Práva obetí – podľa krajín

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Trestné oznámenie môžete podať ktorémukoľvek policajnému orgánu alebo prokurátorovi v písomnej forme, ústne do zápisnice alebo elektronicky. V trestnom oznámení by ste mali preukázať, čo podľa vás predstavuje dôkaz o tom, že došlo k spáchaniu trestného činu.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Ak o to požiadate v trestnom oznámení, príslušný orgán vás musí do jedného mesiaca od podania oznámenia informovať o prijatých opatreniach. Ako obeť ste v zásade poškodený, a ako taký máte právo nahliadnuť do spisu. Môžete takisto požiadať o informáciu o stave konania. Takúto informáciu vám musí poskytnúť príslušný orgán; to neplatí, ak takáto informácia môže nepriaznivo ovplyvniť účel trestného konania.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Áno. Právnu pomoc môžete získať ešte pred začatím trestného konania, v priebehu konania, ako aj po jeho skončení. Právnu pomoc poskytujú advokáti. Obzvlášť zraniteľné obete môžu získať právnu pomoc v trestnom konaní bezplatne. Okrem toho je možné ju poskytnúť bezplatne alebo za zníženú cenu obeti, ktorá v dôsledku úmyselného trestného činu utrpela závažné poškodenie zdravia, alebo pozostalému po obeti, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu; tieto osoby musia preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov. Ostatné obete majú právo na právnu pomoc za poplatok.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Ak ste poškodený v trestnom konaní a uplatníte si nárok na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia a tento nárok vám je aspoň čiastočne priznaný, odsúdený je povinný vám nahradiť náklady potrebné na primerané uplatnenie tohto nároku v konaní. Ak podáte návrh na takúto náhradu škody, súd vám ho môže priznať aj v prípade, ak bol váš nárok neúspešný.

Ak ste svedok, máte nárok na svedočné. Svedočné si musíte uplatniť do 3 dní od výsluchu.

Môžem podať odvolanie, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Môžete proti tomu podať sťažnosť. Sťažnosť je prostriedok nápravy proti rozhodnutiam policajného orgánu a niektorým rozhodnutiam prokurátora v prípravnom konaní, ktoré majú formu uznesenia. Týmto spôsobom sa ako poškodený môžete brániť napríklad proti uzneseniu o prerušení konania vo veci a uzneseniu o zastavení trestného stíhania.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Áno. O tom, kedy sa bude konať hlavné pojednávanie vás (ako poškodeného) bude informovať súd.

Aké je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť: obeťou, svedkom, občianskym účastníkom alebo súkromným žalobcom?

Český právny poriadok rozlišuje medzi výrazom „obeť“ a výrazom „poškodený“. Poškodený je jedným z účastníkov trestného konania. V zásade platí, že výraz poškodený zahŕňa všetky obete okrem tých, ktorí sú obeťami z dôvodu rodinného vzťahu s osobou, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu.

V českom súdnom systéme budete preto obeťou a poškodeným (a teda účastníkom trestného konania; to sa nevzťahuje na vyššie uvedené prípady) – ako obeť si môžete uplatniť nárok na náhradu škody, nemajetkovú ujmu alebo bezdôvodné obohatenie. V zásade budete aj svedkom. V českom právnom poriadku neexistujú súkromné žaloby, z tohto dôvodu nemôžete mať postavenie súkromného žalobcu.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Práva obetí sú upravené najmä v zákone o obetiach trestných činov a sú opísané v ďalších odpovediach.

Poškodený má niekoľko práv podľa zákona č. 141/1961 Trestného poriadku, vrátane možnosti uplatniť si nárok na náhradu škody a nemajetkovú ujmu spôsobenú trestným činom alebo vydanie bezdôvodného obohatenia, alebo možnosť odvolať sa proti výroku rozhodnutia o náhrade škody, ujme, alebo vydaniu bezdôvodného obohatenia. Poškodený má takisto právo podávať návrhy na dodatočné dôkazy, nahliadať do spisov, dostaviť sa na súd, zúčastniť sa na súdnom konaní, zúčastniť sa na verejnom zasadnutí o odvolaní, vyjadriť svoj názor k danému prípadu pred skončením konania, zúčastniť sa na rokovaniach o dohode o vine a treste a zúčastniť sa na verejnom zasadnutí o jej schválení, právo nechať sa zastúpiť zástupcom a právo podať opravné prostriedky a návrhy v konkrétnych prípadoch.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok? Za akých podmienok?

Áno, vyhlásenie o vplyve trestného činu na váš život môžete urobiť v každom štádiu trestného konania, a to ústne a písomne. Ako obeť, teda ako jeden z účastníkov konania, môžete vyhľadávať a navrhovať dôkazy.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Na vašu žiadosť sa vám poskytnú informácie:

  • o tom, že trestné konanie sa nezačalo,
  • o stave trestného konania,
  • o klasifikácii skutku, z ktorého je osoba obvinená,
  • o čase a mieste konania verejného pojednávania vo veci pred súdom,

a takisto vám bude poskytnuté konečné rozhodnutie, ktorým sa končí konanie.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Áno, ako poškodený máte právo nahliadnuť do spisu. Toto právo vám však môže v prípravnom konaní prokurátor alebo policajný orgán zo závažných dôvodov odoprieť.

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.