Práva obetí – podľa krajín

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

Som obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Subjekty, na ktoré sa môžete obrátiť sú uvedené v Registri poskytovateľov pomoci obetiam trestných činov. Register je k dispozícii na webovom sídle ministerstva vnútra http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Register má štyri časti, ktoré obsahujú informácie o všetkých typoch poskytovateľov pomoci obetiam, a to:

  1. o poskytovateľoch sociálnych služieb;
  2. o akreditovaných poskytovateľoch právnych informácií alebo reparačných programov;
  3. o advokátoch a
  4. o strediskách probačných a mediačných služieb.

Register obsahuje pomerne podrobné informácie o poskytovateľoch pomoci obetiam trestných činov a umožňuje vyhľadávanie týchto poskytovateľov podľa ich názvu a okresu, ako aj rozšírené vyhľadávanie pomocou iných kritérií.

Horúca linka podpory pre obete

(+420) 116 006 (Linka pomoci obetiam – univerzálna linka využívaná aj v iných členských štátoch EÚ)

Je podpora pre obete bezplatná?

Odborná pomoc sa v stanovenom rozsahu poskytuje bezplatne obzvlášť zraniteľným obetiam, ktoré ju potrebujú. Takýmto obetiam sa poskytuje aj bezplatná právna pomoc v stanovenom rozsahu. Ostatné obete nemajú nárok na bezplatnú odbornú pomoc, ale takáto pomoc sa im môže bezplatne poskytnúť na základe uváženia poskytovateľa. Pomoc poskytovaná probačnou a mediačnou službou je však vždy bezplatná.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Probačná a mediačná služba, ktorá je štátnym orgánom, poskytuje obetiam právne informácie, psychologickú podporu a ponúka reparačné programy, ako napr. mediáciu, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť vašu situáciu prostredníctvom neformálneho mimosúdneho rokovania s páchateľom. Na celom území Českej republiky pôsobí 74 stredísk probačnej a mediačnej služby, ktoré poskytujú svoje služby bezplatne.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Mimovládne organizácie a súkromné osoby poskytujú v závislosti od svojej povahy právne informácie, psychologické a sociálne poradenstvo, právnu pomoc alebo reparačné programy.

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.