Práva obetí – podľa krajín

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Keď sa obrátite na príslušný orgán, získate informácie:

  • o tom, ako oznámiť trestný čin a
  • o všetkých službách na podporu obetí, ktoré sú dostupné bez oznámenia trestného činu.

Návod je takisto k dispozícii na webovom sídle Útvaru policajnej a hraničnej stráže.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Vaše práva budú chránené bez ohľadu na členský štát EÚ, kde ste sa stali obeťou trestného činu. Môžete oznámiť trestný čin a v prípade potreby získať službu na podporu obetí v krajine, kde došlo k spáchaniu trestného činu a v krajine, kde žijete.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Keď oznámite trestný čin, máte nárok na získanie týchto informácií:

  • na vašu žiadosť písomné potvrdenie o tom, že ste oznámili trestný čin,
  • oznámenie o rozhodnutí o začatí alebo nezačatí trestného konania do desiatich dní,
  • ak sa trestné konanie začalo, budete vypovedať ako obeť a dostanete otázku, či si želáte získať informácie o zatknutí a prepustení podozrivého a o čase a mieste konania súdneho konania, okrem toho
  • keď skončí predbežné vyšetrovanie prípadu, prokurátor vás upozorní, že máte právo preskúmať obsah trestného spisu.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Každý, kto nerozumie alebo nehovorí estónsky, má počas konania právo na tlmočenie. Máte právo na požiadanie získať preklad akéhokoľvek textu, ktorý je nevyhnutný na porozumenie rozhodnutia o ukončení trestného konania alebo súdneho rozhodnutia, alebo na zabezpečenie spravodlivého konania.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)?

Tieto orgány musia zabezpečiť, aby ste rozumeli tomu, čo sa vám vysvetlilo a aby vám rozumeli. Na tento účel sú k dispozícií informačné listy v ľahko zrozumiteľnom jazyku a vyškolení odborníci na policajnej stanici alebo prokuratúre. Máte takisto vždy právo na tlmočníka posunkového jazyka.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Služby na podporu obetí poskytuje Estónska národná rada sociálneho poistenia.

Ak ste sa stali obeťou násilia páchaného na ženách, môžete takisto požiadať o pomoc útulok pre ženy.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Polícia vás bude informovať o službe na podporu obetí a odkáže vás na pracovníka podpory pre obete, ak je to potrebné. Pracovník podpory pre obete je na mnohých policajných staniciach prítomný nepretržite.

Ako je chránené moje súkromie?

Všetky informácie zhromaždené v priebehu trestného konania sú dôverné a nebudú verejne zdieľané na verejnom procese. Súd môže vyhlásiť, aby sa vaše súdne konanie uskutočnilo s vylúčením verejnosti a v takom prípade informácie prerokované počas súdneho konania nemôžu byť dostupné verejnosti.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Nie, každý má prístup k všeobecnej pomoci obetiam bez ohľadu na to, či oznámi alebo neoznámi trestný čin. Existujú však osobitné služby na podporu obetí, ako napríklad odškodnenie obetí násilia alebo príspevok na psychologickú podporu, ktorú môžete získať, len ak ste oznámili trestný čin.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Môžete požiadať prokurátora, aby požiadal súd o vydanie dočasného zákazu priblíženia voči podozrivému. Dočasným zákazom priblíženia sa podozrivému nariadi, aby sa zdržiaval mimo miesta určeného súdom a aby sa nepriblížil alebo nekomunikoval s osobami určenými súdom.

Môžete byť takisto chránený prostredníctvom opatrení na ochranu svedkov uplatnených políciou na žiadosť prokuratúry.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ak ste v nebezpečenstve, obráťte sa na políciu, ktorá zabezpečí vašu bezpečnosť.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Polícia musí posúdiť každý prípad a zabezpečiť, aby sa zabránilo akejkoľvek ujme.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Všetky orgány, ktoré vedú konanie, sú povinné vždy brať do úvahy vaše záujmy a zabrániť tomu, aby ste podstúpili sekundárnu viktimizáciu v priebehu trestného konania.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Ak ste sa stali obeťou závažného trestného činu, budete môcť nevypovedať pred súdom; alternatívne je možný výsluch na diaľku alebo vaše oddelenie, aby ste boli ukrytý pred pohľadom obžalovaného počas vypočúvania na súde.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Orgán, ktorý vedie konanie, môže do výsluchu obete, ktorá je maloletou osobou, zapojiť úradníka na ochranu dieťaťa, sociálneho pracovníka alebo psychológa. Toto je povinné v závažných prípadoch, ak osoba, ktorá vedie konanie, neabsolvovala príslušnú odbornú prípravu.

Ak ste sa stali obeťou, ktorá je maloletou osobou a vaše záujmy sú v rozpore so záujmami vášho zákonného zástupcu alebo vašich rodičov, orgán, ktorý vedie konanie, vám môže bezplatne vymenovať advokáta ako právnu pomoc.

Maloleté osoby s duševnými poruchami a všetky deti mladšie ako 10 rokov alebo deti mladšie ako 14 rokov v prípadoch domáceho alebo sexuálneho násilia, nebudú vypočúvané na súde. Namiesto toho sa policajný výsluch maloletej osoby zaznamená na video a môže sa použiť ako dôkaz na súde.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Ak váš rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu, prislúchajú vám všetky práva obete v konaní.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Ak sa váš rodinný príslušník stal obeťou trestného činu, máte nárok na poskytnutie služby na podporu obetí, ak to je potrebné.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

S vaším súhlasom a so súhlasom podozrivého môže prokuratúra rozhodnúť o ukončení trestného konania zmierom (mediácia). Zmierovaciu službu poskytuje pracovník podpory pre obete.

Máte právo odmietnuť zmierovacie konanie v ktoromkoľvek okamihu.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Trestný poriadok

Zákon o podpore obetí

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.