Práva obetí – podľa krajín

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Som obeťou trestného činu, na koho sa mám obrátiť pre podporu a pomoc?

Polícia 199/1460

Služby prvej pomoci v štátnych nemocniciach

Oblastné služby sociálnej starostlivosti

Vzdelávacie psychologické služby

Služby starostlivosti o duševné zdravie

Linka pomoci na podporu obetí

Mimovládne organizácie

V Cyperskej republike sú k dispozícii tieto linky pomoci:

1460 – horúca linka pre občanov,

1440 – horúca linka pre obete domáceho násilia,

1498 – horúca linka pre informácie a pomoc v oblasti drog,

116111 – horúca linka na podporu detí a mladistvých,

116000 – cyperská horúca linka pre nezvestné deti.

Je podpora obetí bezplatná?

Podpora obetí, ktorú poskytujú vládne agentúry a mimovládne organizácie, je bezplatná.

Aké druhy podpory môžem dostať od štátnych služieb alebo orgánov?

Od štátnych služieb môžete dostať tieto druhy podpory:

  • služby zdravotnej starostlivosti od lekárskych služieb,
  • psychologickú podporu od služieb starostlivosti o duševné zdravie a vzdelávacej psychologickej služby,
  • ochranu od služieb sociálnej starostlivosti na základe príkazov vydaných proti páchateľom a/alebo príkazov na ochranu obetí,
  • prijatie osobitných policajných opatrení počas vyšetrovania na predchádzanie opakovanej viktimizácii,
  • účinnú policajnú ochranu na predchádzanie zastrašovaniu a represii zo strany páchateľa a/alebo akýchkoľvek iných osôb,
  • súdne opatrenia počas pojednávania na ochranu obetí s osobitnými potrebami ochrany (napr. deti, obete s psychosociálnym zdravotným postihnutím).

Ak ste obeťou domáceho násilia, detskou obeťou sexuálneho zneužívania alebo obeťou obchodovania s ľuďmi, služby sociálnej starostlivosti vás budú informovať o vašich právach a poskytnú vám podporu. Umožnia vám takisto kontakt so všetkými príslušnými štátnymi agentúrami a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa budú vašou vecou zaoberať a poskytnú vám podporu. Ak sú vaše záujmy v rozpore so záujmami vašich rodičov, riaditeľ služieb sociálnej starostlivosti podnikne všetky kroky potrebné na vašu ochranu.

Aké druhy podpory môžem dostať od mimovládnych organizácií?

Od mimovládnych organizácií môžete dostať tieto druhy podpory:

  • psychologickú podporu,
  • ubytovanie v útulkoch na podporu obetí.
Posledná aktualizácia: 02/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.