Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Obete nemajú právo odvolať sa proti odsudzujúcemu rozsudku pre páchateľa alebo trestu, ktorý bol páchateľovi uložený.

Aké sú moje práva po tom, ako je páchateľ uznaný za vinného?

Po ukončení súdneho konania ste oprávnení na:

 • náhradu akýchkoľvek výdavkov, o ktorých rozhodol CPS, ak ste sa zúčastnili súdu, aby ste poskytli dôkazy najneskôr do desiatich pracovných dní po tom, čo CPS dostal správne vyplnený formulár žiadosti;
 • to, aby ste boli zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov informovaní o výsledku súdneho konania vrátane, ak je k dispozícii, stručného súhrnu dôvodov rozhodnutia. Tieto informácie musia byť poskytnuté do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy Jednotka starostlivosti o svedkov tieto informácie získala od súdu;
 • to, aby vás Jednotka starostlivosti o svedkov priviedla k službám na podporu obetí v prípade, kedy je to vhodné a kedy sú k dispozícii.

(i) Ak je podaná žiadosť na Korunný súd s cieľom odvolať sa proti odsudzujúcemu rozsudku alebo trestu na Magistrátnom súde.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany vašej Jednotky starostlivosti o svedkov boli poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií do jedného pracovného dňa, odo dňa kedy tieto informácie získala od súdu:

 • akékoľvek oznámenie o odvolaní, ktoré bolo podané;
 • dátum, čas a miesto akéhokoľvek pojednávania;
 • výsledok tohto odvolania vrátane akýchkoľvek zmien pôvodného rozsudku.

Taktiež ste oprávnení na:

 • to, aby ste na súde mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí odvolateľ a jeho rodina a priatelia. Súd zabezpečí, aby sa to vykonalo, ak je to možné;
 • to, aby vám bolo poskytnuté kontaktné miesto na Korunnom súde;
 • to, aby vám boli poskytnuté informácie o službách na podporu obetiam v prípade, kedy je to vhodné a kedy sú k dispozícii.

(ii) Ak je podaná žiadosť o odvolanie proti odsudzujúcemu rozsudku alebo rozsudku na odvolacom súde, alebo sa podá návrh alebo odvolanie na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v trestnej veci v právnej otázke.

Ste oprávnení na:

 • to, aby ste boli informovaní o tom, že odvolateľovi bolo povolené odvolať sa do piatich pracovných dní odo dňa, kedy Jednotka starostlivosti o svedkov tieto informácie získala od súdu. Ak ste obeťou najzávažnejšieho trestného činu, ktorá je trvalým cieľom alebo zraniteľná alebo zastrašovaná, ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté tieto informácie do jedného pracovného dňa;
 • to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov boli poskytnuté informácie o dátume, čase a mieste akéhokoľvek pojednávania do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy tieto informácie získala od súdu;
 • to, aby ste zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov boli informovaní do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy tieto informácie získala od súdu, ak má byť odvolateľ prepustený na kauciu pred odvolaním alebo ak sa podmienky kaucie zmenili;
 • to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov boli do jedného pracovného dňa odo dňa, keď tieto informácie získala od súdu, poskytnuté aktualizované informácie o akýchkoľvek zmenách v dátumoch pojednávaní;
 • to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov bolo poskytnuté kontaktné miesto pre Úrad pre odvolania v trestných prípadoch alebo kontaktné miesto pre zamestnancov najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva;
 • to, aby ste do piatich pracovných dní boli o výsledku odvolania informovaní zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov, ktorá tieto informácie získala od súdu. To zahŕňa akékoľvek zmeny pôvodného rozsudku. Ak ste obeťou najzávažnejšieho trestného činu, ktorá je trvalým cieľom alebo zraniteľná alebo zastrašovaná, ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté tieto informácie do jedného pracovného dňa.
 • to, aby ste na súde mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí odvolateľ a jeho rodina a priatelia. Zamestnanci súdu zabezpečia, aby sa to vykonalo, ak je to možné. Odvolateľ sa zriedkavo zúčastňuje na pojednávaniach na Najvyššom súde. Prijmú sa osobitné opatrenia, ktoré budú určené pre vás, ak bude odvolateľ prítomný a vy si nebudete želať sedieť v súdnej sieni;
 • to, aby ste mohli požiadať Úrad pre odvolania v trestných prípadoch alebo zamestnancov Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva o kópiu rozsudku súdu vo veci, hneď ako sa tento rozsudok uverejní.

Po udelení povolenia na odvolanie, ak ste pozostalým blízkym príbuzným, v oprávnenom prípade máte právo na to, aby vám bolo umožnené stretnutie s CPS s cieľom vysvetliť vám povahu odvolania a priebeh súdneho konania.

Komisia na preskúmanie trestných vecí

Po prijatí žiadosti od páchateľa vykoná Komisia na preskúmanie trestných vecí preskúmanie odsudzujúcich rozsudkov a trestov uložených v dôsledku spáchania trestného činu zo strany páchateľa. Komisia môže postúpiť odsudzujúci rozsudok alebo trest na nové odvolanie, ak existujú nové informácie alebo nové argumenty, ktoré by mohli znamenať, že odsudzujúci rozsudok nie je bezpečný alebo trest je príliš dlhý. Komisia dostáva každoročne približne 1000 žiadostí od odsúdených osôb a postupuje 30 až 40 prípadov na nové odvolanie. Pri preskúmavaní veci Komisia posúdi potenciálny vplyv na vás a rozhodne, či by vám mala oznámiť výsledok. Komisia zaznamená dôvody svojich rozhodnutí, pokiaľ ide o formu kontaktu s vami, a vo vhodných prípadoch oznámi tieto rozhodnutia polícii.

 • Ste oprávnení na to, aby vám Komisia oznámila výsledok, ak sa domnieva, že existuje odôvodnený predpoklad na to, aby vás upozornila na preskúmanie.
 • Ak sa Komisia rozhodne, že je vhodné vás kontaktovať v priebehu preskúmavania, oznámi vám, že prijala žiadosť a že vo veci prebieha preskúmavanie. V nadväznosti na preskúmanie Komisia rozhodne, či by odsudzujúci rozsudok alebo trest mala postúpiť na súdy a oznámi vám svoje rozhodnutie, pokiaľ ste výslovne nepožiadali, aby ste neboli informovaní.
 • Ak sa Komisia rozhodne, že nie je vhodné vás kontaktovať počas preskúmania, ale potom sa rozhodne postúpiť odsudzujúci rozsudok alebo trest na súdy, predpokladá sa, že vás bude o postúpení informovať.

Som oprávnený/á na to, aby mi po súdnom konaní bola poskytnutá podpora alebo ochrana? Na ako dlho?

 • Ste oprávnení na to, aby vám bol poskytnutý prístup k službám na podporu obetiam kedykoľvek, či už ste oznámili trestný čin alebo nie, a po ukončení vyšetrovania a stíhania.

Aké informácie dostanem v prípade odsúdenia páchateľa?

 • Ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o svedkov boli poskytnuté informácie o rozsudku, ktorý bol vynesený proti osobe podozrivej zo spáchania trestného činu (ak bola odsúdená) do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy Jednotka starostlivosti o svedkov tieto informácie získala od súdu. To zahŕňa krátke vysvetlenie významu a účinku odsudzujúceho rozsudku.
 • Ste oprávnení na to, aby vaša vec bola postúpená na CPS, ktorý vám odpovie na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať v súvislosti s rozsudkom, a na ktoré vám Jednotka starostlivosti o svedkov nedokáže odpovedať.
 • Okrem vyššie uvedených nárokov, ak ste pozostalým blízkym príbuzným, v oprávnenom prípade ste oprávnení aj na to, aby vám bolo umožnené stretnutie so zástupcom CPS, ktorý vám vysvetlí vynesený rozsudok. Toto stretnutie sa spravidla koná na súde.

Budem informovaný/á o tom, či bol páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo utiekol z väznice?

Zákonná probačná služba v rámci programu kontaktu s obeťami (VCS) sa ponúka obetiam násilných a sexuálnych trestných činov, v prípade ktorých páchateľ dostane trest v trvaní 12 mesiacov odňatia slobody alebo viac. Účelom programu VCS je poskytnúť oprávneným obetiam informácie a rady o procese trestného konania zo strany určeného styčného dôstojníka pre obete. Patria sem aj informácie o kľúčových fázach trestu pre páchateľa, podľa uváženia Národnej probačnej služby, ako je prechod na otvorené podmienky alebo prepustenie, a poskytnutie vyjadrenia o podmienkach súvisiacich s obeťami, ktoré sa môžu pripojiť k povoleniu prepustiť páchateľa.

Ak ste obeťou páchateľa, ktorý sa dopustil násilného alebo sexuálneho trestného činu [1] a dostal trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov alebo viac, alebo bol zadržaný v nemocnici na liečbu podľa zákona o duševnom zdraví z roku 1983, ste oprávnení na to, aby vám zo strany vašej Jednotky starostlivosti o svedkov boli oznámené informácie o programe VCS a aby ste boli informovaní o tom, že vaše údaje budú automaticky postúpené Národnej probačnej službe do 20 pracovných dní, pokiaľ ste nepovedali, že nechcete, aby boli tejto službe postúpené.

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na programe VCS, ste oprávnení na:

 • to, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete dostávať informácie o kľúčových fázach trestu pre páchateľa;
 • to, aby ste boli pridelení styčnému dôstojníkovi pre obete (VLO), ktorý bude pôsobiť ako kontaktné miesto v Národnej probačnej službe, pokiaľ nie ste obeťou neobmedzeného pacienta (pozri nižšie);
 • to, aby ste mohli prijímať informácie a poskytovať vyjadrenia Národnej probačnej službe o podmienkach súvisiacich s obeťou, ktoré sa majú zahrnúť do udelenia povolenia prepustiť páchateľa alebo do podmienok udelenia absolutória v prípade prepustenia. Mohlo by to napríklad zahŕňať podmienku, ktorá spočíva v zabránení páchateľovi kontaktovať vás alebo vašu rodinu;
 • to, aby ste mohli byť informovaní Národnou probačnou službou o akýchkoľvek podmienkach, ktorým podlieha udelenie prepustenia alebo udelenie absolutória páchateľovi, ktoré sa týkajú vás alebo vašej rodiny;
 • to, aby ste mohli byť informovaní o dátume, kedy tieto podmienky skončia;
 • to, aby ste mohli byť informovaní o akýchkoľvek ďalších informáciách, ktoré Národná probačná služba považuje za vhodné za okolností prípadu, vrátane kľúčových fáz trestu pre páchateľa alebo zaobchádzania v prípade obmedzeného alebo neobmedzeného pacienta s narušeným duševným zdravím.

Ak ste pozostalým blízkym príbuzným obete páchateľa, ktorý bol odsúdený na trest v trvaní

12 mesiacov vo väzení alebo viac za násilný alebo sexuálny trestný čin alebo je zadržiavaný v zabezpečenej nemocnici na liečbu, vám tiež bude ponúknutá účasť na programe VCS. Ak však nie ste najbližším príbuzným obete, bude to závisieť od uváženia Národnej probačnej služby.

Ak ste rodič, opatrovník alebo opatrovateľ obete mladšej ako 18 rokov, zraniteľného dospelého alebo sa z iného dôvodu nemôžete plne zúčastňovať na programe VCS, bude vám spravidla ponúknutá účasť v jeho mene. Túto účasť však nemožno ponúknuť rodičovi, opatrovníkovi alebo opatrovateľovi, ak sa usúdi, že to nebude v najlepšom záujme obete

Opatrenia na ochranu obete v prípade úteku

V prípade nepravdepodobnej možnosti, že páchateľ utečie z väzby, hneď ako polícii tento útek oznámi väznica, tím pre boj proti kriminalite týkajúcej sa mládeže, nemocnica alebo prisťahovalecké záchytné stredisko vám vždy, keď to bude možné, oznámi tento útek a všetky opatrenia prijaté na vašu ochranu, ak sa posúdi, že páchateľ predstavuje výrazné riziko vášho ohrozenia.

[1] Ako je vymedzené v článku 45 ods. 2 zákona o domácom násilí, kriminalite a obetiach z roku 2004.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o prepustení alebo o podmienečnom prepustení? Môžem napríklad predložiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Ak ste sa rozhodli pre účasť na programe VCS a Výbor pre posúdenie podmienečného prepustenia sa chystá zvážiť prepustenie páchateľa alebo prechod na otvorené podmienky, ste oprávnení na:

 • to, aby ste boli informovaní Národnou probačnou službou v prípade, že sa má uskutočniť pojednávanie Výboru pre posúdenie podmienečného prepustenia;
 • to, aby ste mohli poskytnúť vyjadrenia o podmienkach povolenia prepustiť páchateľa (pozri slovník) Výboru pre posúdenie podmienečného prepustenia;
 • to, aby vám bolo poskytnuté vysvetlenie, ak podmienka povolenia prepustiť páchateľa, o ktorú ste požiadali, nie je zahrnutá do povolenia prepustiť páchateľa;
 • to, aby vám váš VLO vysvetlil podrobnosti o osobnom vyhlásení obete (VPS), vrátane toho, ako ho využije Výbor pre posúdenie podmienečného prepustenia;
 • to, aby ste mohli predložiť VPS, ktoré bude zaslané Výboru pre posúdenie podmienečného prepustenia;
 • to, aby ste mohli požiadať o účasť na ústnom pojednávaní Výboru pre posúdenie podmienečného prepustenia s cieľom predložiť vaše VPS v prípadoch, keď sa tento výbor rozhodne, že je vhodné uskutočniť ústne pojednávanie.
Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.