Práva obetí – podľa krajín

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávny nárok, adhézne konanie)

Máte právo na podanie žaloby voči páchateľovi za trestný čin, ktorý bol voči vám spáchaný. Môžete sa takisto obrátiť na služby sociálneho zabezpečenia, aby ste získali informácie o vašom práve domáhať sa náhrady škody.

Maloleté osoby mladšie ako 18 rokov majú právo podať žalobu o náhradu škody voči všetkým stranám zodpovedným za trestné činy uvedené v Zákone o prevencii a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie (Act on Prevention and Control of Sexual Abuse, Sexual Exploitation of Children and Child Pornography) a za porušovanie ľudských práv. Páchateľ nesie príslušnú občianskoprávnu zodpovednosť za náhradu všetkých osobitných alebo všeobecných škôd spôsobených obeti/obetiam.

Akákoľvek osoba, ktorá je obeťou v zmysle Zákona o prevencii a kontrole obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania a o ochrane obetí, má právo podať žalobu o náhradu škody voči všetkým stranám zodpovedným za akékoľvek trestné činy spáchané voči nej podľa uvedeného zákona, ako aj za porušovanie ľudských práv. Páchateľ nesie príslušnú občianskoprávnu zodpovednosť za náhradu všetkých osobitných alebo všeobecných škôd spôsobených obeti/obetiam vrátane akýchkoľvek nedoplatkov voči obeti/obetiam v dôsledku ich nútenej práce.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

V prípade, že páchateľ nezaplatí výšku škody priznanú súdom, môžete sa obrátiť na súd prostredníctvom svojho právnika, ktorý vydá príkaz, aby páchateľ zaplatil škody priznané súdom; v prípade, ak páchateľ nesplní príkaz, musí byť okamžite zatknutý a uväznený.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Zákon nestanovuje vyplatenie akéhokoľvek preddavku obetiam zo strany štátu.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Štát môže obetiam násilných trestných činov alebo ich rodinným príslušníkom poskytnúť odškodnenie spôsobom uvedeným v zákone z roku 1997 o odškodnení obetí násilných trestných činov (zákon č. 51(I)/97), ak:

a) obeť alebo jej nezaopatrení rodinní príslušníci nemôžu získať odškodnenie od páchateľa z akéhokoľvek dôvodu a

b) odškodnenie nie je k dispozícii z iných zdrojov alebo takéto odškodnenie je menšie ako to, ktoré je uvedené v citovanom zákone:

Odškodnenie podľa uvedeného zákona je splatné aj v prípadoch, keď páchateľa nemožno stíhať alebo odsúdiť:

Ak je odškodnenie, ktoré je k dispozícii z iných zdrojov, menšie ako je predpísané v uvedenom zákone, rozdiel zaplatí štát.

Zákon tiež stanovuje podmienky, kedy sa odškodnenie odmietne, a ďalej určuje, čo výška splatného odškodnenia zahŕňa.

„Násilný trestný čin“ je akýkoľvek v Cyperskej republike úmyselne spáchaný trestný čin, ktorý zahŕňa násilie a vedie k smrti, ťažkej ujme na zdraví alebo zlému zdravotnému stavu ako priamemu dôsledku, vrátane ktoréhokoľvek z týchto trestných činov za predpokladu, že spôsobia uvedené dôsledky:

úkladná vražda: (články 203 a 204), pokus o vraždu: (článok 214), znásilnenie: (článok 144), pokus o znásilnenie: (článok 146), únos: (článok 148), únos osoby ženského pohlavia mladšej ako 16 rokov: (článok 149), čin s úmyslom spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví: (článok 228), ťažká ujma na zdraví: (článok 231), pokus o ujmu na zdraví s použitím výbušnín: (článok 232), úmyselné zneužitie otravných látok: (článok 233), zranenie: (článok 234), útok s následkom ujmy na zdraví: (článok 243), ďalšie útoky: (článok 244), trestné činy proti osobnej slobode: (články 245-254), podpaľačstvo: (článok 315).

Žiadosť o odškodnenie podľa uvedeného zákona sa musí predložiť riaditeľovi služieb sociálneho zabezpečenia v primeranej lehote, v každom prípade však do dvoch rokov od spôsobenia ujmy na zdraví, zlého zdravotného stavu alebo smrti.

K žiadosť sa musí pripojiť policajná správa, lekárske potvrdenie a ostatné dokumenty, ktoré môžu byť pre jej posúdenie užitočné. Riaditeľ služieb sociálneho zabezpečenia môže žiadať o dodatočné dôkazy, ktoré môže žiadať v rámci svojej právomoci, vrátane dôkazov, že nebolo alebo nebude vyplatené odškodnenie z iných zdrojov, vrátane čestného vyhlásenia žiadateľa.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Priznanie odškodnenia obetiam nie je podmienené odsúdením páchateľa. Súd vynesie rozhodnutie týkajúce sa priznania náhrady škody v súvislosti s konaním, pokiaľ ide o nárok na náhradu škody, ktoré sa jasne odlišuje od výsledku trestného konania.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Mimoriadna platba vám nebude poskytnutá, pretože v zákone nie je takáto platba ustanovená.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.