Práva obetí – podľa krajín

Česko

Autor obsahu
Česko

Za tzv. poškodeného (termín používaný pre obeť trestného činu v trestnom poriadku) budete považovaný, ak vám vznikla škoda v dôsledku konania, ktoré trestný zákon označuje za trestný čin. Škoda môže mať rôzne formy, napríklad poškodenie alebo odcudzenie veci. Ako poškodenému vám právny poriadok poskytuje určité práva pred, počas aj po skončení súdneho konania.

Trestné konanie v Českej republike začína preverovaním a vyšetrovaním. V tejto fáze sa vecou zaoberá polícia pod dohľadom prokurátora. Ak sa počas nej zhromaždilo dosť dôkazov nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, ktorý spáchala konkrétna osoba, prokurátor rozhodne o podaní obžaloby a vec tak bude postúpená súdu. Počas súdnej fázy trestného konania súd preskúma dôkazy a na ich základe rozhodne o tom, či obžalovaný je alebo nie je vinný. Ak rozhodne, že obžalovaný čin spáchal, uloží mu trest. V opačnom prípade ho oslobodí spod obžaloby. Trestné konanie môže pokračovať na základe odvolania na vyšší súd, pokiaľ ide o vašu žiadosť o náhradu škody.

V pozícii poškodeného sa do trestného konania môžete zapojiť v ktorejkoľvek fáze.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.