutý obeti po tom, ako došlo k trestnému činu, a pred tým, ako bol oznámený. Každý má právo a možnosť obrátiť sa na prokuratúru, kde môže oznámiť trestný čin, uložiť vyhlásenie alebo podať návrh na vec, ktorá patrí do právomoci prokurátora. Jednotlivci, ktorí sa obrátia na prokuratúru, dostanú informácie o tom, ako oznámiť trestný čin, a ďalšie základné informácie o svojich právach a povinnostiach.

Od príslušníkov polície sa žiada, aby zaznamenali oznámenia trestných činov, ktoré sú stíhané ex officio.

Okrem toho má každý nárok na primeranú policajnú ochranu, ak existujú primerané dôvody na poskytnutie takejto ochrany.

Útvary na podporu obetí a svedkov, ktoré boli zriadené siedmimi župnými súdmi, poskytujú obetiam emocionálnu podporu a informácie o ich právach (vrátane technických a praktických informácií). Takisto ponúkajú podporu a informácie svedkom a rodinným príslušníkom obetí aj svedkov. Informácie a podpora sú poskytované bez ohľadu na štádium konania. Obete dostanú informácie a podporu aj v prípade, že neoznámia trestný čin. Uvedené útvary takisto odkážu obete a svedkov na špecializované inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti v závislosti od ich potrieb.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ustanovenia upravujúce práva obetí a poškodených platia rovnako bez ohľadu na štátnu príslušnosť, pretože chorvátske trestné právne predpisy sa vzťahujú na každého, kto spácha trestný čin v rámci Chorvátska. Strany a účastníci konania sú oprávnení používať svoj materinský jazyk.

Polícia, prokuratúra a súdy sú podľa Trestného poriadku a podľa zákona o obetiach trestných činov (finančnej náhrade) povinné poskytnúť obetiam trestných činov informácie o ich právach podľa uvedených zákonov. Znamená to, že prokuratúra a súdy sú povinné pred trestným konaním aj počas ktoréhokoľvek jeho štádia preskúmať možnosti pre jednotlivca, od ktorého sa žiada, aby poskytol náhradu poškodenému za akúkoľvek stratu/škodu spôsobenú trestným činom, a informovať poškodeného – ústne v jazyku, ktorému obeť rozumie, a písomne buď v chorvátčine, alebo angličtine – o jeho práve používať svoj materinský jazyk a podať majetkoprávnu žalobu, ako aj o jeho práve na náhradu škody. Prokuratúra a súdy sú takisto povinné poskytnúť obeti na jej žiadosť všeobecné pokyny a informácie o tom, ako vyplniť formulár žaloby a ktoré podporné dokumenty treba predložiť. Informačné listy obsahujúce informácie o práve obete na náhradu škody sú k dispozícii v chorvátčine a angličtine rovnako ako formulár žaloby o náhradu škody. Tieto dokumenty v chorvátskej a anglickej verzii je možné stiahnuť z webovej lokality chorvátskeho ministerstva spravodlivosti.

Každá obeť, ktorá oznamuje trestný čin, dostane od polície informácie o svojich právach. Po ústnom informovaní obete príslušník polície poskytne obeti písomné informácie o právach obete a všetky dostupné informácie o službách na ochranu a podporu obetí vrátane čísla bezplatnej linky pomoci na podporu obetí.

Pre jednotlivcov bez znalosti chorvátčiny je na polícii dostupný informačný list o právach v iných jazykoch.

Dobrovoľníci v Národnom telefónnom centre pre obete trestných činov a prečinov (116-006) poskytujú emocionálnu podporu, informácie o právach a praktické informácie. Takisto odkazujú obete na iné príslušné služby a organizácie s cieľom zabezpečiť, aby dostali všetky ďalšie informácie a iné formy podpory a pomoci. Táto linka pomoci je bezplatná, v prevádzke v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 hod. a zamestnanci môžu prijímať hovory v chorvátčine a angličtine.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

a) Obeť a poškodený majú nárok do dvoch mesiacov od vznesenia obvinenia alebo oznámenia trestného činu požiadať prokuratúru o informácie o opatreniach prijatých v reakcii na obvinenia/oznámenie. Prokuratúra ich informuje o prijatých opatreniach v primeranej lehote najneskôr do tridsiatich dní od dátumu žiadosti, pokiaľ žiadosť nebráni účinnosti konania. Rozhodnutie odoprieť takéto informácie musí byť oznámené obeti alebo poškodenému, ktorý podal žiadosť.

b) Prokurátor pozastaví vyšetrovanie rozhodnutím, ak:

 • trestný čin, z ktorého je jednotlivec obvinený, nie je trestným činom stíhaným ex officio,
 • okolnosti vylučujú vinu obvineného, pokiaľ protiprávny čin nebol spáchaný v stave duševnej nespôsobilosti,
 • trestný čin bol premlčaný alebo ak trestný čin podlieha amnestii alebo milosti, alebo ak existujú iné okolnosti zakazujúce stíhanie, a
 • neexistujú dôkazy o tom, že obvinený spáchal trestný čin.

Rozhodnutie o pozastavení vyšetrovania sa zašle poškodenému a obvinenému, ktorý bude okamžite prepustený, ak bol zadržaný alebo vzatý do vyšetrovacej väzby. Okrem listu o rozhodnutí dostane poškodený v súlade s článkom 55 Trestného poriadku informácie o tom, ako on sám môže viesť stíhanie.

c) Po preskúmaní oznámenia a vykonaní kontroly v informačnom systéme prokuratúry prokurátor oznámenie zamietne na základe odôvodneného rozhodnutia, ak zo samotného oznámenia vyplýva, že:

 • trestný čin nie je trestným činom, ktorý je možné stíhať ex officio,
 • trestný čin bol premlčaný alebo trestný čin podlieha amnestii alebo milosti, alebo o trestnom čine už súd rozhodol s konečnou platnosťou, alebo existujú iné okolnosti, ktoré zakazujú stíhanie,
 • okolnosti vylučujú vinu,
 • neexistujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že obvinený spáchal oznámený trestný čin, alebo
 • informácie v oznámení naznačujú, že oznámenie nie je dôveryhodné.

Proti rozhodnutiu prokurátora o zamietnutí oznámenia nie sú dovolené žiadne odvolania.

Pokiaľ nie je v Trestnom poriadku stanovené inak, prokurátor obeti oznámi rozhodnutie zamietnuť oznámenie a poskytne jej dôvody na takéto rozhodnutie do ôsmich dní. Prokurátor poskytne aj informácie o tom, ako môže obeť sama viesť stíhanie. Prokurátor musí bezodkladne informovať osobu, ktorá podala oznámenie, a obvineného o rozhodnutí zamietnuť oznámenie, ak o to požiadala ktorákoľvek zo strán.

Ak prokurátor nemôže posúdiť dôveryhodnosť obvinení na základe samotného oznámenia alebo ak informácie uvedené v oznámení neposkytujú dostatočné dôvody na rozhodnutie o začatí vyšetrovania a zhromažďovania dôkazov, vyšetrovanie vykoná sám alebo jeho vykonaním poverí políciu.

d) Vedúci väznice musí bezodkladne prepustiť zadržanú osobu alebo osobu držanú vo väzbe:

 • ak dostane pokyn tak urobiť od prokurátora,
 • ak zadržaný nebol vypočutý v zákonnej lehote, alebo
 • ak bola väzba zrušená.

e) Prokurátor môže predvolať svedkov alebo znalcov, aby pomohli pri vykonávaní dôkazov. Predvolania môže zaslať aj vyšetrovateľ, ak ho oprávni prokurátor. Súd môže predvolať svedkov a znalcov, aby svedčili na vypočúvaní svedkov alebo aby sa zúčastnili na súdnom pojednávaní. Príslušný orgán vopred stanoví čas a miesto vykonania dôkazov. Predvolaná osoba je upozornená na dôsledky svojej prípadnej neúčasti.

Mám právo na bezplatné tlmočenie alebo preklad (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány, alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Obeť, ktorá sa zúčastňuje na trestnom konaní ako poškodený, má nárok:

 • používať svoj materinský jazyk vrátane posunkového jazyka a požiadať o pomoc tlmočníka, ak nerozumie alebo dostatočne neovláda chorvátčinu, alebo tlmočníka posunkového jazyka, ak je poškodený nepočujúci alebo hluchoslepý.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (ako je to v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)?

Ak sa v osobitnom predpise nestanovuje inak, vyšetrujúci sudca môže vypočuť akéhokoľvek detského svedka mladšieho ako 14 rokov. Vypočutie sa uskutoční bez prítomnosti sudcu alebo strán v rovnakej miestnosti ako dieťa, a to pomocou audiovizuálneho zariadenia prevádzkovaného odborným asistentom. Pri vypočutí pomáha psychológ, špecializovaný pedagóg alebo iný odborník. Na vypočutí sa môže zúčastniť aj rodič alebo poručník, pokiaľ to nie je v rozpore so záujmami vyšetrovania alebo dieťaťa. Strany môžu klásť detskému svedkovi otázky prostredníctvom odborníka na základe súhlasu vyšetrujúceho sudcu. Vypočutie sa zaznamená pomocou audiovizuálneho zariadenia a záznam sa zapečatí a pripojí k zápisnici. Detský svedok môže byť predvolaný na druhé vypočutie len vo výnimočných prípadoch, pričom sa postupuje rovnakým spôsobom.

Ak sa v osobitnom predpise nestanovuje inak, vyšetrujúci sudca môže vypočuť aj akéhokoľvek detského svedka vo veku od 14 do 18 rokov. Vypočúvanie detí, najmä ak ide o obeť trestného činu, sa musí vykonať opatrne, aby sa zabezpečilo, že nepriaznivo neovplyvní ich duševné zdravie. Ochrane dieťaťa sa venuje osobitná pozornosť.

Každý svedok, ktorý nemôže reagovať na predvolanie z dôvodu vysokého veku, choroby alebo zdravotného postihnutia, môže byť vypočutý vo svojom vlastnom byte alebo na inom mieste svojho pobytu. Takíto svedkovia môžu byť vypočutí pomocou audiovizuálneho zariadenia prevádzkovaného odborníkom. Pokiaľ to dovoľuje stav svedka, výsluch sa uskutoční tak, aby mu strany mohli klásť otázky bez toho, aby boli prítomné v tej istej miestnosti ako svedok. Ak je to potrebné, vypočutie sa zaznamená pomocou audiovizuálneho zariadenia a záznam sa zapečatí a pripojí k zápisnici. Na požiadanie obete sa môže dodržať rovnaký postup vypočutia svedka, ak ide o obeť trestného činu proti sexuálnej slobode alebo morálke, obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi alebo obeť trestného činu spáchaného v rámci rodiny. Takéhoto svedka je možné predvolať na druhé vypočutie len vo výnimočných prípadoch, ak to súd považuje za potrebné.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu obetí?

Útvary na podporu obetí a svedkov, ktoré zriadilo sedem župných súdov (Záhreb, Osijek, Split, Rijeka, Sisak, Zadar a Vukovar), poskytujú podporu pre obete a svedkov, ktorí svedčia na týchto súdoch a na mestských súdoch týchto miest. Tieto útvary takisto poskytujú podporu na súdoch pre prečiny v prípadoch domáceho násilia a odkazujú obete a svedkov na špecializované inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti v závislosti od ich potrieb.

Informácie a podpora sa poskytujú telefonicky a pri vstupe obete/svedka do budovy súdu. Informácie sú poskytované aj prostredníctvom e-mailu.

Ak chcete získať viac informácií, navštívte túto stránku chorvátskeho ministerstva spravodlivosti.

Bude ma polícia o podpore obetí automaticky informovať?

Pri informovaní obete o jej právach príslušník polície takisto poskytne obeti písomné informácie o právach obete a všetky dostupné informácie o službách na podporu obetí vrátane čísla bezplatnej linky pomoci na podporu obetí. Informačný list o právach zahŕňa kontaktné údaje:

 • príslušného útvaru na podporu obetí a svedkov,
 • organizácií občianskej spoločnosti v príslušnej župe,
 • Národného telefónneho centra pre obete trestných činov a prečinov (116-006).

Ako je chránené moje súkromie?

Príslušné orgány môžu získavať osobné údaje iba na účely stanovené zákonom ako súčasť svojich povinností stanovených v Trestnom poriadku.

Osobné údaje sa môžu spracúvať len vtedy, keď je to uvedené v zákone alebo inom právnom ustanovení, a takéto spracovanie musí byť obmedzené na účel, na ktorý boli informácie získané. Ďalšie spracovanie takýchto informácií je povolené, pokiaľ to nie je v rozpore s účelom, na ktorý boli informácie získané, a za predpokladu, že príslušné orgány sú oprávnené spracúvať takéto informácie na iný účel stanovený zákonom a ďalšie spracovanie je nevyhnutné a primerané tomuto inému účelu.

Osobné údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života osoby sa môžu spracúvať len vo výnimočných prípadoch, keď trestný čin podlieha trestu odňatia slobody na päť alebo viac rokov a nemohol by byť odhalený ani trestne stíhaný žiadnym iným spôsobom alebo keď by bolo odhalenie/trestné stíhanie spojené s neprimeranými ťažkosťami.

Nie je dovolené žiadne spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa rasy alebo etnickej príslušnosti, politického presvedčenia, náboženského alebo filozofického presvedčenia alebo členstva v odborových zväzoch.

Osobné údaje získané na účely trestného konania môžu byť postúpené orgánom štátnej správy v súlade s osobitným predpisom a iným právnickým osobám len vtedy, ak prokuratúra alebo súd zistia, že vyžadujú takéto informácie na zákonom stanovený účel. Pri postúpení takýchto informácií sa príslušným právnickým osobám pripomenie ich povinnosť chrániť údaje o osobách, ktorých sa týkajú.

Osobné údaje môžu byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi použité v iných trestných konaniach, v iných konaniach týkajúcich sa trestných činov, ktoré sa vedú v Chorvátsku, v konaniach týkajúcich sa medzinárodnej pomoci v oblasti trestnej justície a v úsilí o medzinárodnú policajnú spoluprácu.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako môžem získať podporu pre obete?

Obeť dostane informácie a podporu zo strany útvaru na podporu obetí a svedkov príslušného súdu alebo organizácie občianskej spoločnosti, a to aj vtedy, ak neoznámi trestný čin.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

V súlade s článkom 99 zákona o úlohách a právomociach polície polícia v prípade, že to nie je inak stanovené v osobitnom predpise, a na obdobie, počas ktorého existujú primerané dôvody na takéto opatrenie, poskytne primeranú ochranu pre obeť a akúkoľvek osobu, ktorá poskytla alebo môže poskytnúť informácie relevantné pre trestné konanie, alebo pre akúkoľvek im blízku osobu, ak im alebo im blízkym osobám hrozí nebezpečenstvo zo strany páchateľa alebo iných jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na trestnom konaní. Ochrana obetí poskytovaná políciou znamená 24-hodinovú fyzickú ochranu.

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

V súlade s článkom 130 zákona o prečinoch môže polícia dočasne a maximálne na osem dní nariadiť predbežné opatrenie proti jednotlivcovi, ktorý je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. V praxi sa to zvyčajne pretaví do súdnych príkazov, ktoré zakazujú podozrivému navštíviť miesto alebo oblasť (vysťahovanie z domova obete), priblížiť sa ku konkrétnej osobe alebo nadviazať a udržiavať kontakt s konkrétnou osobou. Polícia do ôsmich dní vznesie obvinenie na príslušný súd pre prečiny, ktorý potom rozhodne, či pozastaví alebo predĺži nariadené predbežné opatrenie. Okrem toho v priebehu konania týkajúceho sa prečinu môže súd podľa zákona o domácom násilí (ochrane) nariadiť prijatie týchto opatrení proti páchateľovi:

 1. povinnú psychosociálnu liečbu;
 2. súdny príkaz zakazujúci páchateľovi priblížiť sa k obeti domáceho násilia, obťažovať ju alebo ju prenasledovať;
 3. vysťahovanie zo spoločného domova;
 4. povinnú liečbu závislosti od návykových látok.

Podľa zákona o prečinoch môže súd uplatniť aj iné ochranné a predbežné opatrenia navrhnuté na ochranu obete pred tým, aby sa k nej podozrivý priblížil alebo ju obťažoval.

Okrem toho môžu súd a prokurátor v súlade s Trestným poriadkom namiesto toho, aby vzali obvineného do väzby, nariadiť jedno alebo viaceré predbežné opatrenia vrátane súdneho príkazu zakazujúceho páchateľovi navštíviť konkrétne miesto alebo oblasť, priblížiť sa ku konkrétnej osobe a nadviazať alebo udržiavať kontakt s konkrétnou osobou, prípadne súdneho príkazu zakazujúceho páchateľovi prenasledovať alebo obťažovať obeť alebo inú osobu, alebo vysťahovanie z domova obete.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Obeť môže získať od polície informácie o všetkých svojich právach vrátane informácií o svojom práve na ochranu, o druhoch poskytovanej ochrany a o opatreniach, ktoré má polícia prijať na ochranu obete.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Po ukončení vyšetrovania a predložení príslušných dokumentov príslušným orgánom trestnej justície polícia už ďalej nevykonáva posúdenie potrieb obete s výnimkou vykonania akýchkoľvek nariadených ochranných alebo predbežných opatrení. Ak sa prijmú oznámenia o nových okolnostiach, ktoré poukazujú na obnovenie hrozby zo strany páchateľa, polícia prijme ďalšie opatrenia na ochranu obete v súlade s jej posúdením a so skutkovou podstatou.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestnej justície (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Systém trestnej justície (počas vyšetrovania a súdneho konania) funguje tak, aby boli dodržané práva obete a jej postavenie v trestnom konaní v súlade s Trestným poriadkom. Pred výsluchom obete orgán zodpovedný za stíhanie, ktorý vedie vyšetrovanie, individuálne posúdi situáciu obete v spolupráci s orgánmi, organizáciami alebo inštitúciami, ktoré poskytujú podporu a pomoc obetiam trestných činov. Individuálne posúdenie zahŕňa určenie potreby uplatňovať osobitné ochranné opatrenia v prospech obete. Ak takáto potreba existuje, orgán zodpovedný za stíhanie určí ochranné opatrenia, ktoré sa majú uplatniť (osobitné opatrenia pre vypočúvanie obete, využitie komunikačných technológií s cieľom predísť akémukoľvek vizuálnemu kontaktu medzi obeťou a páchateľom a iné opatrenia stanovené zákonom). Keď je obeťou trestného činu dieťa, predpokladá sa potreba uplatňovať osobitné ochranné opatrenia a určia sa tieto osobitné ochranné opatrenia. Pri individuálnom posudzovaní sa zohľadnia najmä osobné charakteristiky obete, typ a povaha trestného činu a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný. Osobitná pozornosť sa venuje obetiam, ktoré utrpeli závažnú ujmu z dôvodu závažnosti trestného činu, obetiam trestného činu spáchaného z dôvodu osobitných osobných charakteristík obete a obetiam, ktoré sú vzhľadom na vzťah s páchateľom mimoriadne zraniteľné.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Systém trestnej justície (počas vyšetrovania a súdneho konania) funguje tak, aby boli dodržané práva obete a jej postavenie v trestnom konaní v súlade s Trestným poriadkom. Pred výsluchom obete orgán zodpovedný za stíhanie, ktorý vedie vyšetrovanie, individuálne posúdi situáciu obete v spolupráci s orgánmi, organizáciami alebo inštitúciami, ktoré poskytujú podporu a pomoc obetiam trestných činov. Individuálne posúdenie zahŕňa určenie potreby uplatňovať osobitné ochranné opatrenia v prospech obete. Ak takáto potreba existuje, orgán zodpovedný za stíhanie určí ochranné opatrenia, ktoré sa majú uplatniť (osobitné opatrenia pre vypočúvanie obete, využitie komunikačných technológií s cieľom predísť akémukoľvek vizuálnemu kontaktu medzi obeťou a páchateľom a iné opatrenia stanovené zákonom). Keď je obeťou trestného činu dieťa, predpokladá sa potreba uplatňovať osobitné ochranné opatrenia a určia sa tieto osobitné ochranné opatrenia. Pri individuálnom posudzovaní sa zohľadnia najmä osobné charakteristiky obete, typ a povaha trestného činu a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný. Osobitná pozornosť sa venuje obetiam, ktoré utrpeli závažnú ujmu z dôvodu závažnosti trestného činu, obetiam trestného činu spáchaného z dôvodu osobitných osobných charakteristík obete a obetiam, ktoré sú vzhľadom na vzťah s páchateľom mimoriadne zraniteľné.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Detské obete trestných činov majú tieto dodatočné práva:

 1. právo na zástupcu, ktorého zaplatí štát;
 2. právo na zachovanie dôvernosti osobných údajov;
 3. právo na vylúčenie verejnosti.

Dieťaťom je akákoľvek osoba mladšia ako 18 rokov.

Dieťa, ktoré je svedok alebo obeť, vypočúva vyšetrujúci sudca na vypočutí svedkov a predvolanie sa posiela rodičom dieťaťa alebo poručníkovi.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Podľa zákona o obetiach trestných činov (finančnej náhrade), keď priama obeť zomrie v dôsledku násilného trestného činu, nepriama obeť (manžel, partner, rodič, dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, pestún, nevlastná matka, nevlastný otec alebo nevlastné dieťa priamej obete alebo osoba, s ktorou priama obeť žila v homosexuálnom zväzku) má nárok na finančnú náhradu predpísanú v zákone o obetiach trestných činov (finančnej náhrade).

Ak bola nepriama obeť podporovaná zosnulou (priamou) obeťou, má nárok na náhradu vo výške najviac 70 000 HRK za stratu zákonného výživného a na náhradu vo výške najviac 5 000 HRK za bežné výdavky na pohreb, ktoré jej vznikli.

Každá osoba, ktorej rodinný príslušník prišiel o život ako obeť trestného činu, má ako poškodená nárok zúčastniť sa na trestnom konaní a požadovať náhradu (či už v trestnom, alebo v civilnom konaní).

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

„Nepriama obeť“ je manžel, partner, dieťa, rodič, dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, pestún, nevlastná matka, nevlastný otec alebo nevlastné dieťa priamej obete alebo osoba, s ktorou priama obeť žila v homosexuálnom zväzku.

Starí rodičia a vnúčatá takisto môžu byť nepriame obete, ak jeden z nich bol priamou obeťou a trvalo spolu bývali so starými rodičmi namiesto rodičov.

S nemanželskými a homosexuálnymi zväzkami sa zaobchádza v súlade s chorvátskym právom.

Ak obeť trestného činu zomrie, nepriame obete majú nárok na náhradu (za stratu zákonného výživného a za bežné výdavky na pohreb).

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Chorvátsko prevádzkuje model mediácie medzi obeťou a páchateľom v predbežnom trestnom konaní pre maloletých a mladých dospelých páchateľov podľa princípu podmienenej oportunity v súlade so zákonom o súdoch pre mladistvých, ktorým sa upravuje osobitná povinnosť pre maloletých a mladých dospelých páchateľov zúčastniť sa na procese mediácie prostredníctvom mimosúdneho urovnania. Znamená to, že ak maloletý páchateľ splní túto povinnosť, nemusí sa zúčastniť na súdnom konaní.

Od roku 2013 malo Chorvátsko celkovo 60 mediátorov, ktorí absolvovali odbornú prípravu v rámci ročného programu pozostávajúceho zo 170 vyučovacích hodín (zahŕňajúcich prednášky, zadania, hru rolí, praktické mentorské cvičenia a dohľad). Sú jedinými odborníkmi v Chorvátsku oprávnenými vykonávať restoratívnu justíciu v trestných veciach. Získali osvedčenia od chorvátskeho ministerstva sociálnej politiky a mládeže, združenia pre mimosúdne urovnanie a od fondu UNICEF.

V dôsledku toho má hlavné mesto každej chorvátskej župy vlastnú službu mimosúdneho urovnania.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Trestný poriadok
Zákon o obetiach trestných činov (finančnej náhrade)

Posledná aktualizácia: 09/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.