Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Hvordan kan jeg deltage retssagen?

Hvad er mine rettigheder som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Kan jeg modtage juridisk bistand?

Hvordan kan jeg modtage beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvordan kan jeg kræve erstatning fra gerningsmanden eller modtage godtgørelse fra staten?

Er der muligheder for mægling mellem gerningsmanden og mig?

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Yderligere information

Hvordan kan jeg deltage retssagen?

Under retssagen kan du være til stede ved alle offentlige retsmøder. Hvis retten beslutter, at retsmøderne skal holdes for lukkede døre, beslutter retten, hvorvidt du må være til stede eller ej. I praksis tillader retten som regel, at du er til stede ved retsmøderne, medmindre der er særlige fortroligheds hensyn. Uanset hvad foregår domsafsigelsen ifølge dansk ret altid offentligt, hvilket betyder, at du kan være til stede.

Dansk lovgivning tillader ikke dig som offer at stille spørgsmål til andre parter under retssagen.

Hvis du mener, at der er bevismaterie, som er relevant for sagen, kan du bede politiet eller anklageren, som er ansvarlig for din sag om at få bevismaterialet fremlagt i retten. Det er dog Politiet og anklagemyndigheden som beslutter, hvorvidt bevismaterialet skal føres for retten eller ej.

Hvis du ønsker at udtale dig for retten, men du er ikke blevet indkaldt som vidne, kan du bede anklagemyndigheden om at blive sat på vidnelisten. Det er anklagerens beslutning om du skal kaldes som vidne, og anklageren kan afvise din anmodning, hvis de ikke mener, at din vidneforklaring er nødvendig for at bevise anklagerne.

Hvis du har afgivet din vidneforklaring for retten, har du ret til at modtage godtgørelse for de udgifter (1), du har haft i den forbindelse.

For at få godtgørelse skal du udfylde en særlig formular, som du kan finde på domstolenes hjemmeside. På formularen skal du angive dine bank oplysninger. Forudbetaling er også muligt, men her skal du kontakte domstolen.

Hvad er mine rettigheder som vidne?

For det meste vil du blive indkaldt som vidne. I så fald kan retten bestemme, at du ikke må være til stede i retssalen under afhøringen af andre personer (den tiltalte, andre vidner, eksperter osv.). Grunden til dette er, at det kan påvirke dit eget vidneudsagn, at lytte til andres forklaring af sagen. Når du har afgivet din forklaring, kan du blive retssalen og følge resten af proceduren.

Hvis retten indkalder dig som vidne, skal du afgive din forklaring for retten. Du kan alene afvise at afgive forklaring, hvis du er nært beslægtet med den tiltalte.

I forbindelse med din vidneforklaring kan din advokat stille dig yderligere spørgsmål, for at hjælpe dig med bedre at forklare hændelsesforløbet.

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er et barn, vil retten beskikke en advokat til dig, som vil hjælpe dig gennem hele proceduren. Under retssagen vil advokaten ledsage gennem din vidneforklaring i retten. Advokaten vil forklare proceduren for dig og kan stille dig yderligere spørgsmål, for at hjælpe dig med at forstå dommerens spørgsmål.

En repræsentant fra kommunen vil også ledsage dig, og hjælpe dig, når du afgiver din forklaring.

Kan jeg modtage juridisk bistand?

Du kan få gratis juridisk bistand under retssagen, hvis du har krævet erstatning fra gerningsmanden og din årlige indkomst er mindre end bestemt beløb: 236.000 danske kroner (cirka 31.700 Euro) hvis du er enlig, 300.000 danske kroner for sammenlevende par (cirka 40.300 Euro) og 41.000 danske kroner (cirka 5.500 Euro) for hvert barn under 18 år.

Hvis du er offer for vold eller seksuelt overgreb kan du bede om at få beskikket en gratis bistandsadvokat uanset din indkomst.

Hvis du er pårørende til et offer, som er død som følge af forbrydelsen, vil retten beskikke en advokat, som vil hjælpe dig med at fastlægge et erstatningskrav.

Hvordan kan jeg modtage beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Du kan få særlig beskyttelse hvis du er vidne i retssagen.

Hvis du er utryg ved at tale, mens den tiltalte er til stede, kan du bede retten om at fjerne den tiltalte fra retssalen under din vidneforklaring. I dette er tilfælde bliver din vidneforklaring efterfølgende gengivet til den tiltalte.

Retten er forpligtet til at have særlige venteværelser til ofre, hvor du kan afvente din vidneforklaring uden at møde den tiltalte, den tiltaltes pårørende eller andre vidner. Dette er en relativt ny regel, og det kan være at nogle retsbygninger endnu ikke sådanne ventelokaler.

Hvis du er bange for repressalier, kan du anmode retten om ikke at offentliggøre dine personlige oplysninger som navn, adresse , arbejde osv. til den tiltalte og dennes advokat.

Hvis er offer for et seksuelt overgreb kan du bede retten om, at din vidneforklaring bliver afgivet for lukkede døre. Du kan også bede retten om ikke at offentlige gøre oplysninger om parterne i sagen, således at offentligheden og medierne ikke kan få kendskab til disse oplysninger. I sådanne tilfælde vil retten også slette dit navn og andre personlige oplysninger fra sagens dokumenter, før den tillader andre sagsparter adgang til sagens dokumenter.

Hvordan kan jeg kræve erstatning fra gerningsmanden eller modtage godtgørelse fra staten?

Du har ret til erstatning fra gerningsmanden for det tab, som du har lidt som følge af forbrydelsen. Under retssagen kan du bede anklagemyndigheden om, at kræve erstatning på dine vegne. Retten kan afvise at tage stilling til erstatningskravet, hvis det er for indviklet at tage stilling til, som en del af selve retssagen. I så fald kan du kræve erstatning fra gerningsmanden gennem et civilt søgsmål.

Du kan også kræve erstatning fra staten. Se venligst faktaarket om godtgørelse til ofre for forbrydelser i EU medlemslande fra the European Judicial Network.

Er der muligheder for mægling mellem gerningsmanden og mig?

Muligheden for mægling eksisterer alene under efterforskningen, hvor politiet kan foreslå dig at deltage i mægling med gerningsmanden. Resultatet af en mægling afslutter ikke nødvendigvis sagen, men kan medføre en mildere straf for gerningsmanden.

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Hvis du er udlændinge, har du samme rettigheder som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke taler dansk, og er blevet indkaldt som vidne, stiller retten en tolk til rådighed under vidneforklaringen.

Yderligere information

  • Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14.11.2018 om rettens plejel (Retsplejeloven) Dansk
  • Lov nr. 467 af 12.06.2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling Dansk
  • Lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24.08.2018 om erstatningsansvar Dansk
  • lovbekendtøgrelse nr. 1209 af 18.11.2014 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse Dansk
  • Bekendtgørelse nr. 1108 af 21.09.2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede Dansk
  • Bekendtgørelse nr. 572 af 30.04.2015 om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring Dansk
1. Refusion af udgifter
Hvis retten har indkaldt dig som vidne i forbindelse med en retssag, vil du få eventuelle udgifter refunderet. Du vil modtage 80 kr. (cirka 10.50 Euro) for de første fire timer, du bruger i retten. Hvis du har brugt mere tid inklusiv rejsetid, vil du modtage yderligere refusion afhængigt af den tid, du har brugt.
Yderligere udgifter i forbindelse med dit fremmøde som vidne (for eksempel tabt arbejdsfortjeneste) kan også blive refunderet, hvis du kan dokumentere tabet (f.eks. ved en erklæring fra din arbejdsgiver om antallet af timer og din timeløn).
Rejseudgifter kan også refunderes, hvis afstanden til retten er mere end 3 km. Hvis du har benyttet offentlige transport, vil du kunne få refunderet, hvad der svarer til en standard billet. Du kan ikke få refunderet udgifter til en taxa. Hvis du har benyttet din egen bil, vil du kunne få refunderet, hvad der vil svarer til den billigste billet med offentlig transport.
Sidste opdatering: 20/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.