Práva obetí – podľa krajín

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Môžem sa odvolať proti súdnemu rozhodnutiu?

Obete, ktoré sa zúčastnili na trestnom konaní ako poškodené strany, sa môžu odvolať proti súdnemu rozhodnutiu.

Oprávnené osoby sa môžu odvolať proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa do 15 dní odo dňa doručenia kópie súdneho rozhodnutia.

Odvolanie môže podať účastník konania, obhajca alebo poškodená strana.

Poškodená strana sa môže odvolať proti súdnemu rozhodnutiu na základe rozhodnutia súdu týkajúceho sa nákladov na trestné konanie alebo nároku na odškodnenie. Ak však prokurátor prevzal trestné stíhanie od poškodenej strany a koná ako súkromný žalobca, môže sa odvolať na základe akejkoľvek skutočnosti, ktorou je možné súdne rozhodnutie spochybniť.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Obete, ktoré sa zúčastnili na trestnom konaní ako poškodené strany, môžu podať odvolanie a žiadať o obnovenie predchádzajúceho stavu.

Mám nárok na podporu alebo ochranu po súdnom konaní? Na ako dlho?

Obete a svedkovia sa môžu obrátiť na špecializované útvary župných súdov so žiadosťou o informácie a podporu kedykoľvek v priebehu trestného (alebo priestupkového) konania, ale pred vydaním súdneho rozhodnutia.

Ak sa obete alebo svedkovia obrátia na tieto útvary na podporu obetí a svedkov po vydaní súdneho rozhodnutia, útvary im poskytnú informácie zodpovedajúce ich postaveniu a odporučia im ďalšie organizácie a služby špecializované na potreby obetí alebo svedkov.

O prepustení páchateľa z väzenia (automatickom alebo podmienečnom) informuje obete, poškodené strany alebo ich rodiny nezávislá služba podpory pre obete a svedkov ministerstva spravodlivosti. Túto informáciu poskytuje obetiam a poškodeným stranám v prípade závažných trestných činov, ako sú trestné činy proti životu a zdraviu, sexuálne trestné činy, násilné trestné činy alebo vojnové zločiny.

Vo výnimočných prípadoch, keď služba zistí, že obeť dlhodobého domáceho násilia alebo násilia na ženách potrebuje ďalšiu koordinovanú podporu, informuje koordinátora župného tímu pre prevenciu násilia na ženách a domáceho násilia a boj proti tomuto násiliu o vykonanom pohovore s obeťou a o problémoch, ktorým čelí, a požiada župný tím o prijatie vhodných opatrení. V prípade potreby sa táto informácia postúpi aj príslušnému policajnému oddeleniu a príslušnému centru sociálnej starostlivosti, ak je obeť (dieťa/osoba) zbavená právnej spôsobilosti, alebo príslušnému probačnému úradu, ak bol páchateľ prepustený podmienečne a je povinný pravidelne sa hlásiť na probačnom úrade.

Vo výnimočných prípadoch, keď služba na základe informácií získaných od obete (iného druhu trestného činu, než aké už boli uvedené) dospeje k záveru, že obeť určite potrebuje ďalšiu podporu a ochranu, môže požiadať príslušné policajné oddelenie o prijatie opatrení na základe súhlasu obete.

Podporu obetiam poskytujú aj organizácie občianskej spoločnosti, a to bezprostredne po spáchaní trestného činu, počas trestného konania a po súdnom konaní, t. j. po vydaní právoplatného súdneho rozhodnutia. Podpora a pomoc poskytovaná organizáciami občianskej spoločnosti závisí od ich postavenia.

Aké informácie dostanem, keď bude páchateľ odsúdený?

Písomné súdne rozhodnutie s pokynmi, týkajúcimi sa právnych prostriedkov nápravy, sa doručí žalujúcej strane, obvinenému a jeho advokátovi, poškodenej strane (ak tá má právo na odvolanie), strane, ktorej majetok sa na základe súdneho rozhodnutia konfiškuje, a právnickej osobe, ktorej výnosy majú byť skonfiškované.

Poškodenej strane, ktorá nemá právo na odvolanie, bude súdne rozhodnutie doručené, ako je stanovené v zákone, spolu s oznámením o jej práve požiadať o obnovenie predchádzajúceho stavu. Právoplatné súdne rozhodnutie sa poškodenej strane doručí na požiadanie.

Budem informovaný o prepustení páchateľa (vrátane predčasného a podmienečného prepustenia) alebo o úteku páchateľa z väzenia?

Podľa zákona o trestnom konaní bude polícia obeť, ktorá o to požiada, bezodkladne informovať o skončení zadržania alebo vyšetrovacej väzby páchateľa, s výnimkou prípadov, keď by takéto odhalenie mohlo páchateľa vystaviť riziku. Obeť dostane aj informáciu o opatreniach prijatých na jej ochranu, ak boli takéto opatrenia nariadené.

Ústavy na výkon trestu a väznice neinformujú službu pre obete a svedkov o väzňoch, ktorí ušli, ale posielajú oznámenie o úteku páchateľa iba polícii. Tieto pravidlá sa však majú čoskoro zmeniť.

Obete majú právo, aby boli na požiadanie bezodkladne informované o skončení zadržania alebo vyšetrovacej väzby páchateľa a o jeho úteku alebo prepustení z väzenia, ako aj o opatreniach prijatých v záujme bezpečnosti obete.

Obetiam závažných trestných činov, ako sú trestné činy proti životu a zdraviu, sexuálne trestné činy, násilné trestné činy a vojnové zločiny, sa poskytuje informácia o automatickom alebo podmienečnom prepustení páchateľa z väzenia.

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Všetky vyhlásenia obete násilného trestného činu a ďalšie relevantné informácie vzťahujúce sa k obeti sa zohľadňujú pri zvažovaní rozhodnutia, ktoré by potenciálne umožnilo páchateľovi tráviť víkendy mimo ústavu na výkon trestu alebo väznice. Vyhlásenie obete je súčasťou dokumentácie k podmienečnému prepusteniu. V súčasnosti platné nariadenia však neumožňujú obeti, aby bola zapojená do rozhodovania o podmienečnom prepustení a/alebo aby mohla podať odvolanie voči tomuto rozhodnutiu.

Posledná aktualizácia: 09/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.