Práva obetí – podľa krajín

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Za obeť trestného činu ste považovaný, ak ste utrpeli ujmu – napr. ak ste utrpeli zranenie alebo ak došlo k poškodeniu alebo odcudzeniu vášho majetku atď. – v dôsledku konania, ktoré podľa vnútroštátneho práva predstavuje trestný čin. Ako obeť trestného činu máte podľa zákona určité individuálne práva pred začatím súdneho konania, počas jeho priebehu a po jeho skončení.

Trestné konania sa na Cypre začínajú policajným vyšetrovaním trestného činu. Keď sa policajné vyšetrovanie skončí, prípad sa postúpi generálnemu prokurátorovi republiky, ktorý rozhodne o tom, či sa vo veci začne trestné stíhanie. Ak existujú dostatočné dôkazy v neprospech údajného páchateľa, generálny prokurátor vec postúpi súdu, aby začal konanie. Keď súd preskúma zhromaždené dôkazy, rozhodne, či je obvinená osoba vinná, a buď ju odsúdi alebo oslobodí.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.