Práva obetí – podľa krajín

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Polícia vás bude informovať bez zbytočného odkladu o vašom práve získať tieto informácie o:

 1. policajnej stanici alebo policajnom útvare, kde môžete podať oznámenie,
 2. druhu podpory, ktorú môžete získať, a o tom, kto ju poskytuje, prípadne aj základné informácie o prístupe k lekárskej starostlivosti, akejkoľvek odbornej podpore vrátane psychologickej podpory a o náhradnom ubytovaní,
 3. spôsobe poskytovania ochrany a o tom, za akých podmienok sa poskytuje, vrátane ochranných opatrení,
 4. forme žiadosti o odškodnenie a o tom, za akých podmienok oň môžete žiadať,
 5. spôsobe náhrady výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku účasti na trestnom konaní, a o tom, za akých podmienok sa môžu uhradiť,
 6. spôsobe nárokovania si na tlmočnícke a prekladateľské služby a o tom, za akých podmienok si na ne môžete nárokovať,
 7. dostupných postupoch na podávanie sťažností, ak príslušný útvar nerešpektuje vaše práva,
 8. kontaktných údajoch príslušníka polície, ktorý rieši váš prípad, na účely komunikácie.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak máte bydlisko v inom členskom štáte, cyperská polícia od vás získa výpoveď hneď po vašom oznámení trestného činu, aby bolo možné obmedziť ťažkosti týkajúce sa spôsobu organizovania konania.

Ak bol trestný čin spáchaný v Cyperskej republike a máte bydlisko v inom členskom štáte, trestný čin môžete oznámiť príslušným orgánom v členskom štáte vášho bydliska, pokiaľ ho nemôžete alebo – v prípade zločinu – nie ste ochotný oznámiť na Cypre.

Ak trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ oznámite cyperskej polícii, tá musí takéto oznámenie postúpiť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, ak nemá právomoc začať konanie.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Keď oznámite trestný čin polícii, v závislosti od štádia konania v akom sa nachádza vaše oznámenie získate tieto informácie:

 1. údaje o príslušníkovi polície, ktorý rieši váš prípad,
 2. o akomkoľvek odôvodnenom rozhodnutí prerušiť alebo zastaviť vyšetrovanie alebo nestíhať páchateľa,
 3. o mieste a čase súdneho konania a povahe obvinení voči páchateľovi,
 4. informácie, ktoré vám umožnia byť informovaní o priebehu trestného konania. Za výnimočných okolností, keď zverejnenie takýchto informácií môže nepriaznivo ovplyvniť riadne riešenie prípadu, je možné odmietnuť poskytnutie informácií na základe odôvodneného stanoviska generálneho prokurátora Cyperskej republiky.
 5. Informácie o vašom práve byť informovaný v prípade, ak osoba vzatá do väzby, trestne stíhaná alebo odsúdená pre trestný čin súvisiaci s vami je prepustená alebo utiekla. Uvedené informácie sa môžu odoprieť, ak existuje potenciálne alebo preukázané riziko ujmy pre páchateľa.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak chcete oznámiť trestný čin, ale nerozumiete alebo nehovoríte grécky, môžete podať oznámenie s potrebnou jazykovou pomocou v jazyku, ktorému rozumiete.

Okrem toho musí polícia zabezpečiť, aby vám boli poskytnuté:

 • bezplatné tlmočnícke služby počas vyšetrovania, ak nerozumiete alebo nehovoríte grécky,
 • bezplatný preklad všetkých informácií získaných počas vyšetrovania na základe vašej písomnej žiadosti v rozsahu, v akom sú takéto informácie nevyhnutné na uplatnenie vašich práv.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)?

 • Polícia bude s vami komunikovať jednoduchým a zrozumiteľným jazykom so zohľadnením vašej osobnej situácie vrátane akéhokoľvek zdravotného postihnutia, ktoré môže ovplyvniť vašu schopnosť rozumieť alebo aby vám bolo rozumieť. Ústna a písomná komunikácia musí byť vo forme prístupnej pre ľudí so zdravotným postihnutím vrátane Braillovho písma alebo posunkového jazyka, ak je to potrebné.
 • Ak ste maloletá osoba mladšia ako 18 rokov, budete sa posudzovať na základe vášho veku, úrovne vyspelosti, názorov, potrieb a záujmov, aby sa zabezpečilo, že rozumiete a je vám rozumieť. Váš rodič, poručník alebo iný zákonný zástupca budú informovaní o akýchkoľvek právach, ktoré sa vás môžu týkať.
 • Pri prvom kontakte s políciou vás môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete, okrem prípadov, ak by to bolo v neprospech vašich záujmov alebo priebehu konania. Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, počas vyšetrovania prípadu vás môže sprevádzať osoba, ktorú si vyberiete.

Okrem toho, ak ste maloletá soba, informácie vám poskytnú služby sociálneho zabezpečenia (prostredníctvom tlmočníka, ak je to potrebné) v jazyku, ktorému rozumiete a s náležitým ohľadom na váš vek a úroveň vyspelosti. Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, dostanete informácie takým spôsobom, aby ste rozumeli (napr. v posunkovom jazyku).

Služby na podporu obetí

Služby na podporu obetí poskytujú tieto organizácie:

 • zdravotnícke služby,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • vzdelávacia psychologická služba na ministerstve školstva a kultúry,
 • mimovládne organizácie

Služby sociálneho zabezpečenia ministerstva práce, sociálnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia poskytujú podporu zraniteľným skupinám vrátane obetí trestných činov prostredníctvom:

 • podpory rodiny s cieľom umožniť jej členom účinne plniť svoje úlohy a povinnosti; riešiť rodinné spory, ktoré ohrozujú jednotu rodiny; chrániť bezpečnosť a blaho detí; predchádzať delikventnému správaniu a domácemu násiliu a podporiť rehabilitáciu osôb dotknutých antisociálnym správaním a delikvenciou,
 • podpory zraniteľných skupín,
 • pomoci miestnych spoločenstiev identifikovať a riešiť osobitné potreby zraniteľných skupín,
 • sprostredkovania kontaktu obetí s inými príslušnými orgánmi a mimovládnymi organizáciami, ktoré sú schopné poskytnúť dodatočné služby a podporu.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Polícia vás odkáže na štátnu alebo inú podporu a asistenčné služby, ak sa to považuje za potrebné a informuje vás o existujúcich uvedených službách:

Ako je chránené moje súkromie?

Príslušníci polície musia dodržiavať ústavné požiadavky, platné právne predpisy a policajný kódex správania, ktoré zabezpečia rešpektovanie súkromia a rodinného života a primeranú ochranu vašich osobných údajov.

Podľa zákona sa vaše meno a obsah vašej výpovede nesmú za žiadnych okolností uverejniť alebo akýmkoľvek spôsobom poskytnúť ďalej.

Spracovanie údajov sa riadi osobitnými právnymi predpismi, ktoré zabezpečia ochranu vašich osobných údajov.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Áno. Po podaní oznámenia na polícii vám služby sociálneho zabezpečenia zabezpečia poskytnutie bezplatných služieb podpory podľa vašich potrieb vrátane služieb od mimovládnych organizácií, ktoré môžu poskytnúť osobitnú podporu.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve.

Polícia podnikne všetky kroky nevyhnutné na ochranu vašej bezpečnosti, najmä keď sa preukážu osobitné potreby ochrany. V závislosti od povahy/okolností trestného činu, vašej osobnej situácie a akýchkoľvek potrieb osobitnej ochrany sa opatrenia osobitnej ochrany tak môžu uplatniť v rôznych fázach trestného konania takto:

1. Začlenenie obetí do programov na ochranu svedkov podlieha dozoru a kontrole generálneho prokurátora

Na základe rozhodnutia generálneho prokurátora sa môžete začleniť do programu na ochranu svedkov, ktorý zahŕňa policajné opatrenia na ochranu vašej osobnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti vašej rodiny, ak to je potrebné.

2. Ochrana obete počas vyšetrovania trestného činu:

Počas vyšetrovania trestného činu:

 • vás bude vypočúvať polícia bez zbytočného odkladu hneď po tom, ako podáte oznámenie,
 • počet výsluchov sa obmedzí na minimum a výsluchy sa vykonajú iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely vyšetrovania trestného činu,
 • vás môže sprevádzať váš zákonný zástupca alebo osoba, ktorú si vyberiete, pokiaľ sa proti tomu neprijalo odôvodnené rozhodnutie vo vzťahu k jednej alebo obom osobám,
 • lekárske vyšetrenia sa obmedzia na minimum a vykonajú sa iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely trestného konania.

3. Právo na ochranu obetí s osobitnými potrebami ochrany počas trestného konania:

Ak ste označený za obeť s osobitnými potrebami ochrany, máte k dispozícii tieto možnosti:

 • všetky výsluchy sa vykonajú v priestoroch určených alebo prispôsobených na tento účel,
 • všetky výsluchy vykonajú odborníci, ktorí sú primerane vyškolení na tento účel,
 • všetky výsluchy vykoná tá istá osoba okrem prípadov, ktoré odporujú účinnému výkonu spravodlivosti, a
 • ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia, násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo násilia páchaného blízkou osobou, vaše výsluchy vykoná osoba rovnakého pohlavia ako vy, ak si to želáte, za predpokladu, že to neohrozí priebeh vyšetrovania.

Najmä:

Ak ste sa stali obeťou domáceho násilia:

 • nie je povolené zverejnenie osobných údajov vo vašej výpovedi,
 • môžete sa obrátiť na útulok, ktorý prevádzkuje Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family),
 • súd môže nariadiť zadržanie obžalovaného alebo jeho prepustenie až do postúpenia prípadu na súd pod podmienkou, že nenavštívi alebo nebude žiadnym spôsobom obťažovať členov svojej rodiny.

Ak ste maloletou obeťou sexuálneho zneužívania:

 • vaše osobné údaje sa nezverejnia vo vašej výpovedi,
 • služby sociálneho zabezpečenia ministerstva pre zamestnanosť, sociálnu starostlivosť a sociálne zabezpečenie podniknú všetky nevyhnutné kroky na ochranu vašej bezpečnosti, ak sú vaše záujmy v rozpore so záujmami vašich rodičov.

Ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania:

 • nie je povolené zverejnenie osobných údajov vo vašej výpovedi,
 • každý vládny úradník, ktorý sa dozvedel o vašej situácií musí oznámiť váš prípad službám sociálnej starostlivosti – služby sociálneho zabezpečenia vás musia informovať o vašich právach,
 • máte nárok na ochranu bez diskriminácie bez ohľadu na vaše právne postavenie alebo akúkoľvek spoluprácu s políciou.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Za poskytnutie vašej ochrany je zodpovedná hlavne polícia. Ak to je potrebné, polícia bude spolupracovať s inými príslušnými orgánmi verejného alebo súkromného sektora, aby sa zabezpečila vaša účinná ochrana.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Polícia posúdi váš prípad, aby sa:

a) zistili osobitné potreby ochrany a

b) určilo, či a do akej miery by ste mali prospech z osobitných opatrení v rámci trestného konania v dôsledku vašej mimoriadnej zraniteľnosti voči sekundárnej a opakovanej viktimizácii, zastrašovaniu a pomste.

Individuálne posúdenie sa vykoná s vašim úzkym zapojením a zohľadnia sa vaše želania vrátane želania nevyužiť osobitné opatrenia.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Individuálne posúdenie zahŕňa posúdenie vášho vystavenia riziku sekundárnej a opakovanej viktimizácie, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť trvalej sekundárnej a/alebo opakovanej viktimizácie orgánmi trestnej justície.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Veľmi zraniteľným obetiam sa poskytnú tieto typy ochrany:

1. Začlenenie obetí do programov na ochranu svedkov podlieha dozoru a kontrole generálneho prokurátora.

Na základe rozhodnutia generálneho prokurátora sa môžete začleniť do programu na ochranu svedkov, ktorý zahŕňa policajné opatrenia na ochranu vašej osobnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti vašej rodiny, ak to je potrebné.

2. Ochrana obete počas vyšetrovania trestného činu:

Počas vyšetrovania trestného činu:

 • vás bude vypočúvať polícia bez zbytočného odkladu hneď po tom, ako podáte oznámenie,
 • počet výsluchov sa obmedzí na minimum a výsluchy sa vykonajú iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely vyšetrovania trestného činu,
 • vás môže sprevádzať váš zákonný zástupca alebo osoba, ktorú si vyberiete, pokiaľ sa proti tomu neprijalo odôvodnené rozhodnutie vo vzťahu k jednej alebo obom osobám,
 • požadované lekárske vyšetrenia sa obmedzia na minimum a vykonajú sa iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely trestného konania.

3. Ochrana obetí s potrebami osobitnej ochrany počas trestného konania:

Ak ste označený za obeť s osobitnými potrebami ochrany, k dispozícii máte tieto možnosti:

 • všetky výsluchy sa vykonajú v priestoroch určených alebo prispôsobených na tento účel;
 • všetky výsluchy vykonajú odborníci, ktorí sú primerane vyškolení na tento účel;
 • všetky výsluchy vykoná tá istá osoba, okrem prípadov, ktoré odporujú účinnému výkonu spravodlivosti, a
 • ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia, násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo násilia páchaného blízkou osobou, výsluchy vykoná osoba rovnakého pohlavia ako vy, ak si to želáte, za predpokladu, že to neohrozí priebeh vyšetrovania.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletá osoba, chránia sa vaše najlepšie záujmy, ktoré sa posudzujú v jednotlivých prípadoch so zohľadnením vášho veku, úrovne vyspelosti, názorov, potrieb a obáv.

Ako maloletá osoba máte niektoré dodatočné práva:

 • Počas konania váš môžu sprevádzať vaši rodičia alebo úradník služieb sociálnej starostlivosti, ak ste v opatere služieb sociálneho zabezpečenia.
 • Ak ste obeťou domáceho násilia, oznámenie môže podať vo vašom mene riaditeľ sociálnych služieb služby sociálneho zabezpečenia a môžu sa uplatniť všetky opatrenia nevyhnutné pre vašu bezpečnosť.
 • Ak ste sa stali obeťou sexuálneho zneužívania, oznámenie môže podať vo vašom mene akýkoľvek vládny úradník a môžu sa uplatniť všetky opatrenia nevyhnutné pre vašu bezpečnosť.
 • Ak ste bez sprievodu, budete zverený do opatery riaditeľa služby sociálneho zabezpečenia a budete mať prístup k vašim právam, napríklad k právu na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť atď., rovnako ako k vášmu právu na zlúčenie rodiny.
 • Právo na súkromie. – Polícia prijme všetky zákonné opatrenia nevyhnutné na zabránenie verejného šírenia akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli viesť k vašej identifikácii.
 • Osobitné potreby ochrany. Polícia:
  • musí zabezpečiť, aby sa vyšetrovanie a trestné stíhanie viedlo bez ohľadu na to, či vy alebo váš zástupca podal formálne oznámenie a aby sa v trestnom konaní mohlo pokračovať, aj keď stiahnete vašu výpoveď,
  • pokračuje v trestnom stíhaní aj po tom, ako dosiahnete plnoletosť,
  • môže zaznamenať vaše výsluchy ako súčasť vyšetrovania.

Počas výsluchov vás môže sprevádzať váš zákonný zástupca alebo plnoletá osoba, ktorú si vyberiete, pokiaľ sa proti tomu neprijalo odôvodnené rozhodnutie vo vzťahu k týmto osobám.

Výsluchy sa vykonajú:

 • bez neodôvodneného odkladu od okamihu oznámenia incidentov polícii;
 • v prípade potreby v priestoroch osobitne určených alebo upravených na tento účel;
 • v prípade potreby prostredníctvom odborníka, ktorý je riadne vyškolený na tento účel;
 • len v rozsahu nevyhnutnom na účely trestného vyšetrovania/konania, zatiaľ čo počet výsluchov sa obmedzí na minimum;
 • v prípade sexuálneho zneužívania výsluchy vykonajú vyškolení odborníci rovnakého pohlavia ako dieťa.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete žiadať podporu od týchto služieb na podporu obetí:

 • štátne zdravotnícke služby,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • vzdelávacie psychologické služby (v prípade maloletých osôb),
 • Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family) – prevádzkuje osobitnú horúcu linku (1440) (pre obete domáceho násilia),
 • mimovládne organizácie zapojené do činností na podporu obetí.

Zákon vám umožňuje uplatniť nárok na náhradu škody voči páchateľovi. Môžete sa takisto obrátiť na služby sociálneho zabezpečenia, aby ste získali informácie o vašom práve domáhať sa náhrady škody.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete žiadať podporu od týchto služieb na podporu obetí:

 • štátne zdravotnícke služby,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • vzdelávacie psychologické služby (v prípade maloletých osôb),
 • Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family) – prevádzkuje osobitnú horúcu linku (1440) (pre obete domáceho násilia),
 • mimovládne organizácie zapojené do činností na podporu obetí.
  • Zákon vám umožňuje uplatniť nárok na náhradu škody voči páchateľovi. Môžete sa takisto obrátiť na služby sociálneho zabezpečenia, aby ste získali informácie o vašom práve domáhať sa náhrady škody.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete žiadať podporu od týchto služieb na podporu obetí:

 • štátne zdravotnícke služby,
 • služby v oblasti duševného zdravia,
 • služby sociálneho zabezpečenia,
 • vzdelávacie psychologické služby (v prípade maloletých osôb),
 • Združenie pre prevenciu a riešenie násilia v rodine (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family) – prevádzkuje osobitnú horúcu linku (1440) (pre obete domáceho násilia),
 • mimovládne organizácie zapojené do činností na podporu obetí.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Na Cypre neexistuje legislatívny rámec upravujúci mediačné služby.

Kde sa môžem oboznámiť s právnymi predpismi, ktoré upravujú moje práva?

Právne predpisy upravujúce vaše práva sú

 • Zákon o domácom násilí 2000-2015 (prevencia a ochrana obetí).
 • Zákon z roku 2014 o prevencii a kontrole sexuálneho zneužívania, sexuálneho zneužívania detí a detskej pornografie.

Právne predpisy upravujúce vaše práva sú k dispozícií na webovom sídle Cyperskej advokátskej komory: http://www.cylaw.org/

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.