Práva obetí – podľa krajín

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie)

Na uplatnenie nároku na náhradu škody máte právo podať proti obvinenému občianskoprávnu žalobu v rámci trestného konania. Občianskoprávnu žalobu môžete podať do 10 dní od preskúmania trestného spisu. Môžete takisto požiadať prokuratúru, aby túto lehotu predĺžila.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Ak odsúdený páchateľ nezaplatí sumu uloženú súdnym rozhodnutím, máte právo obrátiť sa na súdneho exekútora, ktorý pripraví exekučné konanie.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Nie, štát nezaplatí za škody, ktoré dlhuje odsúdený páchateľ.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Ak ste blízka osoba osoby, ktorá zomrela v dôsledku spáchania trestného činu, alebo ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu a utrpeli poruchu zdravia v dôsledku trestného činu trvajúcu najmenej štyri mesiace, môžete požiadať o náhradu škody od štátu pre tieto typy škôd:

  1. škoda vyplývajúca z práceneschopnosti alebo zníženej pracovnej schopnosti;
  2. výdavky vzniknuté v dôsledku škody spôsobenej na zdraví obete;
  3. škoda vyplývajúca z úmrtia obete;
  4. škoda spôsobená na okuliaroch, zubných protézach, kontaktných šošovkách alebo iných zariadeniach nahrádzajúcich telesné funkcie alebo na oblečení;
  5. výdavky na pohreb obete.

Aby ste mali nárok na náhradu škody, musíte oznámiť trestný čin na polícii do 15 dní po jeho spáchaní alebo potom, čo ste mali možnosť ho oznámiť.

Žiadosť o náhradu škody sa musí podať Rade estónskeho národného sociálneho poistenia do troch rokov odo dňa spáchania trestného činu alebo odo dňa úmrtia obete, pokiaľ:

  1. sa závislá osoba nedozvedela o smrti obete neskôr ako jeden rok odo dňa úmrtia a žiadosť sa podá do troch rokov odo dňa, odkedy sa dozvedela o smrti obete;
  2. žiadateľ o náhradu škody utrpel zdravotnú poruchu, ktorá trvala viac ako rok a včasné podanie žiadosti nebolo možné vzhľadom na jeho zdravotný stav a žiadosť sa podá do troch rokov od zlepšenia jeho zdravotného stavu;
  3. základom pre podanie žiadosti o náhradu škody je sexuálny trestný čin proti maloletej osobe a aby sa žiadosť podala do troch rokov potom, čo sa obeť stala dospelou, pokiaľ dôvod pre trestné konanie nebol zrejmý pred tým, ako sa stala dospelou.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Môžete požiadať o náhradu škody pre obete trestných činov od štátu, ak sa v rámci trestného konania nepodarí určiť totožnosť osoby, ktorá sa dopustila trestného činu proti vám.

Ak osobu obvinenú z trestného činu oslobodí súd spod obžaloby, ale stále sa domnievate, že táto osoba spôsobila škodu, potom môžete podať občianskoprávnu žalobu.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Rozhodnutie o priznaní náhrady škody pre obeť násilia sa môže odložiť až do rozhodnutia miestneho súdu, ak:

  1. právo žiadateľa náhrady škody od osoby zodpovednej za škodu spôsobenú trestným činom je nejasné alebo
  2. je zrejmé, že osoba zodpovedná za škodu spôsobenú trestným činom súhlasí s náhradou škody a je schopná ju nahradiť.

Ak sa priznanie náhrady škody odloží, môže Rada estónskeho národného sociálneho poistenia vyplatiť preddavkovú platbu na základe žiadosti žiadateľa o náhradu škody v prípade, ak je žiadateľ jasne oprávnený na náhradu škody a je v ťažkej ekonomickej situácii.

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.