Práva obetí – podľa krajín

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Áno, ale ako obeť môžete podať odvolanie len proti výroku rozhodnutia o náhrade škody, nemajetkovej ujme alebo vrátení bezdôvodného obohatenia.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Pozri ostatné odpovede.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Podpora (odborná pomoc) sa môže poskytovať aj po skončení súdneho konania až do tej chvíle, pokiaľ to vyžaduje jej účel. Osobitná ochrana (uvedená vyššie) môže často znamenať trvalú zmenu spôsobu života a zo svojej povahy sa preto poskytuje aj po skončení trestného konania.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Na vašu žiadosť sa vám poskytne konečné rozhodnutie, ktoré obsahuje informácie o treste a jeho forme. Ak si uplatníte nárok na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, rozsudok sa vám doručí vždy.

Okrem toho vám väznica alebo zariadenie poskytujúce zabezpečovacie zadržanie alebo ochranné liečenie na vašu žiadosť poskytnú nejaké ďalšie informácie, najmä:

  • o prepustení alebo úteku odsúdeného z väznice, zabezpečovacieho zadržania alebo ochranného liečenia,
  • o prerušení výkonu trestu odňatia slobody,
  • o vydaní odsúdeného do cudzieho štátu alebo jeho odovzdaní členskému štátu EÚ.

Ak bol obvinený prepustený alebo utiekol a vám hrozí nebezpečenstvo v dôsledku toho, že ste sa stali svedkom, príslušné orgány sú povinné bezodkladne informovať políciu, ktorá prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie vašej bezpečnosti a informuje vás.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Áno, pozri vyššie.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Kedykoľvek v priebehu trestného konania máte právo urobiť vyhlásenie o vplyve trestného činu na váš doterajší život.

Proti rozhodnutiu o podmienečnom prepustení alebo o tom, že sa podmienečne odsúdený osvedčil však nemáte právo podať odvolanie.

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.