Práva obetí – podľa krajín

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Môžem sa odvolať proti súdnemu rozhodnutiu?

Nemáte právo odvolať sa proti súdnemu rozhodnutiu, ktoré vydal súd prvého stupňa. Právo odvolať sa má generálny prokurátor republiky.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Rozsudok môže využiť váš advokát, ak si voči páchateľovi uplatňujete nárok na náhradu škody.

Mám nárok na podporu alebo ochranu po súdnom konaní? Na ako dlho?

Máte nárok na podporu a/alebo ochranu po súdnom konaní na primerané obdobie v závislosti od svojich potrieb v danom čase.

Aké informácie dostanem, keď bude páchateľ odsúdený?

Na požiadanie vás môže polícia informovať o treste, ktorý páchateľovi uložil súd.

Dostanem informáciu, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo ak utečie z väzenia?

Na požiadanie môžete dostať informáciu, ak:

a) osoba vzatá do väzby, stíhaná alebo odsúdená za trestný čin, ktorý sa vás týka, bola z väzby prepustená alebo utečie;

b) boli prijaté akékoľvek relevantné opatrenia na vašu ochranu v prípade prepustenia alebo úteku osoby vzatej do väzby, stíhanej alebo odsúdenej za trestný čin, ktorý sa vás týka.

Je potrebné zdôrazniť, že uvedené informácie vám môžu byť odopreté, ak by bola možnosť alebo bolo zistené riziko vzniku ujmy páchateľovi.

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nemáte právo byť zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení týkajúcom sa páchateľa.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.