Práva obetí – podľa krajín

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Aký je postup uplatňovania nároku na odškodnenie voči páchateľovi? (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie)

V prípade trestných činov, za ktoré sa ukladá trest odňatia slobody na päť alebo viac rokov, majú podľa osobitných nariadení obete týchto trestných činov, ktoré utrpeli závažnú psychofyzickú traumu alebo boli trestným činom vážne poškodené, právo na advokáta pred poskytnutím svedectva v rámci trestného konania alebo uplatnením nároku na odškodnenie, pričom odmeny advokátovi platí štát.

Nároky na odškodnenie môžu v rámci trestného konania uplatňovať osoby oprávnené na predkladanie takých nárokov v rámci občianskoprávnej žaloby.

Obete trestných činov, ktoré si uplatňujú nárok na odškodnenie, musia oznámiť, či dostali náhradu škody alebo si uplatnili nárok na odškodnenie.

Súd nariadil páchateľovi, aby mi zaplatil odškodnenie/náhradu škody. Ako zabezpečím, aby mi páchateľ zaplatil?

Keď sa rozhodnutie o nároku na odškodnenie stalo právoplatným a vymáhateľným, poškodená strana môže požiadať súd, ktorý rozhodnutie vydal v rámci prvostupňového konania, aby jej poskytol overenú kópiu tohto rozhodnutia s uvedením skutočnosti, že rozhodnutie je vymáhateľné.

Ak v rozhodnutí nie je stanovená lehota na jeho splnenie, povinnosť stanovená rozhodnutím sa musí splniť do 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Po uplynutí tejto lehoty sa splnenie povinnosti stáva predmetom vymáhania.

Ak páchateľ neplatí, môže mi štát vyplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Obeť úmyselného trestného činu môže dostať náhradu škody zo štátneho rozpočtu na základe osobitného aktu. Ak bolo uplatnenie nároku na odškodnenie úspešné, výška náhrady škody závisí od sumy určenej rozhodnutím. Súd rozhodujúci o nároku na odškodnenie bude postupovať rovnako aj v prípade, keď obeť už dostala náhradu škody zo štátneho rozpočtu.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Obete úmyselných násilných trestných činov spáchaných v Chorvátsku po 1. júli 2013 majú nárok na náhradu škody:

  • ak sú občanmi Chorvátska alebo iného členského štátu EÚ, alebo sú osobami s pobytom v Chorvátsku alebo inom členskom štáte EÚ,
  • ak v dôsledku trestného činu utrpeli ťažké ublíženie na zdraví alebo závažné zhoršenie zdravia,
  • ak bol trestný čin nahlásený polícii prípadne prokuratúre, alebo ho polícia prípadne prokuratúra zaznamenala do šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol spáchaný, bez ohľadu na to, či je páchateľ známy alebo nie,
  • ak podali žiadosť na oficiálnom formulári spolu s požadovanou dokumentáciou (formulár je k dispozícii na každej policajnej stanici, prokuratúre, obecnom alebo okresnom súde; dostupný je aj online na webových sídlach ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra, generálneho prokurátora, obecných a okresných súdov).

Obeť má právo na náhradu:

  • nákladov na lekársku starostlivosť v súlade s vnútroštátnymi limitmi, pričom táto náhrada sa poskytuje iba v prípade, že nemôže byť obeti vyplatená v rámci zdravotného poistenia,
  • straty príjmov do výšky 35 000 HRK.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nebol odsúdený?

Obeť môže dostať náhradu škody aj v prípade, že páchateľ je neznámy alebo trestné konanie sa nezačalo.

Mám nárok na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o mojom nároku na náhradu škody?

Chorvátske právo neumožňuje núdzové platby.

Posledná aktualizácia: 09/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.